Maj 2019 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 1 789 miljoner kronor i maj, vilket är 361 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (1 104 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (444 miljoner kronor).

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 10 874 miljoner kronor. Det är 1 268 miljoner kronor (13,2 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna avser framför allt studiehjälp och studiemedel.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
15 Studiestöd 1 789 361 10 874 1 268 24 694
1:1 Studiehjälp 444 81 2 220 393 4 267
1:2 Studiemedel 1 104 246 7 149 794 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 129 15 829 - 15 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 77 - 29 152
1:7 Studiestartsstöd 27 11 187 98 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 76 7 369 26 891
Övriga anslag 8 1 42 1 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 27 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 1 9 1 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 6 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt