Mars 2019 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Avgiften till EU uppgår det första kvartalet till 14 747 miljoner kronor, vilket är 6 697 miljoner kronor högre än det första kvartalet 2018. Den stora skillnaden beror på att Sverige i januari 2018 fick en återbetalning från EU för tidigare inbetalda avgifter. Eftersom återbetalningen reducerade den ordinarie avgiften blev utfallet i januari 2018 ovanligt lågt.  

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 177 - 31 14 747 6 697 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 177 - 31 14 747 6 697 40 914
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt