Juli 2019 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 8 079 miljoner kronor, vilket är 1 841 miljoner kronor (29,5 procent) högre än i juli föregående år. Det beror huvudsakligen på att det i juni skedde en utbetalning för kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i juli till 2 472 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i juli avser bidragen för läkemedelsförmånerna för maj 2019. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 58 miljoner kronor (2,8 procent) lägre än samma månad 2018. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. För 2019 är schablonbeloppet 300 kronor och det högsta möjliga timbeloppet är 336 kronor.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 46 158 miljoner kronor. Det är 2 091 miljoner kronor (4,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 079 1 841 46 158 - 2 091 81 502
1:4 Tandvårdsförmåner 595 - 31 3 743 166 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 16 066 583 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 450 - 219 5 350 - 723 8 949
1:8 Bidrag till psykiatri 1 776 1 741 1 972 404 2 113
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 330 330 330 330 1 620
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet - 71 - 49 478 - 160 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 012 - 58 13 972 - 245 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 118 14 340 - 1 924 1 367
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 5 - 56 815 - 630 926
Övriga anslag 392 10 3 092 106 5 582
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 0 21 1 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 - 1 44 - 7 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 0 86 2 145
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 59 28 267 50 476
1:9 Läkemedelsverket 6 - 2 79 0 137
1:10 E-hälsomyndigheten 25 5 64 - 4 118
2:1 Folkhälsomyndigheten 36 3 225 - 8 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 0 - 7 83 35 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 52 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 1 33 1 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 13 0 25
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 15 4 87 26 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 23 - 47 561 - 25 1 132
5:1 Barnombudsmannen 2 - 1 16 3 26
5:2 Barnets rättigheter 0 - 2 8 - 13 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 3 - 5 113 5 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 5 3 26 5 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 61 23 320 48 632
8:1 Socialstyrelsen 71 7 400 - 12 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 54 1 411 - 7 771
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt