Juli 2019 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 661 miljoner kronor i juli. Det är 106 miljoner kronor (19,0 procent) högre än i juli 2018.

Hittills i år uppgår utgifterna för utgiftsområdet till 5 116 miljoner kronor, vilket är 109 miljoner kronor (2,1 procent) lägre än samma period 2018.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
20 Allmän miljö- och naturvård 661 106 5 116 - 109 10 932
1:1 Naturvårdsverket 24 - 15 301 10 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 28 0 124 - 8 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 111 67 630 - 357 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 84 77 770 176 896
1:8 Klimatbonus 124 124 661 661 1 240
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 58 45 572 68 1 270
1:14 Skydd av värdefull natur 27 - 57 443 - 143 778
1:16 Klimatinvesteringar 12 - 37 174 - 226 1 508
1:19 Elfordonspremie 0 - 58 1 - 234 40
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 74 5 494 90 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 42 - 200
Övriga anslag 120 - 3 945 54 2 411
1:5 Miljöforskning 0 - 17 65 14 79
1:6 Kemikalieinspektionen 22 2 159 15 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 18 2 176 - 40 288
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 28 - 1 145 9 248
1:10 Klimatanpassning 7 2 71 17 262
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 16 15 56 19 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 1 26 6 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 18 3 152 12 247
1:17 Elbusspremie 0 0 5 - 8 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 - 10 28 2 33
1:20 Industriklivet 0 0 7 - 3 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 54 11 97
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt