Juli 2019 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 55,9 miljarder kronor i juli. Det är 16,0 miljarder kronor (22,3 procent) lägre än i juli 2018. Det beror främst på att nettoutlåningen blev lägre jämfört med juli föregående år.

De totala utgifterna för januari-juli uppgår till 521,2 miljarder kronor, det är 26,9 miljarder kronor lägre än samma period 2018.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 314 131 8 818 419 14 743
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 1 113 1 145
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 151 23 614 57 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 65 - 4 466 2 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 11 - 3 66 16 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 - 2 59 4 102
3:1 Sametinget 4 1 30 3 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 717 26 4 522 131 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 183 - 2 1 778 85 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 30 15 384 41 517
6:2 Justitiekanslern 4 1 30 2 50
6:3 Datainspektionen 8 1 57 9 94
6:4 Valmyndigheten 2 0 12 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 - 1 125 - 4 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 107 1 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 2 1 9 4 15
8:1 Mediestöd 77 74 411 57 622
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 22 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 15 4 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 151 61 9 723 518 17 293
1:1 Statskontoret 9 1 49 - 2 98
1:2 Kammarkollegiet 6 0 46 5 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 4 - 1 11 0 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 888 11 7 615 113 13 651
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 6 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 37 0 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 - 1 94 - 4 166
1:9 Statistiska centralbyrån 49 5 323 14 567
1:10 Bidragsfastigheter 15 - 5 117 4 269
1:11 Finansinspektionen 49 1 347 5 604
1:12 Riksgäldskontoret 18 1 152 - 13 325
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 5 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 230 23 231
1:15 Riksrevisionen 28 1 196 7 333
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 11 - 2 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 0 55 6 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 11 4 89 22 178
1:19 Statens servicecenter 46 46 340 340 562
3 Skatt, tull och exekution 915 68 6 562 149 11 509
1:1 Skatteverket 596 43 4 314 2 7 569
1:2 Tullverket 163 13 1 109 68 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 156 12 1 139 78 1 960
4 Rättsväsendet 4 053 268 28 708 1 810 49 203
1:1 Polismyndigheten 2 169 218 15 164 1 365 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 101 0 898 93 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 124 9 928 32 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 54 0 391 8 686
1:5 Sveriges Domstolar 495 4 3 587 97 5 815
1:6 Kriminalvården 764 11 5 371 40 9 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 - 2 81 2 150
1:8 Rättsmedicinalverket 39 6 257 19 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 3 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 1 27 2 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 5 62 16 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 268 18 1 811 134 3 021
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 10 - 1 51 4 78
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 - 1 8 - 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 22 - 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 9 - 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 4 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 3 2 35 0 108
5 Internationell samverkan 87 31 1 322 310 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 36 16 1 004 279 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 20 8 98 12 193
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 7 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 5 4 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 23 1 44
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 1 29 3 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 17 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 11 0 19
1:9 Svenska institutet 12 3 72 9 125
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 7 - 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 4 1 51 3 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 158 816 26 917 1 466 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 183 484 17 587 395 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 67 19 486 19 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 79 195 3 676 - 267 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 110 14 274 39 692
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 1 6 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 18 6 121 19 206
1:7 Officersutbildning m.m. 20 1 137 24 221
1:8 Försvarets radioanstalt 96 3 661 29 1 234
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 4 1 106 9 231
1:10 Nämnder m.m. 1 0 4 0 6
1:11 Försvarets materielverk 194 191 865 825 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 - 1 5 0 9
2:1 Kustbevakningen 97 6 713 9 1 258
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 59 7 130
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 3 3 131 117 191
2:4 Krisberedskap 136 - 114 749 103 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 381 76 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 107 - 1 692 50 1 372
2:7 Statens haverikommission 3 0 23 - 1 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 34 9 208 14 397
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 33 0 58
7 Internationellt bistånd 3 487 348 27 708 2 441 44 158
1:1 Biståndsverksamhet 3 382 340 26 902 2 385 42 661
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 90 6 695 48 1 288
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 8 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 2 70 7 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 0 24 - 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 1 10 4 18
8 Migration 1 061 - 456 7 449 - 3 725 12 418
1:1 Migrationsverket 371 - 53 2 682 - 454 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 468 - 451 3 284 - 3 119 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 61 60 111 46 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 83 4 595 41 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 17 - 4 173 - 3 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 25 - 14 179 - 235 422
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 25 - 2 166 7 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 10 3 65 - 6 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 195 - 1 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 079 1 841 46 158 - 2 091 81 502
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 0 21 1 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 - 1 44 - 7 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 0 86 2 145
1:4 Tandvårdsförmåner 595 - 31 3 743 166 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 16 066 583 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 450 - 219 5 350 - 723 8 949
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 59 28 267 50 476
1:8 Bidrag till psykiatri 1 776 1 741 1 972 404 2 113
1:9 Läkemedelsverket 6 - 2 79 0 137
1:10 E-hälsomyndigheten 25 5 64 - 4 118
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 330 330 330 330 1 620
2:1 Folkhälsomyndigheten 36 3 225 - 8 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 0 - 7 83 35 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 52 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 1 33 1 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 13 0 25
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet - 71 - 49 478 - 160 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 15 4 87 26 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 012 - 58 13 972 - 245 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 118 14 340 - 1 924 1 367
4:6 Statens institutionsstyrelse 23 - 47 561 - 25 1 132
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 5 - 56 815 - 630 926
5:1 Barnombudsmannen 2 - 1 16 3 26
5:2 Barnets rättigheter 0 - 2 8 - 13 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 3 - 5 113 5 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 5 3 26 5 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 61 23 320 48 632
8:1 Socialstyrelsen 71 7 400 - 12 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 54 1 411 - 7 771
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 627 - 110 58 175 - 908 97 654
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 070 37 22 091 146 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 636 - 166 25 930 - 957 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 109 - 3 775 - 16 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 224 - 8 1 586 - 83 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 - 1 22 - 1 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 113 33 1 865 - 157 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 3 - 1 908 - 36 957
2:1 Försäkringskassan 461 - 3 4 957 192 8 638
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 42 4 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 831 - 44 20 096 - 284 34 878
1:1 Garantipension till ålderspension 1 094 3 7 709 - 2 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 859 - 42 6 126 - 293 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 749 - 11 5 287 - 19 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 97 6 668 47 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 31 - 1 306 - 17 580
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 446 141 56 813 1 579 97 332
1:1 Barnbidrag 2 697 33 19 331 1 190 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 4 211 112 25 879 241 44 454
1:3 Underhållsstöd 188 17 1 564 94 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 2 0 9 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 76 5 594 41 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 314 - 15 2 446 23 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 4 260 - 37 7 303
1:8 Bostadsbidrag 349 - 5 2 730 28 4 547
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 789 - 371 10 896 - 3 189 18 430
1:1 Etableringsåtgärder 2 - 16 162 - 8 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 029 - 631 7 590 - 2 774 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 302 - 127 2 251 - 774 3 704
1:4 Hemutrustningslån 7 - 5 48 - 40 166
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 1 72 7 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 - 3 54 - 14 77
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 17 8 231 16 481
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 1 39 - 3 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 22 - 3 28
4:1 Åtgärder mot segregation 415 400 417 402 421
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 10 2 22
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 916 250 44 236 1 183 74 304
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 350 - 42 4 497 - 176 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 294 225 15 933 508 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 826 - 111 6 834 - 458 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 654 145 11 549 1 125 19 532
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 1 63 - 2 121
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 73 - 12 632 - 110 1 492
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 22 - 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 43 3 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 33 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 5 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 179 28 1 243 446 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 443 6 2 795 - 190 4 994
1:13 Lån till körkort 4 4 35 35 151
2:1 Arbetsmiljöverket 53 2 457 1 768
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 18 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 11 9 31 1 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 11 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 - 1 13 10 33
15 Studiestöd 549 - 233 12 409 1 148 24 694
1:1 Studiehjälp 5 - 273 2 627 189 4 267
1:2 Studiemedel 360 23 7 929 858 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 57 0 947 - 17 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 45 12 122 - 17 152
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 35 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 - 1 12 1 29
1:7 Studiestartsstöd 14 5 220 109 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 65 2 508 24 891
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 9 0 15
16 Utbildning och universitetsforskning 4 897 158 45 205 803 80 312
1:1 Statens skolverk 89 - 9 555 - 27 1 103
1:2 Statens skolinspektion 34 - 2 234 - 4 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 79 12 444 - 10 733
1:4 Sameskolstyrelsen 7 1 29 1 50
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 7 - 12 1 470 - 466 3 536
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 122 1 305
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 091 - 251 4 595
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 107 2 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 55 6 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 - 2 67 1 307
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 7 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 68 5 117
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 - 31 2 179 - 8 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 164 16 1 270 113 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 - 596 1 971
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 13 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 005 - 9 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 81 0 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 1 725 1 725 3 500
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 - 1 87 9 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 19 1 98 0 194
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 150 4 1 040 15 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 184 6 1 263 20 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 176 4 1 223 17 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 190 7 1 300 21 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 3 1 257 18 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 924 12 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 3 1 028 14 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 5 966 15 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 119 3 826 11 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 96 3 663 10 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 3 918 14 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 77 3 526 9 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 426 6 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 925 15 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 2 687 10 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 133 4 916 14 1 581
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 398 5 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 34 2 229 4 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 393 5 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 142 3 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 1 630 7 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 0 198 2 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 68 1 471 6 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 23 1 157 3 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 328 4 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 145 2 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 80 2 553 7 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 141 2 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0 - 21 125 - 20 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 0 - 8 49 - 7 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 52 1 360 4 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 68 2 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 119 1 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 30 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 62 1 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 21 1 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 43 1 296 4 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 45 1 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 255 3 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 46 1 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 1 269 3 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 58 1 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 233 3 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 41 1 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 235 3 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 38 1 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 183 2 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 30 1 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 216 3 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 38 1 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 96 1 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 38 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 78 1 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 249 3 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 50 1 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 21 3 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 298 9 1 970 39 3 424
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 6 0 396 39 655
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 246 2 422
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 219 4 1 529 22 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 3 0 43 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 433 24 3 587 51 5 984
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 350 25 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 18 2 101 - 2 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 228 125 667 141 973
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 18 - 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 32 1 56
3:7 Kungl. biblioteket 29 0 219 0 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 1 28 6 49
3:9 Sunet 10 6 34 5 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 2 0 7
3:11 Etikprövningsmyndigheten 4 4 20 20 45
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 85 1 100
4:1 Internationella program 0 0 66 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 6 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 15 6 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 51 - 333
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 1 - 16
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 094 23 11 460 136 15 801
1:1 Statens kulturråd 5 1 35 8 56
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 - 4 412 - 46 481
1:3 Skapande skola 0 0 175 - 14 177
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 21 5 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 2 2 6 4 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 - 2 1 134 16 1 495
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 9 1 15
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 102 1 645 7 1 082
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 - 1 202 3 214
2:3 Statens musikverk 9 1 65 0 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 26 24 99 28 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 1 76 10 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 38 0 68
4:1 Statens konstråd 2 0 12 4 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 18 2 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 - 1 8 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 12 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 10 5 224 6 467
6:1 Riksarkivet 40 2 262 15 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 27 7 164 11 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 8 3 156 112 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8 8 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 99 - 15 778 56 1 288
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 153 2 263
8:3 Bidrag till vissa museer 12 - 4 50 - 3 76
8:4 Forum för levande historia 4 1 26 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 7 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 17 - 1 58 - 2 82
10:1 Filmstöd 0 0 562 10 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 12 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 6 1 20 - 5 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 0 29 - 2 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 230 - 7 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 5 - 21 10
13:1 Stöd till idrotten 488 - 10 1 466 - 9 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 1 19 - 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 0 138 4 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 074 - 21 3 224 - 45 4 298
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 1 24 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 42 - 20 128 - 20 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 44 44 143 4 190
15:1 Spelinspektionen 4 0 34 4 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 195 12 1 640 327 3 987
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 7 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 1 43
1:4 Boverket 31 5 173 20 319
1:5 Statens geotekniska institut 5 3 28 3 47
1:6 Lantmäteriet 50 6 344 30 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 9 - 14 14 - 177 240
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 94 7 866 400 2 250
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 1 20 17 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 25 24 60
2:1 Konsumentverket 14 2 93 2 167
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 29 4 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 14 3 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 22 0 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 3 0 4
19 Regional tillväxt 310 88 1 628 206 3 527
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 148 43 710 93 1 675
1:2 Transportbidrag 15 1 211 10 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 147 44 707 103 1 421
20 Allmän miljö- och naturvård 661 106 5 116 - 109 10 932
1:1 Naturvårdsverket 24 - 15 301 10 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 28 0 124 - 8 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 111 67 630 - 357 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 84 77 770 176 896
1:5 Miljöforskning 0 - 17 65 14 79
1:6 Kemikalieinspektionen 22 2 159 15 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 18 2 176 - 40 288
1:8 Klimatbonus 124 124 661 661 1 240
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 28 - 1 145 9 248
1:10 Klimatanpassning 7 2 71 17 262
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 58 45 572 68 1 270
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 16 15 56 19 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 1 26 6 46
1:14 Skydd av värdefull natur 27 - 57 443 - 143 778
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 18 3 152 12 247
1:16 Klimatinvesteringar 12 - 37 174 - 226 1 508
1:17 Elbusspremie 0 0 5 - 8 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 - 10 28 2 33
1:19 Elfordonspremie 0 - 58 1 - 234 40
1:20 Industriklivet 0 0 7 - 3 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 54 11 97
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 74 5 494 90 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 42 - 200
21 Energi 108 - 9 1 305 - 23 3 445
1:1 Statens energimyndighet 28 1 188 15 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 5 - 2 135 20 228
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 1 0 10
1:4 Energiforskning 60 - 2 720 - 25 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 0 12 - 66 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 2 66 0 123
1:7 Energiteknik 0 - 4 52 24 835
1:8 Elberedskap - 5 - 10 84 4 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 20 2 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 8 8 27 1 90
22 Kommunikationer 3 655 645 31 045 2 913 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 674 393 12 937 1 907 25 569
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 729 474 12 525 927 23 694
1:3 Trafikverket 109 8 842 15 1 397
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 71 4 183
1:7 Trafikavtal 34 30 570 104 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 32 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 47 - 55 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 176 - 262 1 438 88 1 753
1:12 Transportstyrelsen 69 16 1 211 78 2 189
1:13 Trafikanalys 6 0 38 2 69
1:14 Trängselskatt i Göteborg 7 5 63 - 246 837
1:15 Sjöfartsstöd 125 - 15 876 73 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 50
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 24 4 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 6 - 2 65 - 8 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 6 2 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 1 0 46 20 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 - 2 38 - 2 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1 620 999 6 646 1 573 21 001
1:1 Skogsstyrelsen 19 - 1 259 18 450
1:2 Insatser för skogsbruket 7 - 32 62 - 149 432
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 86 6 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 63 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 3 - 1 56 - 6 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 7 14 - 7 53
1:8 Statens jordbruksverk 57 16 374 26 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 1 3 - 1 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 73 64 252 - 231 7 168
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. - 2 - 2 82 71 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 3 17 - 12 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 - 33 81 - 2 199
1:14 Livsmedelsverket 24 0 157 14 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 0 - 6 105 - 43 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 6 6 48 5 51
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 133 971 2 573 1 540 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 68 27 769 262 2 798
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 - 1 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 2 0 73 - 17 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 1 126 10 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 37 0 367 91 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 63 0 107
24 Näringsliv 916 147 4 145 83 7 402
1:1 Verket för innovationssystem 21 1 149 14 240
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 201 56 1 252 149 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 374 3 747 7 747
1:4 Tillväxtverket 18 2 163 4 281
1:5 Näringslivsutveckling 42 9 416 - 223 817
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 - 1 33 1 62
1:7 Turistfrämjande 29 0 86 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 21 3 134 12 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 0 - 1 7 1 14
1:11 Bolagsverket 2 0 24 - 2 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 5 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 2 88 5 153
1:14 Konkurrensforskning 0 - 2 0 - 2 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 4 1 - 9 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 90 90 150 150 151
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader - 9 - 16 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 157 - 23 269
1:21 Patent- och registreringsverket 27 1 191 9 315
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 12 - 2 36
2:2 Kommerskollegium 8 0 51 2 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 27 0 217 0 434
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 42 3 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 004 762 70 032 4 833 119 993
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 9 212 894 64 481 6 260 110 539
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 375 34 2 628 240 4 446
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 417 - 167 2 917 - 1 167 5 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 - 500
26 Statsskuldsräntor m.m. 971 1 815 13 035 7 579 25 155
1:1 Räntor på statsskulden 971 1 816 12 990 7 586 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 1 45 - 7 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 190 229 24 308 5 921 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 190 229 24 308 5 921 40 914
Förändring av anslagsbehållningar - 11 289
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 11 181
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 108
Summa utgiftsområden 79 082 7 719 581 558 25 067 1 021 130
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 78 111 5 903 568 524 17 488 996 083
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 26 491 - 26 516 - 67 241 - 50 593 3 628
Kassamässig korrigering 3 281 2 788 6 932 - 1 384 0
Totala utgifter 55 871 - 16 009 521 249 - 26 910 1 024 758
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt