Juli 2019 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i juli 3 487 miljoner kronor, vilket är 348 miljoner kronor (11,1 procent) högre än i juli föregående år.

Biståndet under de sju första månaderna uppgår till 27 708 miljoner kronor, vilket är 2 441 miljoner kronor (9,7 procent) högre än förra året. Det högre utfallet avser främst stöd till multilaterala och internationella organisationer och fonder. Budgeten för detta stöd är dock marginellt förändrad jämfört med 2018, vilket innebär att skillnaden beror på månadsförskjutningar.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
7 Internationellt bistånd 3 487 348 27 708 2 441 44 158
1:1 Biståndsverksamhet 3 382 340 26 902 2 385 42 661
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 90 6 695 48 1 288
Övriga anslag 15 2 111 8 209
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 8 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 2 70 7 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 0 24 - 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 1 10 4 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt