Maj 2019 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 5 459 miljoner kronor, vilket är 57 miljoner kronor (1,1 procent) högre än i maj 2018. Utfallet för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppgick till 3 058 miljoner kronor. Det är 237 miljoner kronor högre än föregående år.

Utfallet för anslag 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. blev 4 miljoner kronor. Hittills i år är utfallet 123 miljoner kronor, vilket är 109 miljoner kronor högre än föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 19 604 miljoner kronor. Det är 592 miljoner kronor (3,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 459 57 19 604 592 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 058 237 12 670 - 184 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 71 - 19 333 - 35 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 698 - 380 3 449 45 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 21 15 126 15 692
1:8 Försvarets radioanstalt 101 6 470 22 1 234
2:1 Kustbevakningen 110 - 1 509 2 1 258
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 4 4 123 109 191
2:4 Krisberedskap 98 78 281 40 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 153 0 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 95 8 476 44 1 372
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 27 - 3 141 - 4 397
Övriga anslag 175 112 874 539 2 698
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 4 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 19 4 85 12 206
1:7 Officersutbildning m.m. 21 6 95 18 221
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 18 3 80 5 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 6
1:11 Försvarets materielverk 107 99 539 508 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 4 1 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 25 - 3 130
2:7 Statens haverikommission 3 - 1 16 - 1 47
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 23 0 58
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt