Juni 2019 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev 1 792 miljoner kronor i juni, vilket är 220 miljoner kronor lägre än i juni 2018. För det första halvåret har utgifterna minskat med 2 818 miljoner kronor (23,6 procent).

Antalet nyanlända som kommunerna tog emot under januari-maj* minskade med 6 690 (33,7 procent) jämfört med samma period 2018. Antalet mottagna kvinnor och flickor minskade med cirka 3 700 medan antalet män och pojkar minskade med knappt 3 000. Antalet ensamkommande barn och unga ökade med 883 (41,9 procent). Cirka 95 procent av de ensamkommande är pojkar. Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under en månad utan avser det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för. Jämfört med juni 2018 så har det totala antalet mottagna för vilka kommunerna fick ersättning minskat med drygt 30 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med drygt åtta procent.

Antal kommunmottagna maj 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna maj 2019 2 090 3 604 -1 514 -42,0
- varav ens. barn och ungdomar *** 330 277 53 19,1
Kommunmottagna m.m. januari-maj 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-maj 13 143 19 833 -6 690 -33,7
- varav män 7 633 10 619 -2 986 -28,1
- varav kvinnor 5 510 9 214 -3 704 -40,2
- varav ens. barn och ungdomar *** 2 990 2 107 883 41,9
- varav pojkar 2 842 1 825 1 017 55,7
- varav flickor 148 282 -134 -47,5
Andel pojkar 95,1% 86,6%
Andel flickor 4,9% 13,4%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för juni redovisas antalet kommunmottagna till och med maj.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i juni 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna**** 93 477 134 743 -41 266 -30,6
-varav ensamkommande 14 731 16 085 -1 354 -8,4

**** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 792 - 220 9 107 - 2 818 18 430
1:1 Etableringsåtgärder 87 - 11 160 8 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 338 - 81 6 561 - 2 143 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 306 - 102 1 949 - 647 3 704
1:4 Hemutrustningslån 6 - 7 41 - 35 166
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 3 - 11 214 8 481
Övriga anslag 53 - 9 182 - 9 755
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 0 62 6 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 25 - 9 55 - 11 77
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 - 2 33 - 4 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 8 - 1 22 - 3 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 1 2 1 421
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 9 2 22
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt