September 2019 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 869 miljoner kronor i september, vilket är 28 miljoner kronor högre än utfallet för september 2018. Det högre utfallet avser främst anslag 1:2 Föräldraförsäkring.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 73 747 miljoner kronor. Det är 1 695 miljoner kronor (2,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår till 24 792 miljoner kronor för perioden januari-september, vilket är 1 235 miljoner kronor (5,2 procent) högre än samma period föregående år. Det beror på att det allmänna barnbidraget höjdes med 200 kronor (19,0 procent) till 1 250 kronor per månad och barn från och med den 1 mars 2018 samt ett ökat antal barn i åldrarna 0-16 år.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 34 176 miljoner kronor för perioden januari-september, vilket är 369 miljoner kronor (1,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 869 28 73 747 1 695 97 332
1:1 Barnbidrag 2 743 24 24 792 1 235 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 531 40 34 176 369 44 454
1:3 Underhållsstöd 223 - 3 2 011 99 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 11 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 78 1 748 45 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 301 - 29 3 046 - 34 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 5 477 - 48 7 303
1:8 Bostadsbidrag 384 1 3 486 28 4 547
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt