Juni 2019 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 85,5 miljarder kronor i juni. Det är 7,1 miljarder kronor (9,1 procent) högre än i juni 2018. De högre utgifterna avser främst Riksgäldskontorets nettoutlåning samt utgiftsområdena Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive Internationellt bistånd.

De totala utgifterna för det första halvåret uppgår till 465,4 miljarder kronor, vilket är 10,9 miljarder kronor (2,3 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2018.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 169 - 59 7 504 287 14 743
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 106 0 145
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 40 - 7 463 34 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 66 - 3 401 6 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 24 13 54 19 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 3 52 6 102
3:1 Sametinget 7 1 26 2 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 618 - 3 3 805 105 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 293 5 1 596 87 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 31 - 4 355 25 517
6:2 Justitiekanslern 5 0 26 2 50
6:3 Datainspektionen 10 2 49 9 94
6:4 Valmyndigheten 2 1 10 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 83 - 3 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 105 1 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 2 0 7 3 15
8:1 Mediestöd 47 - 66 334 - 17 622
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 18 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 13 4 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 608 63 8 572 457 17 293
1:1 Statskontoret 9 2 40 - 3 98
1:2 Kammarkollegiet 7 0 40 5 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 0 7 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 - 1 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 315 35 6 727 102 13 651
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 5 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 1 32 0 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 - 2 81 - 3 166
1:9 Statistiska centralbyrån 44 2 274 10 567
1:10 Bidragsfastigheter 21 - 2 102 9 269
1:11 Finansinspektionen 52 0 298 4 604
1:12 Riksgäldskontoret 23 - 21 134 - 13 325
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 4 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 230 23 231
1:15 Riksrevisionen 29 2 168 6 333
1:16 Finansmarknadsforskning 6 0 11 - 2 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 47 6 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 21 - 5 78 18 178
1:19 Statens servicecenter 53 53 294 294 562
3 Skatt, tull och exekution 1 001 - 2 5 647 81 11 509
1:1 Skatteverket 657 - 33 3 718 - 40 7 569
1:2 Tullverket 166 15 946 55 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 177 16 984 66 1 960
4 Rättsväsendet 4 356 163 24 656 1 542 49 203
1:1 Polismyndigheten 2 280 128 12 995 1 148 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 138 14 797 94 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 145 4 804 23 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 59 4 337 7 686
1:5 Sveriges Domstolar 531 - 8 3 092 93 5 815
1:6 Kriminalvården 837 5 4 607 29 9 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 - 1 70 4 150
1:8 Rättsmedicinalverket 37 3 219 13 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 2 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 - 1 23 1 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 0 54 12 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 290 14 1 543 116 3 021
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 8 3 40 5 78
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 7 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 0 21 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 8 - 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 4 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 4 - 2 32 - 1 108
5 Internationell samverkan 179 - 38 1 236 279 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 92 - 79 968 263 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 27 17 78 4 193
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 4 3 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 19 1 44
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 7 2 26 2 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 14 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 10 0 19
1:9 Svenska institutet 16 6 60 5 125
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 6 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 26 15 47 2 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 155 58 23 759 649 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 734 94 15 404 - 89 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 86 35 419 0 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 148 - 507 3 597 - 462 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 38 11 164 25 692
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 5 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 18 1 103 13 206
1:7 Officersutbildning m.m. 22 4 117 23 221
1:8 Försvarets radioanstalt 94 3 565 26 1 234
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 22 3 102 8 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 6
1:11 Försvarets materielverk 132 126 671 633 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 4 1 9
2:1 Kustbevakningen 106 1 615 3 1 258
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 34 10 59 7 130
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 5 5 128 114 191
2:4 Krisberedskap 332 177 613 217 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 229 76 381 76 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 110 8 586 51 1 372
2:7 Statens haverikommission 4 0 20 - 1 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 34 9 175 5 397
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 28 0 58
7 Internationellt bistånd 4 247 1 449 24 221 2 092 44 158
1:1 Biståndsverksamhet 4 121 1 442 23 520 2 044 42 661
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 106 4 604 42 1 288
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 7 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 11 1 60 5 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 1 22 - 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 3 2 8 3 18
8 Migration 867 - 307 6 389 - 3 269 12 418
1:1 Migrationsverket 395 - 55 2 311 - 401 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 290 - 220 2 816 - 2 669 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 3 49 - 14 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 88 1 512 37 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 26 - 4 156 1 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 24 - 26 154 - 222 422
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 23 1 141 9 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 20 - 1 56 - 9 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 195 - 1 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 437 1 600 38 080 - 3 932 81 502
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 5 16 1 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 5 - 2 37 - 6 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 1 73 2 145
1:4 Tandvårdsförmåner 462 - 42 3 149 197 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 13 593 426 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 2 785 1 731 4 901 - 504 8 949
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 40 24 208 22 476
1:8 Bidrag till psykiatri 69 44 196 - 1 337 2 113
1:9 Läkemedelsverket 12 2 73 2 137
1:10 E-hälsomyndigheten 1 - 6 39 - 8 118
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 620
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 - 4 188 - 11 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 54 73 83 42 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 15 - 2 52 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 29 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 11 - 1 25
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 80 - 135 549 - 111 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 2 72 22 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 886 - 157 11 961 - 187 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 52 - 23 222 - 1 938 1 367
4:6 Statens institutionsstyrelse 111 6 538 23 1 132
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 61 - 79 810 - 574 926
5:1 Barnombudsmannen 3 3 13 3 26
5:2 Barnets rättigheter 0 0 8 - 11 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 27 9 110 10 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 0 21 3 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 45 6 259 25 632
8:1 Socialstyrelsen 61 - 12 329 - 19 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 80 - 1 357 - 8 771
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 876 - 132 50 549 - 798 97 654
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 080 - 17 19 021 109 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 666 - 134 22 294 - 790 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 111 - 2 666 - 13 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 225 - 9 1 361 - 75 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 19 0 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 34 - 27 1 752 - 190 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 - 4 905 - 36 957
2:1 Försäkringskassan 751 60 4 496 195 8 638
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 35 2 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 864 - 45 17 265 - 240 34 878
1:1 Garantipension till ålderspension 1 103 0 6 615 - 4 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 866 - 42 5 267 - 252 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 753 - 10 4 537 - 9 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 96 6 572 41 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 46 0 275 - 16 580
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 118 191 48 368 1 438 97 332
1:1 Barnbidrag 2 805 49 16 634 1 157 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 641 111 21 667 129 44 454
1:3 Underhållsstöd 228 23 1 376 78 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 8 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 86 4 518 36 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 362 5 2 132 37 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 3 652 - 32 7 303
1:8 Bostadsbidrag 385 5 2 381 33 4 547
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 792 - 220 9 107 - 2 818 18 430
1:1 Etableringsåtgärder 87 - 11 160 8 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 338 - 81 6 561 - 2 143 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 306 - 102 1 949 - 647 3 704
1:4 Hemutrustningslån 6 - 7 41 - 35 166
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 0 62 6 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 25 - 9 55 - 11 77
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 3 - 11 214 8 481
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 - 2 33 - 4 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 8 - 1 22 - 3 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 1 2 1 421
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 9 2 22
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 808 - 161 38 320 933 74 304
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 667 - 77 4 148 - 134 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 190 148 13 639 283 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 544 - 433 6 008 - 347 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 634 172 9 894 979 19 532
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 4 - 5 54 - 1 121
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 107 - 16 559 - 98 1 492
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2 - 2 19 - 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 37 3 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 29 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 4 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 214 67 1 064 418 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 372 - 3 2 352 - 196 4 994
1:13 Lån till körkort 4 4 31 31 151
2:1 Arbetsmiljöverket 53 - 4 404 - 1 768
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 15 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 12 20 - 8 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 10 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 1 11 11 33
15 Studiestöd 986 113 11 860 1 381 24 694
1:1 Studiehjälp 403 68 2 623 462 4 267
1:2 Studiemedel 420 42 7 569 836 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 60 - 1 890 - 16 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 77 - 29 152
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 8 0 35 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 11 2 29
1:7 Studiestartsstöd 18 7 205 105 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 74 - 5 443 22 891
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 7 0 15
16 Utbildning och universitetsforskning 8 252 43 40 308 645 80 312
1:1 Statens skolverk 84 - 24 466 - 18 1 103
1:2 Statens skolinspektion 33 - 3 199 - 2 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 75 - 28 365 - 22 733
1:4 Sameskolstyrelsen 1 - 3 22 0 50
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 137 - 381 1 463 - 454 3 536
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 122 1 305
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 35 - 128 2 091 - 251 4 595
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 20 - 17 107 2 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 8 1 53 7 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 1 - 1 67 2 307
1:11 Bidrag till vissa studier 1 - 1 6 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 58 4 117
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 109 1 107 2 178 23 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 176 13 1 106 97 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 - 602 985 - 596 1 971
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 11 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 1 998 - 7 2 005 - 9 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 41 0 81 0 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 1 725 1 725 3 500
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 1 74 10 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 16 5 79 - 1 194
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 2 889 11 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 180 2 1 079 13 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 174 2 1 046 13 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 185 2 1 110 14 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 179 2 1 077 15 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 1 789 7 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 147 2 880 11 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 138 2 825 10 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 118 1 707 9 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 94 1 566 7 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 2 786 11 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 75 1 449 6 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 365 5 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 790 10 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 98 1 588 7 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 2 783 10 1 581
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 341 4 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 0 195 2 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 336 4 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 121 2 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 1 540 6 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 0 170 2 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 403 5 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 134 2 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 280 3 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 124 2 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 473 6 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 120 1 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 125 1 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 49 1 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 1 309 4 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 58 1 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 102 1 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 26 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 53 1 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 17 0 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 1 254 3 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 38 0 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 218 2 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 39 0 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 230 2 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 50 1 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 0 199 2 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 35 0 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 0 201 2 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 32 0 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 156 1 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 26 0 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 185 2 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 32 0 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 82 1 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 10 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 33 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 67 1 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 10 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 213 3 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 42 1 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 18 3 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 11 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 280 18 1 672 29 3 424
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 0 - 84 390 39 655
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 211 2 422
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 218 3 1 310 18 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 41 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 453 - 46 3 153 26 5 984
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 350 25 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 9 1 83 - 4 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 243 227 439 16 973
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 - 1 15 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 27 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 32 0 189 0 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 5 3 25 6 49
3:9 Sunet 15 11 25 - 1 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 2 0 7
3:11 Etikprövningsmyndigheten 5 5 16 16 45
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 1 83 1 100
4:1 Internationella program 35 1 66 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 0 5 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 13 5 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 60 - 282
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 6 - 15
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 427 392 9 366 113 15 801
1:1 Statens kulturråd 5 0 30 7 56
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 281 - 38 409 - 42 481
1:3 Skapande skola 175 175 175 - 14 177
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 20 5 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 1 4 3 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 340 328 1 132 18 1 495
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 8 1 15
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 1 542 7 1 082
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 19 0 202 4 214
2:3 Statens musikverk 7 - 2 56 - 1 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 15 0 73 3 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 1 65 9 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 32 0 68
4:1 Statens konstråd 3 1 10 3 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 5 2 16 2 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 8 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 10 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 16 - 11 214 1 467
6:1 Riksarkivet 41 12 222 13 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 3 136 4 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 70 49 148 109 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer - 8 - 8 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 122 18 679 71 1 288
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 131 2 263
8:3 Bidrag till vissa museer 3 - 3 38 2 76
8:4 Forum för levande historia 5 0 22 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 6 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 4 0 42 - 2 82
10:1 Filmstöd 0 0 562 10 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 10 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 2 14 - 6 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 0 24 - 2 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 116 - 10 230 - 8 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 - 18 4 - 21 10
13:1 Stöd till idrotten 0 0 978 1 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 0 - 1 18 - 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 65 136 4 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 2 149 - 24 4 298
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 1 23 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 87 0 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 27 - 41 99 - 40 190
15:1 Spelinspektionen 5 0 30 4 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 186 - 79 1 445 315 3 987
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 6 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 1 43
1:4 Boverket 28 2 142 15 319
1:5 Statens geotekniska institut 5 1 23 0 47
1:6 Lantmäteriet 50 4 294 24 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 18 - 74 23 - 164 240
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 58 - 17 772 393 2 250
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 5 3 19 16 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 25 24 60
2:1 Konsumentverket 13 0 79 0 167
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 1 24 3 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 12 3 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 2 1 22 0 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
19 Regional tillväxt 221 12 1 318 117 3 527
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 88 - 5 562 50 1 675
1:2 Transportbidrag 13 6 196 9 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 120 11 560 59 1 421
20 Allmän miljö- och naturvård 678 - 114 4 454 - 214 10 932
1:1 Naturvårdsverket 59 3 277 25 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 32 20 96 - 7 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 143 49 520 - 425 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 14 - 10 687 99 896
1:5 Miljöforskning 10 11 65 32 79
1:6 Kemikalieinspektionen 20 3 137 13 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 59 - 1 158 - 42 288
1:8 Klimatbonus 110 110 537 537 1 240
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 17 - 2 117 10 248
1:10 Klimatanpassning 8 1 65 15 262
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 31 - 32 514 23 1 270
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 4 0 40 4 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 23 4 46
1:14 Skydd av värdefull natur 56 - 77 416 - 86 778
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 23 0 134 8 247
1:16 Klimatinvesteringar 5 - 137 162 - 189 1 508
1:17 Elbusspremie 4 3 5 - 8 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 - 14 28 12 33
1:19 Elfordonspremie 0 - 53 1 - 176 40
1:20 Industriklivet 6 6 7 - 3 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 1 47 11 97
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 64 38 420 85 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 34 - 157
21 Energi 237 65 1 197 - 15 3 445
1:1 Statens energimyndighet 27 2 159 14 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 10 - 6 131 23 228
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 0 1 0 10
1:4 Energiforskning 139 42 660 - 23 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 1 - 4 12 - 66 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 0 54 - 1 123
1:7 Energiteknik 31 31 52 29 835
1:8 Elberedskap 13 1 89 14 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 1 20 2 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 2 - 2 20 - 6 90
22 Kommunikationer 5 605 347 27 390 2 268 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 011 64 11 263 1 515 25 569
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 648 100 10 796 452 23 694
1:3 Trafikverket 122 - 2 733 7 1 397
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 1 - 2 71 4 183
1:7 Trafikavtal 78 - 10 536 73 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 27 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 4 - 31 47 - 55 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 373 207 1 614 350 1 753
1:12 Transportstyrelsen 188 3 1 142 62 2 189
1:13 Trafikanalys 7 1 32 2 69
1:14 Trängselskatt i Göteborg 11 - 4 55 - 251 837
1:15 Sjöfartsstöd 129 25 751 88 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 50
2:1 Post- och telestyrelsen 4 0 24 5 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 16 5 60 - 6 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 6 2 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 3 - 8 45 20 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 - 1 34 - 1 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 913 169 5 027 574 21 001
1:1 Skogsstyrelsen 39 - 1 240 19 450
1:2 Insatser för skogsbruket 13 - 39 55 - 117 432
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 1 74 6 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 54 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 5 2 53 - 5 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 1 14 0 53
1:8 Statens jordbruksverk 59 15 317 9 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 3 0 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 4 - 14 179 - 295 7 168
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 0 84 73 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 1 17 - 9 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 6 1 79 31 199
1:14 Livsmedelsverket 22 1 133 14 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 2 - 22 105 - 37 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 42 - 1 51
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 326 169 1 440 569 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 134 49 700 235 2 798
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 - 1 4 - 1 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 34 - 10 71 - 18 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 965 9 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 72 15 330 91 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 54 0 107
24 Näringsliv 486 - 122 3 229 - 64 7 402
1:1 Verket för innovationssystem 24 4 128 13 240
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 278 - 92 1 051 93 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 374 3 747
1:4 Tillväxtverket 29 1 145 3 281
1:5 Näringslivsutveckling 6 - 34 373 - 232 817
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 29 2 62
1:7 Turistfrämjande 0 0 57 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 22 0 112 9 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 1 7 1 14
1:11 Bolagsverket 4 0 22 - 2 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 4 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 2 75 4 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 1 - 5 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 60 60 151
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 135 - 20 269
1:21 Patent- och registreringsverket 25 - 3 164 8 315
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 1 0 10 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 43 2 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 39 1 190 0 434
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 36 3 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 004 762 60 028 4 071 119 993
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 9 212 894 55 270 5 365 110 539
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 375 34 2 253 206 4 446
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 417 - 167 2 500 - 1 000 5 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 - 500
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 908 - 214 12 064 5 764 25 155
1:1 Räntor på statsskulden - 1 909 - 212 12 019 5 770 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 2 44 - 6 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 1 718 - 334 21 117 5 692 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 1 718 - 334 21 117 5 692 40 914
Förändring av anslagsbehållningar - 11 289
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 11 181
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 108
Summa utgiftsområden 81 279 3 601 502 477 17 348 1 021 130
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 83 188 3 815 490 413 11 585 996 083
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 769 4 523 - 40 750 - 24 077 3 628
Kassamässig korrigering 4 945 - 1 007 3 652 - 4 172 0
Totala utgifter 85 456 7 117 465 378 - 10 901 1 024 758
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt