Mars 2019 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Lägre utgifter för första kvartalet jämfört med 2018

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 3 252 miljoner kronor vilket är 86 miljoner kronor (2,6 procent) lägre än i mars 2018. Utfallet för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppgick till 2 538 miljoner kronor. Det är 130 miljoner kronor lägre än föregående år.

Utfallet för anslag 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. blev 43 miljoner kronor. Hittills i år är utfallet 96 miljoner kronor. I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2019 föreslås ramen för anslaget ökas med 170 miljoner kronor.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 8 833 miljoner kronor. Det är 325 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 252 - 86 8 833 - 325 60 067
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 538 - 130 6 913 - 294 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 80 - 10 189 - 22 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 8 - 76 7 - 382 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 9 2 10 6 692
1:8 Försvarets radioanstalt 88 1 269 9 1 234
2:1 Kustbevakningen 105 4 294 18 1 258
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 43 43 96 96 21
2:4 Krisberedskap 19 - 58 56 - 54 1 356
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 153 0 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 96 - 7 265 13 1 372
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 35 - 2 85 - 1 397
Övriga anslag 233 147 497 285 2 644
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 2 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 19 4 50 7 206
1:7 Officersutbildning m.m. 20 - 8 57 9 221
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 24 4 48 3 231
1:10 Nämnder m.m. 1 1 1 0 6
1:11 Försvarets materielverk 134 128 288 270 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 2 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 25 17 25 - 3 75
2:7 Statens haverikommission 3 0 10 0 47
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 14 0 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: