Juni 2019 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 678 miljoner kronor i juni. Det är 114 miljoner kronor (14,3 procent) lägre än i juni 2018.

För det första halvåret uppgår utgifterna för utgiftsområdet till 4 454 miljoner kronor, vilket är 214 miljoner kronor (4,6 procent) lägre än samma period 2018.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
20 Allmän miljö- och naturvård 678 - 114 4 454 - 214 10 932
1:1 Naturvårdsverket 59 3 277 25 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 32 20 96 - 7 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 143 49 520 - 425 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 14 - 10 687 99 896
1:8 Klimatbonus 110 110 537 537 1 240
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 31 - 32 514 23 1 270
1:14 Skydd av värdefull natur 56 - 77 416 - 86 778
1:16 Klimatinvesteringar 5 - 137 162 - 189 1 508
1:19 Elfordonspremie 0 - 53 1 - 176 40
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 64 38 420 85 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 34 - 157
Övriga anslag 164 9 825 57 2 411
1:5 Miljöforskning 10 11 65 32 79
1:6 Kemikalieinspektionen 20 3 137 13 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 59 - 1 158 - 42 288
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 17 - 2 117 10 248
1:10 Klimatanpassning 8 1 65 15 262
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 4 0 40 4 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 23 4 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 23 0 134 8 247
1:17 Elbusspremie 4 3 5 - 8 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 - 14 28 12 33
1:20 Industriklivet 6 6 7 - 3 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 1 47 11 97
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt