Mars 2019 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Antalet kommunmottagna kvinnor minskar medan antalet mottagna män ökar

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i mars 1 632 miljoner kronor, vilket är 324 miljoner kronor lägre än i mars 2018. För det första kvartalet har utgifterna minskat med 1 386 miljoner kronor (22,9 procent).

Antalet nyanlända som kommunerna tog emot under januari-februari* minskade med 1 975 (25,5 procent) jämfört med samma period 2018. Antalet mottagna kvinnor och flickor minskade med över 2 000 medan antalet män och pojkar ökade med drygt 200. Antalet ensamkommande barn och unga ökade med 652 (59,6 procent). Cirka 97 procent av de ensamkommande är pojkar. Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under en månad utan avser det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för. Jämfört med februari 2018 så har det totala antalet mottagna minskat med drygt 24 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med knappt sju procent.

Antal kommunmottagna februari 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna februari 2019 2 265 3 202 -937 -29,3
- varav ens. barn och ungdomar *** 476 291 185 63,6
Kommunmottagna m.m. januari-februari 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-februari 5 769 7 744 -1 975 -25,5
- varav män 3 630 3 394 236 7,0
- varav kvinnor 2 139 4 350 -2 211 -50,8
- varav ens. barn och ungdomar *** 1 746 1 094 652 59,6
- varav pojkar 1 691 978 713 72,9
- varav flickor 55 116 -61 -52,6
Andel pojkar 96,8% 89,4%
Andel flickor 3,3% 11,9%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för mars redovisas antalet kommunmottagna till och med februari.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i mars 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna**** 104 857 138 572 -33 715 -24,3
-varav ensamkommande 15 314 16 406 -1 092 -6,7

**** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 632 - 324 4 668 - 1 386 17 967
1:1 Etableringsåtgärder - 1 - 1 6 - 3 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 257 - 202 3 389 - 1 041 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 349 - 110 1 041 - 323 3 708
1:4 Hemutrustningslån 8 - 4 22 - 17 166
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder - 4 - 10 118 - 6 391
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 0 16 - 1 41
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 14 - 2 28
Övriga anslag 18 3 63 7 309
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 1 30 3 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 6 2 28 2 73
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 0 0 100
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 4 1 11
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt