Juli 2019 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 5 916 miljoner kronor i juli. Det är 250 miljoner kronor högre än utfallet för juli 2018. Ökningen avser främst bidrag till arbetslöshetsersättning.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 44 236 miljoner kronor. Det är 1 183 miljoner kronor (2,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår till 15 933 miljoner kronor för perioden januari-juli, vilket är 508 miljoner kronor (3,3 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning har ökat med 934 miljoner kronor (12,6 procent). Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning uppgick till i genomsnitt 96 422 per månad under perioden januari-juli. Det är en ökning med 7 452 personer (8,4 procent) jämfört med samma period föregående år.

De högre utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning motverkas delvis av att utgifterna för aktivitetsstöd har minskat med 655 miljoner kronor (9,5 procent). Utgifter avseende aktivitetsstöd är i huvudsak regelstyrda. Det är framför allt volymutvecklingen i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar som påverkar utgifterna. Det genomsnittliga antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program uppgick till 161 076 personer per månad för perioden januari-juli. Det är en minskning med 4 043 personer (2,4 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att kostnaderna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser till 6 834 miljoner kronor, vilket är 458 miljoner kronor (6,3 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser främst kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Utfallet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. uppgår för perioden januari-juli till 11 549 miljoner kronor, vilket är 1 125 miljoner kronor (10,8 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 610 miljoner kronor (8,2 procent). Utgifter för bidrag till Samhall AB har ökat med 515 miljoner kronor (17,0 procent).

Utfallet för anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning uppgår för perioden januari-juli till 1 243 miljoner kronor, vilket är 446 miljoner kronor (55,9 procent) högre än samma period föregående år. Anslaget används huvudsakligen för utgifter för statsbidrag till lönegarantiersättning enligt lönegarantilagen (1992:497) och de socialavgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980). Det innebär att utgifterna under anslaget i huvudsak är regelstyrda.

Utfallet för anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår för perioden januari-juli till 2 795 miljoner kronor, vilket är 190 miljoner kronor (6,4 procent) lägre än samma period föregående år. Antalet personer med nystartsjobb uppgick till i genomsnitt 29 669 per månad för perioden januari till juli, vilket är en minskning med 3 794 personer (11,3 procent) jämfört med samma period föregående år.  

Tabell 1 visar att antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen under perioden januari-juli i genomsnitt uppgick till 341 670 personer per månad. Det är en minskning med 9 558 personer (2,7 procent) jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt antalet inskrivna män som har minskat.

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Genomsnitt per månad jan-juli 2019 Genomsnitt per månad jan-juli 2018 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 162 865 163 634 -769 -0,5
- varav födda i Sverige 64 738 65 667 -929 -1,4
- varav utrikes födda 98 127 97 966 161 0,2
Män 178 805 187 594 -8 790 -4,7
- varav födda i Sverige 79 030 81 598 -2 568 -3,1
- varav utrikes födda 99 775 105 997 -6 222 -5,9
Totalt antal inskrivna 341 670 351 228 -9 558 -2,7

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 916 250 44 236 1 183 74 304
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 350 - 42 4 497 - 176 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 294 225 15 933 508 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 826 - 111 6 834 - 458 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 654 145 11 549 1 125 19 532
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 73 - 12 632 - 110 1 492
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 179 28 1 243 446 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 443 6 2 795 - 190 4 994
Övriga anslag 96 11 753 38 1 381
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 1 63 - 2 121
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 22 - 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 43 3 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 33 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 5 0 8
1:13 Lån till körkort 4 4 35 35 151
2:1 Arbetsmiljöverket 53 2 457 1 768
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 18 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 11 9 31 1 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 11 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 - 1 13 10 33
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt