Mars 2019 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 68,6 miljarder kronor i mars. Det är 9,7 miljarder kronor (12,4 procent) lägre än i mars 2018. Det beror framför allt på att Riksgäldskontorets nettoutlåning minskade med 17,5 miljarder kronor jämfört med mars föregående år.

För det första kvartalet har Avgiften till Europeiska unionen ökat med 6,7 miljarder kronor medan utgifterna för Migration minskat med 2,2 miljarder kronor jämfört med samma period 2018.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 454 244 3 911 383 14 594
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 89 0 141
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 129 9 318 29 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 72 - 4 204 14 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 0 14 2 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 0 24 1 102
3:1 Sametinget 5 0 11 1 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 541 - 11 1 835 41 7 807
5:1 Länsstyrelserna m.m. 261 4 772 52 3 017
6:1 Allmänna val och demokrati 241 215 268 199 473
6:2 Justitiekanslern 4 0 13 1 50
6:3 Datainspektionen 8 0 24 8 94
6:4 Valmyndigheten 2 0 5 0 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 - 1 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 89 - 1 93 - 1 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 4 3 15
8:1 Mediestöd 74 32 181 29 622
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 1 9 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 6 2 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 177 105 4 103 225 17 319
1:1 Statskontoret 8 3 19 0 98
1:2 Kammarkollegiet 8 2 22 6 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 8 4 0 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 891 25 3 105 11 13 651
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 2 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 1 17 0 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 0 39 - 2 166
1:9 Statistiska centralbyrån 44 0 137 4 568
1:10 Bidragsfastigheter 23 6 47 11 269
1:11 Finansinspektionen 50 - 3 144 4 604
1:12 Riksgäldskontoret 24 0 62 3 331
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 2 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 - 1 229 22 203
1:15 Riksrevisionen 30 3 82 4 333
1:16 Finansmarknadsforskning 6 - 1 6 - 2 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 9 4 24 6 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 11 7 31 24 232
1:19 Statens servicecenter 51 51 132 132 562
3 Skatt, tull och exekution 914 - 23 2 729 70 11 523
1:1 Skatteverket 587 - 46 1 794 3 7 569
1:2 Tullverket 158 14 449 29 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 170 9 486 38 1 973
4 Rättsväsendet 4 251 267 11 926 1 003 48 384
1:1 Polismyndigheten 2 235 211 6 277 750 26 339
1:2 Säkerhetspolisen 139 19 383 49 1 566
1:3 Åklagarmyndigheten 148 5 390 13 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 56 - 5 164 1 686
1:5 Sveriges Domstolar 531 30 1 504 82 5 815
1:6 Kriminalvården 798 7 2 271 58 9 012
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 0 34 4 150
1:8 Rättsmedicinalverket 34 1 106 7 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 5 2 12 2 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 9 - 1 28 4 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 271 16 710 46 2 356
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 5 0 16 5 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 2 4 2 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 - 12 4 - 13 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 4 - 1 19
1:17 Domarnämnden 1 0 2 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 3 - 6 16 - 7 108
5 Internationell samverkan 165 13 828 277 2 362
1:1 Avgifter till internationella organisationer 129 1 721 260 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 15 5 27 5 193
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 2 2 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 9 1 44
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 2 - 3 11 0 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 7 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 5 0 19
1:9 Svenska institutet 13 13 37 13 125
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 2 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen - 3 - 4 4 - 3 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 252 - 86 8 833 - 325 60 067
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 538 - 130 6 913 - 294 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 80 - 10 189 - 22 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 8 - 76 7 - 382 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 9 2 10 6 692
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 2 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 19 4 50 7 206
1:7 Officersutbildning m.m. 20 - 8 57 9 221
1:8 Försvarets radioanstalt 88 1 269 9 1 234
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 24 4 48 3 231
1:10 Nämnder m.m. 1 1 1 0 6
1:11 Försvarets materielverk 134 128 288 270 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 2 0 9
2:1 Kustbevakningen 105 4 294 18 1 258
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 25 17 25 - 3 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 43 43 96 96 21
2:4 Krisberedskap 19 - 58 56 - 54 1 356
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 153 0 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 96 - 7 265 13 1 372
2:7 Statens haverikommission 3 0 10 0 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 35 - 2 85 - 1 397
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 14 0 59
7 Internationellt bistånd 6 264 803 15 206 1 636 44 945
1:1 Biståndsverksamhet 6 144 790 14 856 1 602 43 459
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 101 8 302 28 1 276
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 3 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 11 1 30 3 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 6 3 11 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 3 1 18
8 Migration 1 065 - 478 3 282 - 2 154 12 112
1:1 Migrationsverket 407 - 91 1 142 - 210 4 327
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 478 - 348 1 638 - 1 638 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 5 3 8 3 58
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 88 8 250 25 691
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 28 1 74 4 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 22 - 51 79 - 150 432
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 26 0 70 4 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 11 0 20 3 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 196 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 171 107 16 218 - 2 507 81 277
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 - 2 6 - 5 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 5 - 1 19 - 2 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 1 36 1 145
1:4 Tandvårdsförmåner 552 74 1 544 170 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 645 456 6 156 - 69 27 789
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 111 - 428 153 - 722 8 949
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 54 4 105 14 476
1:8 Bidrag till psykiatri 41 2 123 - 1 371 2 203
1:9 Läkemedelsverket 11 0 35 1 137
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 2 21 - 2 118
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 620
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 1 96 - 4 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 22 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 15 1 34 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 14 - 1 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 47 94 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 - 1 5 - 1 25
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 96 45 163 53 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 14 7 41 17 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 987 - 19 6 121 - 3 24 837
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 50 39 123 - 617 1 677
4:6 Statens institutionsstyrelse 87 6 255 13 1 132
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 189 - 120 478 - 19 1 081
5:1 Barnombudsmannen 3 - 1 7 0 26
5:2 Barnets rättigheter 7 5 8 - 11 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 17 - 15 54 - 17 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 8 0 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 38 0 127 8 632
8:1 Socialstyrelsen 61 2 157 5 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 69 5 172 2 771
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 990 - 119 25 469 - 378 97 657
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 070 22 9 557 98 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 728 - 127 11 239 - 392 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 112 0 333 - 7 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 229 - 10 681 - 40 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 10 0 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 90 25 1 436 - 88 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 0 3 3 957
2:1 Försäkringskassan 750 - 29 2 195 51 8 641
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 0 15 - 2 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 880 - 45 8 653 - 120 34 881
1:1 Garantipension till ålderspension 1 103 - 1 3 316 - 7 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 880 - 43 2 654 - 130 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 756 0 2 265 10 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 95 6 284 20 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 46 - 7 134 - 14 583
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 876 48 24 450 1 069 97 332
1:1 Barnbidrag 2 765 72 8 268 984 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 462 - 67 11 036 23 44 454
1:3 Underhållsstöd 241 24 696 29 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 4 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 86 5 254 15 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 353 5 1 040 7 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 1 826 - 16 7 303
1:8 Bostadsbidrag 359 14 1 326 27 4 547
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 632 - 324 4 668 - 1 386 17 967
1:1 Etableringsåtgärder - 1 - 1 6 - 3 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 257 - 202 3 389 - 1 041 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 349 - 110 1 041 - 323 3 708
1:4 Hemutrustningslån 8 - 4 22 - 17 166
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 1 30 3 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 6 2 28 2 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder - 4 - 10 118 - 6 391
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 0 16 - 1 41
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 14 - 2 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 0 0 100
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 4 1 11
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 740 532 19 335 823 73 940
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 803 106 2 104 54 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 307 55 7 030 206 27 014
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 242 217 3 246 172 10 311
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 603 90 4 813 389 19 532
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 29 1 121
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 107 - 16 257 - 21 1 492
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 1 11 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 1 19 3 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 14 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 2 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 188 90 467 192 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 378 - 45 1 105 - 217 4 914
1:13 Lån till körkort 6 6 17 17 151
2:1 Arbetsmiljöverket 68 20 165 17 768
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 7 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 9 7 12 7 60
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 4 25
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 2 5 5 33
15 Studiestöd 2 179 268 6 892 651 24 731
1:1 Studiehjälp 444 78 1 330 231 4 267
1:2 Studiemedel 1 452 170 4 611 395 16 977
1:3 Avsättning för kreditförluster 166 - 2 542 - 26 1 894
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 33 - 41 152
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 1 19 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 5 0 29
1:7 Studiestartsstöd 37 18 121 69 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 72 3 227 23 894
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 3 0 15
16 Utbildning och universitetsforskning 7 259 671 19 896 - 426 80 846
1:1 Statens skolverk 62 - 20 189 - 17 1 154
1:2 Statens skolinspektion 36 2 102 4 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 85 1 119 - 6 733
1:4 Sameskolstyrelsen 4 - 7 10 - 4 50
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 385 145 554 157 3 185
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 19 - 85 102 3 305
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 519 - 20 2 055 - 23 4 595
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 1 - 3 31 - 11 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 15 14 19 0 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 24 3 25 3 327
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 2 28 0 117
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 045 - 1 091 2 712
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 197 29 564 54 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 492 492 985 496 1 971
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 5 0 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 0 0 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 41 0 41 0 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 0 0 3 500
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 4 33 3 149
2:2 Universitets- och högskolerådet 11 - 3 34 - 5 199
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 2 445 6 1 779
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 180 2 540 7 2 158
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 174 2 523 7 2 093
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 185 2 555 7 2 221
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 179 2 538 7 2 153
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 1 395 4 1 579
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 147 2 440 5 1 761
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 138 2 413 5 1 651
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 118 1 354 4 1 414
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 94 1 283 4 1 133
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 2 393 6 1 572
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 75 1 224 3 898
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 183 2 730
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 395 5 1 579
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 98 1 294 4 1 175
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 2 391 5 1 565
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 170 2 682
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 0 98 1 390
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 3 168 2 673
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 60 1 241
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 1 270 3 1 080
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 0 85 1 340
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 202 2 807
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 67 1 268
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 140 2 561
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 62 1 247
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 237 3 947
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 60 1 240
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 62 0 250
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 24 0 98
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 1 154 2 617
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 29 0 115
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 51 1 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 13 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 26 0 105
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 9 0 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 1 127 2 508
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 19 0 75
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 109 1 436
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 19 0 78
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 115 1 460
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 25 0 99
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 0 99 1 398
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 17 0 70
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 0 101 1 402
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 16 0 64
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 78 1 313
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 13 0 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 92 1 369
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 16 0 64
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 41 1 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 16 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 33 0 133
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 107 1 426
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 21 0 85
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 9 1 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 261 0 832 14 3 395
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 161 58 305 82 1 278
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 105 1 439
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 218 3 655 9 2 619
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 38 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 471 68 1 846 127 6 068
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 8 - 9 322 10 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 18 1 48 3 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 13 - 3 73 - 309 962
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 7 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 13 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 32 - 2 96 2 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 1 9 0 49
3:9 Sunet - 7 - 11 6 - 8 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 - 1 7
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 2 7 7 42
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 70 - 6 100
4:1 Internationella program 0 0 30 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 1 2 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 0 6 - 1 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 24 - 42
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 5 - 6
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 488 106 5 007 191 15 782
1:1 Statens kulturråd 6 2 15 5 56
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 20 15 114 - 4 431
1:3 Skapande skola - 1 - 1 - 2 - 3 187
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 1 15 11 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 4 4 4 4 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 4 2 400 6 1 501
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 1 4 1 15
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 91 5 277 3 1 085
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 33 19 164 2 214
2:3 Statens musikverk 6 0 23 1 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 9 - 2 37 - 1 161
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 1 30 3 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 16 1 68
4:1 Statens konstråd 0 - 1 4 1 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 6 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 4 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 33 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 5 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 17 1 163 10 467
6:1 Riksarkivet 27 0 105 1 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 26 5 68 7 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 - 3 79 70 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 121 18 325 37 1 241
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 66 1 263
8:3 Bidrag till vissa museer 6 2 20 1 76
8:4 Forum för levande historia 3 - 1 10 0 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 3 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 1 19 0 82
10:1 Filmstöd 0 - 1 558 9 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 5 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 0 6 - 3 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 4 11 1 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 5 107 - 4 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 5 2 - 4 35
13:1 Stöd till idrotten 0 0 488 - 1 1 974
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 6 2 14 - 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 48 47 52 45 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 075 - 14 4 298
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 - 4 16 - 2 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 45 0 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 2 1 73 3 190
15:1 Spelinspektionen 5 1 15 3 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 392 244 767 301 4 742
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 3 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1 1 1 1 43
1:4 Boverket 24 1 68 7 319
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 11 0 47
1:6 Lantmäteriet 53 11 140 14 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 1 - 7 10 - 21 240
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 286 236 424 270 3 000
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 2 8 7 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 23 23 60
2:1 Konsumentverket 14 0 41 0 168
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 11 1 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 5 1 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 21 - 1 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 - 1 4
19 Regional tillväxt 161 - 64 462 - 49 3 497
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 76 - 8 209 - 4 1 675
1:2 Transportbidrag 20 - 5 83 0 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 65 - 51 170 - 45 1 421
20 Allmän miljö- och naturvård 1 283 158 2 287 348 9 737
1:1 Naturvårdsverket 40 - 2 123 6 575
1:2 Miljöövervakning m.m. 7 - 19 12 - 23 360
1:3 Åtgärder för värdefull natur 37 9 62 20 648
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 547 217 598 124 856
1:5 Miljöforskning 44 44 51 23 79
1:6 Kemikalieinspektionen 29 11 76 18 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 - 48 49 - 54 288
1:8 Klimatbonus 101 101 216 216 1 240
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 18 6 57 3 248
1:10 Klimatanpassning 14 7 26 10 317
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 204 - 54 357 90 1 150
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 14 - 1 20 - 8 335
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 17 3 46
1:14 Skydd av värdefull natur 111 - 13 194 - 24 678
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 23 1 68 5 247
1:16 Klimatinvesteringar 8 - 61 109 - 34 750
1:17 Elbusspremie 0 0 0 0 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 - 1 28 27 33
1:19 Elfordonspremie 0 0 - 1 - 1 40
1:20 Industriklivet 0 - 9 0 - 9 300
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 50
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 - 2 23 6 97
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 61 6 202 20 1 044
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 34 - 72
21 Energi 266 12 533 5 3 150
1:1 Statens energimyndighet 26 1 78 7 318
1:2 Insatser för energieffektivisering 29 25 45 36 228
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 10
1:4 Energiforskning 185 71 330 37 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 - 70 4 - 68 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 9 - 1 25 - 2 123
1:7 Energiteknik 0 0 1 - 4 535
1:8 Elberedskap 14 4 47 14 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 - 2 3 0 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 1 - 16 0 - 17 90
22 Kommunikationer 4 042 - 82 11 745 542 58 968
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 746 - 48 4 654 532 25 577
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 433 - 106 4 707 51 23 572
1:3 Trafikverket 128 - 2 359 10 1 397
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 6 6 6 6 126
1:7 Trafikavtal 131 54 316 67 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 28 28 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 14 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 11 - 53 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 231 - 81 551 - 180 1 753
1:12 Transportstyrelsen 194 67 553 31 2 189
1:13 Trafikanalys 6 2 14 1 69
1:14 Trängselskatt i Göteborg 8 1 26 - 3 837
1:15 Sjöfartsstöd 109 5 368 38 1 563
2:1 Post- och telestyrelsen 4 0 11 2 50
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 14 5 26 - 1 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 1 1 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 7 5 14 8 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 21 10 24 4 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 877 122 2 596 182 20 900
1:1 Skogsstyrelsen 41 5 121 14 450
1:2 Insatser för skogsbruket 18 - 11 30 - 30 282
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 1 36 3 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 1 27 1 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 1 2 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 8 2 23 - 9 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 14 14 53
1:8 Statens jordbruksverk 53 5 153 - 2 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 2 0 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 25 - 54 166 - 242 7 168
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 12 11 80 71 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 0 8 1 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 16 12 62 52 194
1:14 Livsmedelsverket 19 2 67 8 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 6 - 1 11 - 45 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 42 0 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 269 101 684 235 5 587
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 156 56 356 98 2 657
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 4 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. - 4 - 4 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 22 0 31 1 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 482 4 1 930
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 37 - 6 165 15 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 27 0 107
24 Näringsliv 481 38 1 690 126 7 437
1:1 Verket för innovationssystem 21 2 62 3 240
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 150 59 286 67 3 060
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 374 3 747
1:4 Tillväxtverket 19 - 5 68 0 275
1:5 Näringslivsutveckling 163 12 199 - 7 909
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 0 13 1 62
1:7 Turistfrämjande 0 0 29 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 15 2 56 8 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 1 0 1 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 4 2 14
1:11 Bolagsverket 4 0 11 0 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 2 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 0 36 0 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 1 - 2 1 - 3 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 60 60 61
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 - 1 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader - 7 - 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 67 - 10 269
1:21 Patent- och registreringsverket 28 0 84 6 321
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet - 1 - 3 5 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 21 1 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 27 - 16 94 - 1 389
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 17 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 8 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 30
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 004 424 30 016 1 947 119 993
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 9 212 894 27 635 2 683 110 539
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 376 34 1 127 102 4 446
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 5 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 417 - 167 1 250 - 500 5 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet - 338 - 338
26 Statsskuldsräntor m.m. 4 583 - 197 3 556 500 25 155
1:1 Räntor på statsskulden 4 581 - 197 3 513 501 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 0 43 - 1 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 177 - 31 14 747 6 697 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 177 - 31 14 747 6 697 40 914
Förändring av anslagsbehållningar - 11 289
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 11 181
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 108
Summa utgiftsområden 87 024 2 714 249 804 9 632 1 018 923
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 82 440 2 911 246 248 9 131 993 876
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 21 770 - 17 459 - 11 696 - 14 098 3 628
Kassamässig korrigering 3 346 5 047 6 956 - 829 0
Totala utgifter 68 599 - 9 698 245 064 - 5 295 1 022 551
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt