Juli 2019 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev 1 789 miljoner kronor i juli, vilket är 371 miljoner kronor lägre än i juli 2018. För de första sju månaderna har utgifterna minskat med 3 189 miljoner kronor (22,6 procent).

Antalet nyanlända som kommunerna tog emot under januari-juni* minskade med knappt 8 000 (33,6 procent) jämfört med samma period 2018. Antalet mottagna kvinnor och flickor minskade med 4 350 medan antalet män och pojkar minskade med 3 446. Antalet ensamkommande barn och unga ökade med 1 030 (43,9 procent). Cirka 95 procent av de ensamkommande är pojkar. Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under en månad utan avser det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för. Jämfört med juni 2018 så har det totala antalet mottagna för vilka kommunerna fick ersättning minskat med cirka 32 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med knappt åtta procent.

Antal kommunmottagna juni 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna juni 2019 2 037 3 034 -997 -32,9
- varav ens. barn och ungdomar *** 367 220 147 66,8
Kommunmottagna m.m. januari-juni 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-juni 15 410 23 206 -7 796 -33,6
- varav män 8 881 12 327 -3 446 -28,0
- varav kvinnor 6 529 10 879 -4 350 -40,0
- varav ens. barn och ungdomar *** 3 375 2 345 1 030 43,9
- varav pojkar 3 196 2 011 1 185 58,9
- varav flickor 179 334 -155 -46,4
Andel pojkar 94,7% 85,8%
Andel flickor 5,3% 14,2%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för juni redovisas antalet kommunmottagna till och med maj.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i juli 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna**** 90 224 132 404 -42 180 -31,9
-varav ensamkommande 14 481 15 677 -1 196 -7,6

**** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 789 - 371 10 896 - 3 189 18 430
1:1 Etableringsåtgärder 2 - 16 162 - 8 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 029 - 631 7 590 - 2 774 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 302 - 127 2 251 - 774 3 704
1:4 Hemutrustningslån 7 - 5 48 - 40 166
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 17 8 231 16 481
Övriga anslag 432 400 614 391 755
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 1 72 7 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 - 3 54 - 14 77
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 1 39 - 3 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 22 - 3 28
4:1 Åtgärder mot segregation 415 400 417 402 421
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 10 2 22
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt