Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Juli 2019 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 4 053 miljoner kronor i juli, vilket är 268 miljoner kronor (7,1 procent) högre än i juli 2018. Utfallet för anslag 1:1 Polismyndigheten ökade med 218 miljoner kronor (11,2 procent) jämfört med samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 28 708 miljoner kronor. Det är 1 810 miljoner kronor (6,7 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst anslag 1:1 Polismyndigheten och anslag 1:12 Rättsliga biträden m.m.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
4 Rättsväsendet 4 053 268 28 708 1 810 49 203
1:1 Polismyndigheten 2 169 218 15 164 1 365 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 101 0 898 93 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 124 9 928 32 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 54 0 391 8 686
1:5 Sveriges Domstolar 495 4 3 587 97 5 815
1:6 Kriminalvården 764 11 5 371 40 9 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 268 18 1 811 134 3 021
Övriga anslag 78 8 558 41 1 040
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 - 2 81 2 150
1:8 Rättsmedicinalverket 39 6 257 19 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 3 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 1 27 2 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 5 62 16 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 10 - 1 51 4 78
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 - 1 8 - 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 22 - 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 9 - 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 4 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 3 2 35 0 108
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt