Augusti 2019 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 7 211 miljoner kronor, vilket är 2 008 miljoner kronor (38,6 procent) högre än i augusti föregående år. Det beror huvudsakligen på att det i augusti skedde en utbetalning för kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i augusti till 2 472 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i augusti avser bidragen för läkemedelsförmånerna för juni 2019. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 107 miljoner kronor (5,7 procent) högre än samma månad 2018. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. För 2019 är schablonbeloppet 300 kronor och det högsta möjliga timbeloppet är 336 kronor.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 53 369 miljoner kronor. Det är 83 miljoner kronor (0,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 211 2 008 53 369 - 83 81 502
1:4 Tandvårdsförmåner 372 - 1 4 115 165 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 147 18 538 730 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 730 1 606 7 080 883 8 949
1:8 Bidrag till psykiatri 13 - 6 1 984 399 2 113
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 330 330 1 620
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 45 35 522 - 125 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 965 107 15 938 - 138 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 254 112 594 - 1 812 1 367
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 3 - 5 818 - 635 926
Övriga anslag 358 13 3 450 119 5 582
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 0 22 1 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 2 52 - 6 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 1 98 3 145
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 55 - 1 323 49 476
1:9 Läkemedelsverket 8 - 1 87 - 1 137
1:10 E-hälsomyndigheten - 13 - 12 51 - 15 118
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 12 256 4 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap - 35 - 43 48 - 7 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 53 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 37 1 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 15 0 25
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 6 2 93 28 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 140 56 700 31 1 132
5:1 Barnombudsmannen 2 0 18 3 26
5:2 Barnets rättigheter 6 6 14 - 7 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 1 - 14 114 - 8 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 1 29 6 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 50 11 370 59 632
8:1 Socialstyrelsen 21 - 7 421 - 19 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 55 0 466 - 6 771
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt