Augusti 2019 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 996 miljoner kronor i augusti, vilket är 71 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (788 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (1 miljon kronor).

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 13 406 miljoner kronor. Det är 1 219 miljoner kronor (10,0 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna avser framför allt studiehjälp och studiemedel.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
15 Studiestöd 996 71 13 406 1 219 24 694
1:1 Studiehjälp 1 0 2 628 189 4 267
1:2 Studiemedel 788 67 8 718 925 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 103 - 2 1 050 - 19 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 122 - 17 152
1:7 Studiestartsstöd 27 2 247 111 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 74 4 582 27 891
Övriga anslag 4 1 60 3 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 35 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 14 2 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 10 1 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt