Juli 2019 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration uppgick till 1 061 miljoner kronor i juli, vilket är 456 miljoner kronor (30,1 procent) lägre än i juli 2018. 

Jämfört med de första sju månaderna 2018 så har utgifterna minskat med 3 725 miljoner kronor (33,3 procent). Utgifterna under anslaget Ersättningar och boendekostnader har minskat med 3 119 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat. I juli förra året fanns 60 692 personer i mottagningssystemet varav 1 618 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I juli 2019 uppgick det totala antalet personer i systemet till 43 588 varav 972 ansökt om asyl som ensamkommande barn.

Asylsökande m.m. juli 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande juli 2 011 1 889 122 6,5
- varav män (inkl. pojkar) 1 167 1 103 64 5,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 844 786 58 7,4
- varav ens. barn och unga 78 86 -8 -9,3

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-juli 12 205 12 277 -72 -0,6
- varav män (inkl. pojkar) 7 382 7 365 17 0,2
- varav kvinnor (inkl. flickor) 4 823 4 912 -89 -1,8
- varav ens. barn och unga 479 540 -61 -11,3
- varav pojkar 355
- varav flickor 124

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-juli 2019 71 631 77 544 -5 913 -7,6
-varav asyl 10 961 12 859 -1 898 -14,8
-varav anhöriga till asylsökande 4 399 10 974 -6 575 -59,9
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 4 884 5 071 -187 -3,7
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 27 937 24 806 3 131 12,6
-varav övriga 23 450 23 834 -384 -1,6

Källa: Migrationsverket

Juli 2019 Juli 2018 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 43 588 60 692 -17 104 -28,2
- varav ensamkommande barn och unga 972 1 618 -646 -39,9

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
8 Migration 1 061 - 456 7 449 - 3 725 12 418
1:1 Migrationsverket 371 - 53 2 682 - 454 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 468 - 451 3 284 - 3 119 5 567
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 25 - 14 179 - 235 422
Övriga anslag 196 61 1 305 84 2 046
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 61 60 111 46 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 83 4 595 41 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 17 - 4 173 - 3 338
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 25 - 2 166 7 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 10 3 65 - 6 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 195 - 1 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt