Maj 2019 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 796 miljoner kronor i maj. Det är 48 miljoner kronor (6,5 procent) högre än i maj 2018.

För perioden januari-maj uppgår utgifterna för utgiftsområdet till 3 776 miljoner kronor, vilket är 101 miljoner kronor (2,6 procent) lägre än samma period 2018.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
20 Allmän miljö- och naturvård 796 48 3 776 - 101 10 932
1:1 Naturvårdsverket 49 5 217 23 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 27 - 14 65 - 27 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 284 136 376 - 474 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 3 - 36 672 109 896
1:8 Klimatbonus 108 108 427 427 1 240
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 48 - 8 483 55 1 270
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 8 5 36 4 255
1:14 Skydd av värdefull natur 46 - 33 359 - 10 778
1:16 Klimatinvesteringar 30 14 157 - 52 1 508
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 79 17 356 47 944
Övriga anslag 114 - 147 626 - 203 2 196
1:5 Miljöforskning 0 - 5 55 21 79
1:6 Kemikalieinspektionen 20 - 3 116 10 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 32 14 99 - 41 288
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 22 5 100 13 248
1:10 Klimatanpassning 6 0 56 13 262
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 21 4 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 21 1 111 8 247
1:17 Elbusspremie 1 - 8 1 - 11 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 - 1 28 26 33
1:19 Elfordonspremie 1 - 122 1 - 123 40
1:20 Industriklivet 0 0 1 - 9 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 1 38 10 97
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 30 - 123
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt