September 2019 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 79,4 miljarder kronor i september. Det är 7,7 miljarder kronor (10,7 procent) högre än i september 2018. Riksgäldskontorets nettoutlåning ökade utgifterna med 0,5 miljarder kronor i september. Det är 4,9 miljarder kronor mer än i september 2018.

Sammantaget uppgår utgifterna för de tre första kvartalen till 669 miljarder kronor, vilket är 19 miljarder lägre i jämförelse med motsvarande period 2018. Det lägre utfallet drivs av att Riksgäldskontorets nettoutlåning var 50,2 miljarder lägre än 2018. Därtill minskade utgifterna inom Migration (4,9 miljarder kronor), Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (1,3 miljarder kronor) och Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (3,7 miljarder kronor). Utgifterna ökade inom bland annat Rättsväsendet (2 miljarder kronor), Utbildning och universitetsforskning (3,6 miljarder kronor), Kommunikationer (3 miljarder kronor), Allmänna bidrag till kommuner (6,4 miljarder kronor), Statsskuldsräntor m.m. (8,8 miljarder kronor) och Avgiften till Europeiska unionen (6 miljarder kronor).

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 097 13 10 951 495 14 743
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 1 125 2 145
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 128 - 2 791 60 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 65 3 596 12 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 10 5 82 20 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 3 77 7 102
3:1 Sametinget 6 3 38 6 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 538 - 10 5 695 148 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 257 11 2 222 98 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 6 - 11 399 8 517
6:2 Justitiekanslern 4 0 38 3 50
6:3 Datainspektionen 9 3 75 15 94
6:4 Valmyndigheten 2 0 16 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 125 - 4 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 - 2 110 - 1 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 - 2 10 1 15
8:1 Mediestöd 48 10 503 108 622
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 28 3 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 18 5 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 181 89 12 492 700 17 293
1:1 Statskontoret 7 1 64 - 1 98
1:2 Kammarkollegiet 6 - 1 56 6 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 2 - 3 11 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 915 44 9 864 200 13 651
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 8 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 47 - 1 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 12 - 3 118 - 8 166
1:9 Statistiska centralbyrån 48 - 2 413 13 567
1:10 Bidragsfastigheter 12 - 1 147 1 269
1:11 Finansinspektionen 51 3 446 7 604
1:12 Riksgäldskontoret 29 7 201 - 3 325
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 7 - 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 - 1 230 23 231
1:15 Riksrevisionen 25 - 5 248 2 333
1:16 Finansmarknadsforskning 6 3 17 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 - 2 69 5 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 12 2 107 21 178
1:19 Statens servicecenter 48 47 438 434 562
3 Skatt, tull och exekution 929 4 8 427 145 11 509
1:1 Skatteverket 602 - 15 5 552 - 3 7 569
1:2 Tullverket 160 14 1 412 72 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 167 4 1 462 76 1 960
4 Rättsväsendet 3 578 185 35 181 2 045 49 203
1:1 Polismyndigheten 1 894 128 18 585 1 514 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 126 5 1 121 100 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 127 6 1 135 39 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 48 - 4 492 12 686
1:5 Sveriges Domstolar 399 4 4 290 106 5 815
1:6 Kriminalvården 679 - 1 6 660 48 9 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 9 - 1 102 7 150
1:8 Rättsmedicinalverket 38 5 327 20 429
1:9 Gentekniknämnden 1 0 4 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 34 2 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 9 - 1 75 16 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 224 38 2 189 170 3 021
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 12 8 72 16 78
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 0 11 - 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 0 25 - 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 12 0 21
1:17 Domarnämnden 1 0 5 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 4 - 4 41 - 4 108
5 Internationell samverkan 145 21 1 873 398 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 101 21 1 449 371 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 10 - 9 128 7 193
1:3 Nordiskt samarbete 1 1 10 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 6 4 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 29 2 44
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 1 39 2 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 21 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 14 0 19
1:9 Svenska institutet 4 - 5 88 7 125
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 8 - 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 15 12 82 4 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 514 394 33 190 1 874 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 535 262 22 294 725 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 70 2 638 50 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 216 - 49 3 972 - 351 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 114 105 389 145 692
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 7 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 17 1 154 24 206
1:7 Officersutbildning m.m. 16 - 2 171 22 221
1:8 Försvarets radioanstalt 98 22 827 58 1 234
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 24 5 151 20 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 5 0 6
1:11 Försvarets materielverk 108 100 1 005 950 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 6 0 9
2:1 Kustbevakningen 94 6 894 18 1 258
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 59 7 130
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 4 - 31 136 49 191
2:4 Krisberedskap 62 - 31 864 41 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 381 76 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 116 9 904 31 1 372
2:7 Statens haverikommission 4 0 31 - 1 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 29 - 4 261 9 397
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 42 0 58
7 Internationellt bistånd 1 864 251 31 858 1 921 44 158
1:1 Biståndsverksamhet 1 743 232 30 789 1 839 42 661
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 103 15 926 70 1 288
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 11 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 0 89 8 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 5 3 31 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 1 12 3 18
8 Migration 788 - 418 8 893 - 4 917 12 418
1:1 Migrationsverket 324 - 31 3 272 - 536 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 318 - 379 3 888 - 3 988 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 2 111 28 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 63 - 2 709 22 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 21 1 207 - 4 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 20 - 7 217 - 250 422
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 24 - 3 209 13 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 17 4 85 - 1 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 195 - 201 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 489 434 59 859 351 81 502
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 5 2 27 3 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2 0 54 - 5 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 110 3 145
1:4 Tandvårdsförmåner 603 2 4 718 168 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 21 011 888 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 531 518 7 612 1 401 8 949
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 27 1 350 50 476
1:8 Bidrag till psykiatri 22 1 2 007 400 2 113
1:9 Läkemedelsverket 8 - 4 95 - 4 137
1:10 E-hälsomyndigheten 5 0 56 - 15 118
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 330 330 1 620
2:1 Folkhälsomyndigheten 40 7 296 11 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 5 - 3 52 - 10 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 15 0 68 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 42 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 - 1 17 - 1 25
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 3 - 52 525 - 177 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 1 103 29 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 199 - 240 18 137 - 377 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 242 51 836 - 1 761 1 367
4:6 Statens institutionsstyrelse 94 10 794 41 1 132
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 4 - 12 822 - 647 926
5:1 Barnombudsmannen 2 2 20 4 26
5:2 Barnets rättigheter 0 - 1 14 - 8 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 15 - 4 129 - 13 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 1 - 2 30 4 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 52 7 422 66 632
8:1 Socialstyrelsen 34 - 7 455 - 27 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 31 0 498 - 6 771
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 773 - 165 73 661 - 1 336 97 654
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 2 866 - 88 27 958 - 49 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 648 - 144 33 216 - 1 265 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 106 - 6 988 - 26 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 217 - 14 2 019 - 111 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 29 - 1 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 145 34 2 110 - 171 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 5 5 915 - 31 957
2:1 Försäkringskassan 778 47 6 374 314 8 638
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 52 5 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 870 - 18 25 809 - 343 34 878
1:1 Garantipension till ålderspension 1 093 5 9 895 8 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 855 - 39 7 835 - 374 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 774 2 6 816 - 27 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 99 7 865 61 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 50 6 397 - 10 580
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 869 28 73 747 1 695 97 332
1:1 Barnbidrag 2 743 24 24 792 1 235 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 531 40 34 176 369 44 454
1:3 Underhållsstöd 223 - 3 2 011 99 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 11 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 78 1 748 45 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 301 - 29 3 046 - 34 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 5 477 - 48 7 303
1:8 Bostadsbidrag 384 1 3 486 28 4 547
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 639 - 167 13 410 - 3 697 18 430
1:1 Etableringsåtgärder - 1 - 2 162 - 11 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 331 - 5 9 442 - 3 051 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 277 - 108 2 791 - 1 007 3 704
1:4 Hemutrustningslån 5 - 4 59 - 49 166
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 - 1 90 5 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 4 4 59 - 10 77
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 6 - 47 303 30 481
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 - 1 51 - 3 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 - 4 22 - 7 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 418 403 421
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 13 2 22
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 124 64 55 879 867 74 304
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 691 - 84 5 629 - 330 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 295 192 20 325 675 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 685 - 245 8 171 - 1 041 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 639 177 14 844 1 363 19 532
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 80 - 3 121
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 79 - 36 810 - 124 1 492
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 5 2 30 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 54 4 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 43 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 161 34 1 621 547 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 462 4 3 530 - 268 4 994
1:13 Lån till körkort 5 4 45 44 151
2:1 Arbetsmiljöverket 68 13 576 - 4 768
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 23 1 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 8 7 40 8 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 4 0 - 16 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 1 17 10 33
15 Studiestöd 2 882 197 16 288 1 417 24 694
1:1 Studiehjälp 367 10 2 995 198 4 267
1:2 Studiemedel 2 160 190 10 878 1 115 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 251 2 1 301 - 16 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 122 - 17 152
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 39 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 0 16 1 29
1:7 Studiestartsstöd 27 - 6 274 106 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 71 1 653 29 891
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 11 1 15
16 Utbildning och universitetsforskning 6 462 - 620 60 226 3 625 80 312
1:1 Statens skolverk 84 - 3 712 - 34 1 103
1:2 Statens skolinspektion 33 - 3 297 - 7 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten - 39 21 448 - 26 733
1:4 Sameskolstyrelsen 4 0 40 1 50
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 188 78 1 874 - 360 3 536
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 48 57 207 - 20 305
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 404 - 235 4 545 153 4 595
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 2 0 109 1 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 68 4 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 2 - 3 69 - 2 307
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 10 - 2 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 1 89 5 117
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 13 - 24 2 192 68 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 279 66 1 654 195 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 - 711 1 970 - 322 1 971
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 17 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 6 0 2 011 - 9 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 40 0 122 0 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 446 3 446 3 500
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 1 110 11 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 12 - 4 122 - 4 194
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 150 4 1 340 23 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 184 6 1 631 32 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 176 4 1 575 25 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 190 7 1 680 35 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 3 1 616 24 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 195 21 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 3 1 323 19 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 5 1 247 24 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 119 3 1 064 16 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 96 3 856 17 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 3 1 183 21 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 77 3 680 15 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 548 7 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 195 25 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 2 885 14 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 133 4 1 182 22 1 581
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 513 8 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 34 2 296 7 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 505 7 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 184 5 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 91 2 802 1 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 1 257 6 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 68 1 607 9 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 23 1 204 5 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 422 6 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 187 4 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 711 9 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 181 3 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 188 3 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 74 2 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 52 1 463 6 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 89 4 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 154 2 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 38 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 79 1 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 27 1 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 43 1 382 6 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 59 3 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 327 3 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 60 2 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 1 346 5 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 76 3 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 300 4 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 54 2 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 303 4 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 49 1 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 235 3 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 39 1 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 278 4 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 50 3 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 124 2 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 15 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 49 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 9 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 100 1 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 15 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 320 5 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 65 2 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 27 4 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 16 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 277 25 2 518 65 3 424
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 12 0 409 39 655
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 316 3 422
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 219 4 1 967 29 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 43 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 423 0 4 437 61 5 984
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 357 32 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 21 5 133 - 1 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 126 89 803 217 973
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 23 - 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 42 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 20 - 5 265 1 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 2 34 8 49
3:9 Sunet 7 5 41 3 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 3 0 7
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 2 24 24 45
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 0 90 0 100
4:1 Internationella program 0 0 66 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 7 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 18 6 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 94 - 464
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 19 19
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 3 - 22
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 378 - 19 12 232 99 15 801
1:1 Statens kulturråd 3 - 1 38 7 56
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 1 418 - 44 481
1:3 Skapande skola - 1 - 2 174 - 16 177
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 26 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 2 2 8 6 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 - 2 1 143 17 1 495
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 11 1 15
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 1 818 9 1 082
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 0 203 3 214
2:3 Statens musikverk 8 0 81 0 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 9 2 109 6 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 0 94 10 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 49 1 68
4:1 Statens konstråd 2 1 15 4 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 5 4 25 5 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 9 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 15 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 17 - 5 289 22 467
6:1 Riksarkivet 28 - 3 327 9 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 3 207 13 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 - 14 156 88 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 105 - 2 992 63 1 288
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 197 3 263
8:3 Bidrag till vissa museer 5 2 62 3 76
8:4 Forum för levande historia 4 0 33 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 9 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 59 - 3 82
10:1 Filmstöd 0 0 562 10 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 15 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 24 - 6 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 1 31 0 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 231 - 7 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 - 12 7 - 43 10
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 466 - 9 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 5 4 25 3 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 3 141 2 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 224 - 49 4 298
14:2 Bidrag till tolkutbildning 13 1 38 - 3 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 128 - 20 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 144 4 190
15:1 Spelinspektionen 5 1 45 7 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 188 - 91 1 971 228 3 987
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 1 9 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:4 Boverket 25 3 217 23 319
1:5 Statens geotekniska institut 3 0 32 1 47
1:6 Lantmäteriet 52 4 448 39 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 0 - 13 14 - 199 240
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 87 - 87 1 003 311 2 250
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 1 24 19 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 25 24 60
2:1 Konsumentverket 12 - 1 118 2 167
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 36 5 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 1 18 4 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 22 - 1 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
19 Regional tillväxt 262 50 2 032 201 3 527
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 88 - 13 879 74 1 675
1:2 Transportbidrag 53 2 277 4 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 121 61 876 123 1 421
20 Allmän miljö- och naturvård 539 - 87 6 361 - 31 10 932
1:1 Naturvårdsverket 44 1 388 30 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 29 1 171 - 9 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 34 14 720 - 304 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 29 - 9 794 153 896
1:5 Miljöforskning 0 0 66 - 2 79
1:6 Kemikalieinspektionen 19 1 197 17 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 21 2 246 - 5 288
1:8 Klimatbonus 124 124 889 889 1 240
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 3 185 19 248
1:10 Klimatanpassning 13 7 91 26 262
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 46 31 845 186 1 270
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 0 - 11 63 13 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 4 0 31 5 46
1:14 Skydd av värdefull natur 16 - 74 488 - 221 778
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 18 - 2 191 15 247
1:16 Klimatinvesteringar 35 - 63 232 - 292 1 508
1:17 Elbusspremie 24 23 59 44 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 - 10 28 - 17 33
1:19 Elfordonspremie 0 - 72 1 - 358 40
1:20 Industriklivet 5 5 13 - 37 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 1 68 12 97
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 48 - 31 596 63 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 28 - 258
21 Energi 597 - 217 2 065 - 194 3 445
1:1 Statens energimyndighet 26 3 237 18 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 11 0 152 19 228
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 2 2 3 3 10
1:4 Energiforskning 162 7 966 16 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 - 1 12 - 68 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 8 1 84 3 123
1:7 Energiteknik 351 - 252 403 - 230 835
1:8 Elberedskap 22 9 133 21 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 0 22 3 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 14 13 52 21 90
22 Kommunikationer 5 334 136 41 100 2 993 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 466 183 16 879 1 552 25 569
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 119 173 17 072 1 441 23 694
1:3 Trafikverket 108 - 3 1 002 - 9 1 397
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 1 1 71 3 183
1:7 Trafikavtal 105 - 10 734 62 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 41 1 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 93 - 10 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 157 - 152 1 841 224 1 753
1:12 Transportstyrelsen 193 4 1 613 61 2 189
1:13 Trafikanalys 4 0 46 2 69
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 - 68 81 - 449 837
1:15 Sjöfartsstöd 141 7 1 176 106 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 50
2:1 Post- och telestyrelsen 6 1 39 6 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 11 - 5 85 - 11 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 3 3 11 6 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 5 3 54 12 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 3 0 45 - 4 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 658 - 47 7 967 1 597 21 001
1:1 Skogsstyrelsen 37 - 3 333 24 450
1:2 Insatser för skogsbruket 16 - 27 95 - 180 432
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 111 6 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 81 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 7 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 5 0 74 - 6 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 6 5 34 0 53
1:8 Statens jordbruksverk 52 - 8 446 11 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 4 - 1 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 - 5 254 - 239 7 168
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 9 99 69 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 1 21 - 12 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 - 4 90 - 43 199
1:14 Livsmedelsverket 4 - 4 178 14 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 39 26 151 - 25 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 48 4 51
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 204 27 2 963 1 640 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 75 - 30 936 261 2 798
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 6 1 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 1 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 3 77 - 15 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 6 1 452 17 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 16 - 22 419 70 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 80 0 107
24 Näringsliv 517 84 4 960 179 7 402
1:1 Verket för innovationssystem 22 3 192 19 240
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 252 18 1 616 161 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 747 7 747
1:4 Tillväxtverket 20 - 9 199 - 2 281
1:5 Näringslivsutveckling 51 39 487 - 169 817
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 0 43 2 62
1:7 Turistfrämjande 0 0 86 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 19 2 171 15 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 8 0 14
1:11 Bolagsverket 4 - 1 32 - 3 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 1 113 8 153
1:14 Konkurrensforskning 4 1 4 - 1 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 2 - 9 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 150 150 151
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 24 24 24 8 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 202 - 30 269
1:21 Patent- och registreringsverket 33 7 249 15 315
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 14 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 6 - 1 63 1 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 32 4 274 3 434
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 55 4 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 004 762 90 040 6 357 119 993
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 9 212 894 82 905 8 048 110 539
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 375 34 3 379 309 4 446
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 417 - 167 3 750 - 1 500 5 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 - 500
26 Statsskuldsräntor m.m. 606 1 134 13 625 8 767 25 155
1:1 Räntor på statsskulden 606 1 147 13 579 8 786 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter - 11 - 11 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 2 46 - 8 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 261 - 88 30 913 6 028 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 261 - 88 30 913 6 028 40 914
Förändring av anslagsbehållningar - 11 289
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 11 181
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 108
Summa utgiftsområden 77 549 1 908 735 007 31 463 1 021 130
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76 943 773 721 383 22 695 996 083
Riksgäldskontorets nettoutlåning 518 4 894 - 75 007 - 50 216 3 628
Kassamässig korrigering 1 377 859 9 001 - 230 0
Totala utgifter 79 444 7 661 669 001 - 18 983 1 024 758
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt