April 2019 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i april 1 563 miljoner kronor, vilket är 820 miljoner kronor lägre än i april 2018. För de första fyra månaderna har utgifterna minskat med 2 205 miljoner kronor (26,1 procent).

Antalet nyanlända som kommunerna tog emot under januari-mars* minskade med 3 441 (28,8 procent) jämfört med samma period 2018. Antalet mottagna kvinnor och flickor minskade med över 2 000 medan antalet män och pojkar minskade med drygt 1 400. Antalet ensamkommande barn och unga ökade med 796 (55,0 procent). Cirka 96 procent av de ensamkommande är pojkar. Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under en månad utan avser det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för. Jämfört med april 2018 så har det totala antalet mottagna minskat med drygt 27 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har ökat med knappt en procent.

Antal kommunmottagna mars 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna mars 2019 2 337 3 935 -1 598 -40,6
- varav ens. barn och ungdomar *** 477 347 130 37,5
Kommunmottagna m.m. januari-mars 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-mars 8 490 11 931 -3 441 -28,8
- varav män 5 134 6 566 -1 432 -21,8
- varav kvinnor 3 356 5 365 -2 009 -37,4
- varav ens. barn och ungdomar *** 2 243 1 447 796 55,0
- varav pojkar 2 155 1 295 860 66,4
- varav flickor 88 152 -64 -42,1
Andel pojkar 96,1% 89,5%
Andel flickor 3,9% 10,5%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för april redovisas antalet kommunmottagna till och med mars.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i april 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna**** 100 672 138 358 -37 686 -27,2
-varav ensamkommande 15 314 15 170 144 0,9

**** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 563 - 820 6 231 - 2 205 17 967
1:1 Etableringsåtgärder 2 - 8 8 - 11 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 169 - 717 4 559 - 1 757 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 310 - 96 1 351 - 419 3 708
1:4 Hemutrustningslån 6 - 5 28 - 22 166
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 57 9 174 3 391
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 0 21 - 1 41
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 13 - 2 28
Övriga anslag 13 - 3 76 4 309
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 1 40 4 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 4 30 - 2 73
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 1 1 100
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 6 1 11
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt