Maj 2019 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner uppgick till 10 005 miljoner kronor i maj. Det är en ökning med 762 miljoner kronor (8,2 procent) jämfört med samma månad 2018.

Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Under maj betalade Skatteverket ut totalt 9 212 miljoner kronor till kommunerna och landstingen som avser utfallet för hela utgiftsområdet. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 894 miljoner kronor (10,8 procent) mer än i maj 2018. Det högre utfallet beror främst på att kommuner och landsting har fått kompensation för det inkomstbortfall som den sänkta skatten för pensionärer innebär.  

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 417 miljoner kronor vilket motsvarar en tolftedel av årsbudgeten. Det är 167 miljoner kronor (28,6 procent) lägre än i maj 2018. Anslaget uppfördes i statens budget 2017 och är del av de så kallade välfärdsmiljarderna som uppgår till 10 miljarder kronor per år för perioden 2017-2021. De fördelas mellan anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning och anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen. För 2017 och 2018 fördelades 3 miljarder kronor via anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning och 7 miljarder kronor via anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen För 2019 är fördelningen lika mellan anslagen, nämligen 5 miljarder kronor. Det är en bidragande orsak till att utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen är lägre och att anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är högre.

Hittills uppgår utfallet för utgiftsområdet till 50 025 miljoner kronor. Det är 3 309 miljoner kronor (7,1 procent) högre än samma period föregående år och beror främst på att utgifterna för anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning blev högre.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 005 762 50 025 3 309 119 993
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 9 212 894 46 058 4 471 110 539
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 375 34 1 877 171 4 446
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 417 - 167 2 083 - 833 5 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 - 500
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt