Februari 2019 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 392 miljoner kronor i februari, vilket är 609 miljoner kronor högre än utfallet för februari 2018. Det högre utfallet avser främst anslaget 1:1 Barnbidrag.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-februari till 16 574 miljoner kronor. Det är 1 021 miljoner kronor (6,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår för perioden januari-februari till 5 503 miljoner kronor, vilket är 912 miljoner kronor (19,9 procent) högre än samma period föregående år. Det beror främst på att det allmänna barnbidraget höjdes med 200 kronor (19,0 procent) till 1 250 kronor per månad och barn från och med den 1 mars 2018.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår för perioden januari-februari till 7 574 miljoner kronor, vilket är 89 miljoner kronor (1,2 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst tillfällig föräldrapenning. Under februari betalade Försäkringskassan ut ersättning för 963 654 dagar gällande vård av sjukt barn. Det är nästan 100 000 fler dagar än samma period 2018.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 392 609 16 574 1 021 97 332
1:1 Barnbidrag 2 766 463 5 503 912 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 766 120 7 574 89 44 454
1:3 Underhållsstöd 234 4 454 6 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 2 1 3 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 86 5 168 9 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 346 3 687 2 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 1 217 - 11 7 303
1:8 Bostadsbidrag 583 19 967 14 4 547
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt