Augusti 2019 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 143 miljoner kronor i augusti. Det är 8 miljoner kronor lägre än i augusti 2018.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 783 miljoner kronor. Det är 319 miljoner kronor (21,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande uppgår för perioden januari-augusti till 916 miljoner kronor, vilket är 398 miljoner kronor (76,8 procent) högre jämfört med samma period 2018.

Riksdagen har beslutat att inga nya åtaganden om stöd får göras under 2019 för anslaget 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Anslaget får dock användas för att uppfylla redan ingångna åtaganden. Utgifterna för anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer uppgår för perioden januari-augusti till 14 miljoner kronor, vilket är 186 miljoner kronor (93 procent) lägre jämfört med samma period 2018.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 143 - 8 1 783 319 3 987
1:4 Boverket 20 0 192 20 319
1:6 Lantmäteriet 53 5 397 35 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 0 - 9 14 - 186 240
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 50 - 3 916 398 2 250
2:1 Konsumentverket 12 1 106 2 167
Övriga anslag 8 - 2 158 50 396
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 8 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 0 - 3 29 1 47
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 1 22 18 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 25 24 60
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 32 4 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 16 3 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 22 0 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt