Maj 2019 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i maj 1 084 miljoner kronor, vilket är 392 miljoner kronor lägre än i maj 2018. För de första fem månaderna har utgifterna minskat med 2 598 miljoner kronor (26,2 procent).

Antalet nyanlända som kommunerna tog emot under januari-april* minskade med 5 181 (32,5 procent) jämfört med samma period 2018. Antalet mottagna kvinnor och flickor minskade med knappt 3 000 medan antalet män och pojkar minskade med drygt 2 200. Antalet ensamkommande barn och unga ökade med 834 (45,9 procent). Cirka 96 procent av de ensamkommande är pojkar. Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under en månad utan avser det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för. Jämfört med maj 2018 så har det totala antalet mottagna minskat med knappt 29 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med knappt sju procent.

Antal kommunmottagna april 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna april 2019 1 812 3 728 -1 916 -51,4
- varav ens. barn och ungdomar *** 400 344 56 16,3
Kommunmottagna m.m. januari-april 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-april 10 765 15 946 -5 181 -32,5
- varav män 6 382 8 621 -2 239 -26,0
- varav kvinnor 4 383 7 325 -2 942 -40,2
- varav ens. barn och ungdomar *** 2 652 1 818 834 45,9
- varav pojkar 2 535 1 602 933 58,2
- varav flickor 117 216 -99 -45,8
Andel pojkar 95,6% 88,1%
Andel flickor 4,4% 11,9%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för maj redovisas antalet kommunmottagna till och med april.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i maj 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna**** 97 462 136 543 -39 081 -28,6
-varav ensamkommande 15 070 16 190 -1 120 -6,9

**** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 084 - 392 7 315 - 2 598 18 430
1:1 Etableringsåtgärder 65 30 74 19 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 664 - 305 5 223 - 2 063 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 292 - 126 1 643 - 545 3 704
1:4 Hemutrustningslån 7 - 6 35 - 28 166
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 37 15 211 19 481
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 - 1 26 - 2 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 13 - 2 28
Övriga anslag 13 0 89 4 645
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 1 51 5 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 - 1 30 - 3 77
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 1 0 421
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 7 2 22
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt