Juli 2019 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 3 158 miljoner kronor vilket är 816 miljoner kronor (34,9 procent) högre än i juli 2018. Utfallet för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppgick till 2 183 miljoner kronor. Det är 484 miljoner kronor högre än föregående år.

Utfallet för anslag 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. blev 3 miljoner kronor i juli. Hittills i år är utfallet 131 miljoner kronor. Vilket är 117 miljoner kronor högre än föregående år. Insatserna som genomfördes sommaren 2018 för att bekämpa skogsbränder i flera delar av landet har medfört omfattande kostnader för de drabbade kommunerna. För att kunna betala ut den ersättning kommunerna är berättigade till i enlighet med lagen om skydd mot olyckor har riksdagen, i enlighet med propositionen Vårändringsbudget 2019, beslutat att tillföra anslaget ytterligare 170 miljoner kronor.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 26 917 miljoner kronor. Det är 1 466 miljoner kronor (5,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 158 816 26 917 1 466 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 183 484 17 587 395 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 67 19 486 19 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 79 195 3 676 - 267 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 110 14 274 39 692
1:8 Försvarets radioanstalt 96 3 661 29 1 234
1:11 Försvarets materielverk 194 191 865 825 1 779
2:1 Kustbevakningen 97 6 713 9 1 258
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 3 3 131 117 191
2:4 Krisberedskap 136 - 114 749 103 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 381 76 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 107 - 1 692 50 1 372
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 34 9 208 14 397
Övriga anslag 52 8 493 58 919
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 1 6 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 18 6 121 19 206
1:7 Officersutbildning m.m. 20 1 137 24 221
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 4 1 106 9 231
1:10 Nämnder m.m. 1 0 4 0 6
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 - 1 5 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 59 7 130
2:7 Statens haverikommission 3 0 23 - 1 47
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 33 0 58
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt