Februari 2019 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i februari 1 191 miljoner kronor, vilket är 222 miljoner kronor lägre än i februari 2018. För perioden januari-februari så har utgifterna minskat med 1 062 miljoner kronor (25,9 procent).

Antalet kommunmottagna i januari* minskade med 1 497 (32,1 procent) jämfört med januari 2017. Antalet ensamkommande barn och unga ökade dock med 397 (48,0 procent). Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under en månad utan avser det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för. Jämfört med februari 2018 så har det totala antalet mottagna minskat med drygt 24 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med 14 procent.

Antal kommunmottagna januari 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna januari 3 166 4 663 -1 497 32,1
- varav ens. barn och ungdomar *** 1 224 827 397 48,0
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 191 - 222 3 035 - 1 062 17 967
1:1 Etableringsåtgärder - 1 - 10 7 - 1 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 834 - 229 2 133 - 839 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 326 25 691 - 213 3 708
1:4 Hemutrustningslån 6 - 7 15 - 13 166
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 8 1 121 4 391
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 - 2 10 - 2 41
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 14 - 1 28
Övriga anslag 12 1 44 4 309
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 1 20 2 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 0 22 0 73
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 0 0 100
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 3 1 11
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt