Maj 2019 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 56,6 miljarder kronor i maj. Det är 11,3 miljarder kronor (16,7 procent) lägre än i maj 2018. Det beror främst på att nettoutlåningen blev lägre jämfört med maj föregående år.

De totala utgifterna för januari–maj uppgår till 379,9 miljarder kronor, det är 18,0 miljarder kronor lägre än samma period 2018.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 178 78 6 335 346 14 743
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 100 0 145
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 51 6 423 41 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 69 - 3 335 9 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 8 1 30 6 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 2 41 3 102
3:1 Sametinget 4 1 20 1 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 669 26 3 187 108 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 262 16 1 303 82 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 31 20 323 29 517
6:2 Justitiekanslern 4 0 21 1 50
6:3 Datainspektionen 8 - 1 39 7 94
6:4 Valmyndigheten 2 0 8 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 83 - 3 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 103 1 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 5 3 15
8:1 Mediestöd 48 10 287 49 622
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 1 15 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 11 3 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 172 59 6 964 394 17 293
1:1 Statskontoret 5 - 3 32 - 5 98
1:2 Kammarkollegiet 6 - 1 33 5 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 2 - 3 6 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 1 1 1 1 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 902 25 5 412 67 13 651
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 27 0 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 0 67 - 2 166
1:9 Statistiska centralbyrån 44 - 4 230 8 567
1:10 Bidragsfastigheter 14 - 2 80 11 269
1:11 Finansinspektionen 50 - 1 246 4 604
1:12 Riksgäldskontoret 25 2 112 8 325
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 4 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 230 23 231
1:15 Riksrevisionen 28 - 2 139 4 333
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 6 - 2 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 - 2 40 6 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 12 - 9 57 24 178
1:19 Statens servicecenter 60 60 241 241 562
3 Skatt, tull och exekution 928 - 14 4 647 83 11 509
1:1 Skatteverket 613 - 20 3 061 - 7 7 569
1:2 Tullverket 156 2 779 40 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 159 5 806 50 1 960
4 Rättsväsendet 4 309 238 20 300 1 379 49 203
1:1 Polismyndigheten 2 288 200 10 715 1 020 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 136 15 658 80 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 137 0 659 19 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 58 - 1 279 4 686
1:5 Sveriges Domstolar 532 - 4 2 561 101 5 815
1:6 Kriminalvården 770 - 35 3 770 24 9 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 13 1 59 5 150
1:8 Rättsmedicinalverket 37 1 182 10 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 2 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 1 20 2 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 5 47 11 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 306 45 1 253 103 3 021
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 6 4 32 2 78
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 6 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 - 1 18 - 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 6 - 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 3 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 9 7 28 0 108
5 Internationell samverkan 109 18 1 057 318 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 84 62 876 342 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 11 - 19 50 - 13 193
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 4 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 3 3 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 16 1 44
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 0 19 0 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 12 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 8 0 19
1:9 Svenska institutet - 6 - 18 44 - 1 125
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 4 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 6 - 8 21 - 13 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 459 57 19 604 592 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 058 237 12 670 - 184 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 71 - 19 333 - 35 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 698 - 380 3 449 45 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 21 15 126 15 692
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 4 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 19 4 85 12 206
1:7 Officersutbildning m.m. 21 6 95 18 221
1:8 Försvarets radioanstalt 101 6 470 22 1 234
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 18 3 80 5 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 6
1:11 Försvarets materielverk 107 99 539 508 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 4 1 9
2:1 Kustbevakningen 110 - 1 509 2 1 258
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 25 - 3 130
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 4 4 123 109 191
2:4 Krisberedskap 98 78 281 40 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 153 0 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 95 8 476 44 1 372
2:7 Statens haverikommission 3 - 1 16 - 1 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 27 - 3 141 - 4 397
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 23 0 58
7 Internationellt bistånd 1 662 - 35 19 975 643 44 158
1:1 Biståndsverksamhet 1 553 - 42 19 399 602 42 661
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 95 5 498 38 1 288
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 6 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 8 0 48 4 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 3 18 - 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 5 1 18
8 Migration 1 128 - 270 5 522 - 2 962 12 418
1:1 Migrationsverket 399 - 85 1 915 - 346 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 357 - 313 2 525 - 2 449 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 1 - 49 49 - 11 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 88 3 424 35 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 28 - 3 130 4 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 29 - 19 130 - 196 422
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 23 - 1 118 8 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 1 35 - 8 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 195 195 195 - 1 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 534 535 29 643 - 5 531 81 502
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 - 2 12 - 4 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 - 1 32 - 4 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 1 61 1 145
1:4 Tandvårdsförmåner 512 - 108 2 687 239 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 492 179 11 121 268 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 916 757 2 116 - 2 235 8 949
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 19 - 20 169 - 2 476
1:8 Bidrag till psykiatri 4 2 126 - 1 381 2 113
1:9 Läkemedelsverket 14 0 61 0 137
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 2 38 - 2 118
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 620
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 3 157 - 7 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 0 - 31 29 - 31 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 37 2 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 24 1 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 95 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 9 0 25
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 212 27 469 24 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 3 63 20 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 925 83 10 074 - 29 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 18 - 245 170 - 1 915 1 367
4:6 Statens institutionsstyrelse 84 3 427 17 1 132
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 97 - 109 749 - 495 926
5:1 Barnombudsmannen 0 - 3 10 0 26
5:2 Barnets rättigheter 0 0 8 - 11 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 3 1 83 1 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 1 16 3 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 42 7 213 20 632
8:1 Socialstyrelsen 55 - 6 268 - 7 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 56 - 4 277 - 7 771
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 097 - 1 113 42 673 - 666 97 654
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 186 11 15 941 126 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 693 - 129 18 628 - 656 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 110 - 2 554 - 11 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 225 - 13 1 136 - 66 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 16 0 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 99 - 103 1 719 - 163 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 2 - 933 905 - 32 957
2:1 Försäkringskassan 772 54 3 745 134 8 638
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 7 1 29 1 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 873 - 38 14 402 - 195 34 878
1:1 Garantipension till ålderspension 1 097 2 5 512 - 5 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 871 - 40 4 401 - 210 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 760 - 7 3 784 1 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 97 8 475 35 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 49 0 229 - 16 580
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 893 164 40 250 1 247 97 332
1:1 Barnbidrag 2 794 62 13 829 1 108 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 457 59 18 026 18 44 454
1:3 Underhållsstöd 221 10 1 147 55 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 6 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 91 10 432 31 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 370 13 1 770 32 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 3 043 - 27 7 303
1:8 Bostadsbidrag 350 16 1 996 29 4 547
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 084 - 392 7 315 - 2 598 18 430
1:1 Etableringsåtgärder 65 30 74 19 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 664 - 305 5 223 - 2 063 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 292 - 126 1 643 - 545 3 704
1:4 Hemutrustningslån 7 - 6 35 - 28 166
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 1 51 5 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 - 1 30 - 3 77
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 37 15 211 19 481
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 - 1 26 - 2 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 13 - 2 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 1 0 421
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 7 2 22
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 472 - 170 32 512 1 094 74 304
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 739 - 3 3 480 - 57 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 202 - 51 11 448 135 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 005 - 277 5 464 85 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 663 66 8 261 807 19 532
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 12 3 50 4 121
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 99 - 34 452 - 81 1 492
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 1 17 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 31 3 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 24 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 215 109 850 351 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 374 - 57 1 981 - 192 4 994
1:13 Lån till körkort 6 6 28 28 151
2:1 Arbetsmiljöverket 134 63 350 4 768
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 12 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 4 3 19 4 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 9 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 2 9 9 33
15 Studiestöd 1 789 361 10 874 1 268 24 694
1:1 Studiehjälp 444 81 2 220 393 4 267
1:2 Studiemedel 1 104 246 7 149 794 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 129 15 829 - 15 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 77 - 29 152
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 27 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 1 9 1 29
1:7 Studiestartsstöd 27 11 187 98 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 76 7 369 26 891
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 6 0 15
16 Utbildning och universitetsforskning 4 981 - 141 32 056 602 80 312
1:1 Statens skolverk 94 - 9 382 7 1 103
1:2 Statens skolinspektion 31 - 4 166 1 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 74 - 7 290 6 733
1:4 Sameskolstyrelsen 7 2 21 3 50
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 245 - 63 1 327 - 72 3 536
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 - 3 122 1 305
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 055 - 123 4 595
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 30 30 87 19 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 20 3 45 6 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 10 - 20 66 3 307
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 4 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 48 3 117
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 069 - 1 085 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 180 13 930 84 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 7 1 971
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 1 10 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 7 - 2 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 41 0 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 1 725 1 725 3 500
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 3 61 9 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 16 - 2 64 - 6 194
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 2 741 9 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 180 2 899 11 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 174 2 872 11 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 185 2 925 12 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 179 2 897 12 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 1 658 6 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 147 2 734 9 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 138 2 688 9 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 118 1 589 7 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 94 1 472 6 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 2 655 9 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 75 1 374 5 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 304 4 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 658 8 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 98 1 490 6 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 2 652 8 1 581
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 284 3 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 0 163 2 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 280 3 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 100 1 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 1 450 5 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 0 141 2 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 336 4 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 112 1 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 234 3 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 103 1 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 395 5 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 100 1 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 104 1 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 41 1 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 1 257 3 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 48 1 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 85 1 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 21 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 44 1 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 15 0 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 1 212 3 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 31 0 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 182 2 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 32 0 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 192 2 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 41 1 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 0 166 2 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 29 0 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 0 168 2 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 27 0 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 130 1 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 21 0 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 154 2 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 27 0 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 69 1 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 8 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 27 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 55 1 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 8 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 178 2 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 35 0 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 15 2 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 270 - 3 1 392 11 3 424
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 47 44 389 123 655
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 175 1 422
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 218 3 1 091 15 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 40 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 432 - 2 2 701 73 5 984
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 - 14 350 25 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 20 3 74 - 5 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 16 3 196 - 210 973
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 13 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 23 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 34 1 157 1 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 6 3 20 3 49
3:9 Sunet 0 - 4 10 - 12 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 1 0 7
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 2 11 11 45
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 0 81 0 100
4:1 Internationella program 1 0 32 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 3 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 6 5 12 6 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 165 - 222
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 2 - 9
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 478 - 491 7 939 - 279 15 801
1:1 Statens kulturråd 5 1 25 8 56
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 6 - 2 128 - 4 481
1:3 Skapande skola 2 - 187 0 - 190 177
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 - 3 18 6 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 4 4 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 52 - 318 793 - 310 1 495
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 6 1 15
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 1 455 6 1 082
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 4 4 182 4 214
2:3 Statens musikverk 19 0 49 1 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 15 5 58 3 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 13 2 55 8 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 27 0 68
4:1 Statens konstråd 2 1 8 3 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 - 1 11 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 1 6 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 3 - 1 36 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 8 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 23 - 1 199 12 467
6:1 Riksarkivet 40 4 181 1 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 0 114 2 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård - 1 - 7 78 60 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 110 6 558 53 1 288
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 109 2 263
8:3 Bidrag till vissa museer 6 2 35 4 76
8:4 Forum för levande historia 3 0 17 0 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 5 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 1 1 38 - 2 82
10:1 Filmstöd 0 - 1 562 10 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 8 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 1 12 - 4 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 0 19 - 2 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 113 2 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 0 4 - 3 10
13:1 Stöd till idrotten 2 2 978 1 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 1 18 - 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 11 - 2 135 68 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 2 149 - 24 4 298
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 0 21 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 87 0 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 73 1 190
15:1 Spelinspektionen 5 1 25 4 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 242 - 10 1 259 393 3 987
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 5 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 1 43
1:4 Boverket 20 3 114 13 319
1:5 Statens geotekniska institut 3 - 1 18 - 1 47
1:6 Lantmäteriet 49 3 244 20 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 1 - 38 5 - 90 240
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 144 19 714 410 2 250
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 3 13 13 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 1 0 25 24 60
2:1 Konsumentverket 12 - 1 66 0 167
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 20 3 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 1 10 2 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 - 1 21 - 2 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 2 2 2 0 4
19 Regional tillväxt 267 41 1 097 105 3 527
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 105 - 2 474 55 1 675
1:2 Transportbidrag 58 32 183 2 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 103 11 440 48 1 421
20 Allmän miljö- och naturvård 796 48 3 776 - 101 10 932
1:1 Naturvårdsverket 49 5 217 23 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 27 - 14 65 - 27 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 284 136 376 - 474 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 3 - 36 672 109 896
1:5 Miljöforskning 0 - 5 55 21 79
1:6 Kemikalieinspektionen 20 - 3 116 10 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 32 14 99 - 41 288
1:8 Klimatbonus 108 108 427 427 1 240
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 22 5 100 13 248
1:10 Klimatanpassning 6 0 56 13 262
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 48 - 8 483 55 1 270
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 8 5 36 4 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 21 4 46
1:14 Skydd av värdefull natur 46 - 33 359 - 10 778
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 21 1 111 8 247
1:16 Klimatinvesteringar 30 14 157 - 52 1 508
1:17 Elbusspremie 1 - 8 1 - 11 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 - 1 28 26 33
1:19 Elfordonspremie 1 - 122 1 - 123 40
1:20 Industriklivet 0 0 1 - 9 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 1 38 10 97
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 79 17 356 47 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 30 - 123
21 Energi 240 - 22 960 - 80 3 445
1:1 Statens energimyndighet 26 2 132 12 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 67 33 121 29 228
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 0 0 10
1:4 Energiforskning 119 - 44 521 - 65 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 3 2 10 - 62 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 8 0 43 - 2 123
1:7 Energiteknik 1 - 2 20 - 2 835
1:8 Elberedskap 15 0 75 13 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 - 11 19 2 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 1 - 1 18 - 4 90
22 Kommunikationer 5 403 951 21 785 1 921 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 326 783 9 252 1 451 25 569
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 870 14 8 148 352 23 694
1:3 Trafikverket 125 - 2 611 10 1 397
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 64 64 70 7 183
1:7 Trafikavtal 67 28 458 84 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 23 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 20 20 43 - 24 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 530 242 1 241 143 1 753
1:12 Transportstyrelsen 212 21 954 58 2 189
1:13 Trafikanalys 5 0 25 1 69
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 - 242 44 - 247 837
1:15 Sjöfartsstöd 143 18 621 63 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 50
2:1 Post- och telestyrelsen 5 1 20 4 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 10 0 43 - 11 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 4 1 5 3 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 4 3 42 28 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 0 30 0 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 773 146 4 113 405 21 001
1:1 Skogsstyrelsen 38 2 201 20 450
1:2 Insatser för skogsbruket 6 - 22 42 - 78 432
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 1 62 5 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 - 1 45 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 2 4 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 7 - 11 48 - 7 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 14 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 61 3 258 - 6 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 3 0 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 4 - 18 175 - 281 7 168
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 1 0 84 73 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 - 11 13 - 10 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 - 24 73 30 199
1:14 Livsmedelsverket 21 2 111 13 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 48 43 104 - 15 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 42 - 1 51
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 221 77 1 114 400 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 115 58 566 185 2 798
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 - 5 37 - 8 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 804 7 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 49 51 259 76 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 45 0 107
24 Näringsliv 408 - 50 2 743 58 7 402
1:1 Verket för innovationssystem 21 2 104 8 240
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 175 - 80 773 185 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 374 3 747
1:4 Tillväxtverket 19 - 4 116 1 281
1:5 Näringslivsutveckling 57 36 367 - 198 817
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 0 24 2 62
1:7 Turistfrämjande 0 0 57 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 - 1 90 9 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 5 1 14
1:11 Bolagsverket 4 - 5 19 - 2 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 0 61 2 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 2 1 - 5 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 60 60 151
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 112 - 17 269
1:21 Patent- och registreringsverket 28 5 139 11 315
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 9 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 8 1 36 2 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 27 - 2 151 - 2 434
2:4 Investeringsfrämjande 8 2 30 2 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 005 762 50 025 3 309 119 993
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 9 212 894 46 058 4 471 110 539
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 375 34 1 877 171 4 446
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 417 - 167 2 083 - 833 5 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 - 500
26 Statsskuldsräntor m.m. 6 286 347 13 972 5 978 25 155
1:1 Räntor på statsskulden 6 286 347 13 928 5 982 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 44 - 4 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 232 - 138 19 399 6 025 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 232 - 138 19 399 6 025 40 914
Förändring av anslagsbehållningar - 11 289
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 11 181
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 108
Summa utgiftsområden 83 798 921 421 197 13 748 1 021 130
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 77 512 574 407 225 7 770 996 083
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 24 820 - 18 332 - 39 981 - 28 600 3 628
Kassamässig korrigering - 2 345 6 081 - 1 294 - 3 165 0
Totala utgifter 56 633 - 11 330 379 923 - 18 018 1 024 758
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt