Maj 2019 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 242 miljoner kronor i maj. Det är 10 miljoner kronor (4,0 procent) lägre än i maj 2018.

De lägre utgifterna avser framför allt anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer som blev 38 miljoner kronor lägre jämfört med samma månad 2018. Utgifterna för anslag 1:9 Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande har däremot ökat med 19 miljoner kronor jämfört med maj föregående år. Investeringsstödet är ett statligt stöd till privata och allmännyttiga bostadsbolag som syftar till byggande av studentbostäder samt hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 259 miljoner kronor. Det är 393 miljoner kronor (45,4 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande är 410 miljoner kronor (135,2 procent) högre jämfört med samma period 2018.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 242 - 10 1 259 393 3 987
1:4 Boverket 20 3 114 13 319
1:6 Lantmäteriet 49 3 244 20 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 1 - 38 5 - 90 240
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 144 19 714 410 2 250
2:1 Konsumentverket 12 - 1 66 0 167
Övriga anslag 16 6 115 40 396
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 5 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 3 - 1 18 - 1 47
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 3 13 13 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 1 0 25 24 60
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 20 3 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 1 10 2 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 - 1 21 - 2 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 2 2 2 0 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt