Augusti 2019 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev 874 miljoner kronor i augusti, vilket är 341 miljoner kronor lägre än i augusti 2018. För de första åtta månaderna har utgifterna minskat med 3 530 miljoner kronor (23,1 procent).

Antalet nyanlända som kommunerna tog emot under januari-juli* minskade med drygt 9 000 (34,8 procent) jämfört med samma period 2018. Antalet mottagna kvinnor och flickor minskade med 5 136 medan antalet män och pojkar minskade med 4 414. Antalet ensamkommande barn och unga ökade med 1 030 (39,2 procent). Cirka 95 procent av de ensamkommande är pojkar. Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under en månad utan avser det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för. Jämfört med juni 2018 så har det totala antalet mottagna för vilka kommunerna fick ersättning minskat med cirka 32 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med knappt sju procent.

Antal kommunmottagna juli 2019*
2019 2018 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna 90 224 132 404 -42 180 -31,9
-varav ensamkommande** 14 481 15 677 -1 196 -7,6
Kommunmottagna m.m. januari-juli* 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-juli* 17 373 26 650 -9 277 -34,8
- varav män 9 963 14 104 -4 141 -29,4
- varav kvinnor 7 410 12 546 -5 136 -40,9
- varav ens. barn och ungdomar** 3 701 2 658 1 043 39,2
- varav pojkar 3 496 2 246 1 250 55,7
- varav flickor 205 412 -207 -50,2
Andel pojkar 94,5% 84,5%
Andel flickor 5,5% 15,5%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för augusti redovisas antalet kommunmottagna till och med juli.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i juli 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 87 925 129 183 -41 258 -31,9
-varav ensamkommande 14 055 15 093 -1 038 -6,9

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 874 - 341 11 771 - 3 530 18 430
1:1 Etableringsåtgärder 0 0 163 - 8 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 521 - 271 8 111 - 3 046 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 264 - 125 2 514 - 899 3 704
1:4 Hemutrustningslån 5 - 5 54 - 45 166
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 66 60 297 76 481
Övriga anslag 18 1 631 392 755
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 8 - 2 80 5 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 0 55 - 14 77
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 1 45 - 2 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 22 - 3 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 1 418 403 421
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 11 2 22
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt