Februari 2019 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 90,7 miljarder kronor i februari. Det är 11,0 miljarder kronor (13,8 procent) högre än i februari 2018.

Utgifter för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 1,7 miljarder kronor lägre medan Avgiften till Europeiska unionen blev 2,9 miljarder kronor högre. Utgifterna för Allmänna bidrag till kommuner och Ekonomisk trygghet för familjer och barn har också ökat under februari jämfört med samma månad 2018. Samtidigt fortsätter utgifterna att minska för Migration.  

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 086 30 2 456 138 14 594
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 83 0 141
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 52 - 1 189 21 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 73 12 132 19 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 3 - 1 7 2 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 1 15 1 102
3:1 Sametinget 3 0 6 1 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 621 15 1 293 52 7 807
5:1 Länsstyrelserna m.m. 240 1 511 47 3 017
6:1 Allmänna val och demokrati 13 1 26 - 16 473
6:2 Justitiekanslern 5 1 9 1 50
6:3 Datainspektionen 9 4 16 8 94
6:4 Valmyndigheten 2 0 3 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 - 1 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 3 1 3 0 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 4 4 4 4 15
8:1 Mediestöd 40 - 8 107 - 3 622
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 1 6 1 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 3 2 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 586 30 2 926 120 17 319
1:1 Statskontoret 6 - 4 11 - 3 98
1:2 Kammarkollegiet 7 2 14 4 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 7 - 7 2 - 8 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 328 - 29 2 214 - 14 13 651
1:6 Finanspolitiska rådet 0 0 1 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 11 - 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 - 1 26 - 1 166
1:9 Statistiska centralbyrån 49 1 93 4 568
1:10 Bidragsfastigheter 12 1 24 5 269
1:11 Finansinspektionen 47 1 95 7 604
1:12 Riksgäldskontoret 21 0 38 3 331
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 1 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 1 229 23 203
1:15 Riksrevisionen 27 - 1 52 1 333
1:16 Finansmarknadsforskning - 1 - 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 15 3 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 9 7 20 17 232
1:19 Statens servicecenter 60 60 81 81 562
3 Skatt, tull och exekution 932 45 1 815 94 11 523
1:1 Skatteverket 621 25 1 207 49 7 569
1:2 Tullverket 147 4 291 15 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 163 16 317 30 1 973
4 Rättsväsendet 3 986 372 7 675 736 48 384
1:1 Polismyndigheten 2 104 296 4 042 539 26 339
1:2 Säkerhetspolisen 132 18 244 29 1 566
1:3 Åklagarmyndigheten 126 - 1 242 8 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 54 3 108 6 686
1:5 Sveriges Domstolar 498 17 973 52 5 815
1:6 Kriminalvården 745 10 1 473 51 9 012
1:7 Brottsförebyggande rådet 15 5 24 4 150
1:8 Rättsmedicinalverket 35 1 72 6 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 7 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 3 20 6 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 243 21 438 31 2 356
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 6 3 11 5 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 0 - 2 2 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 1 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 2 0 19
1:17 Domarnämnden 1 0 1 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 11 - 2 13 - 1 108
5 Internationell samverkan 297 - 14 662 263 2 362
1:1 Avgifter till internationella organisationer 261 - 14 593 260 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 7 - 3 13 0 193
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 1 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 5 0 44
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 1 9 3 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 5 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 3 0 19
1:9 Svenska institutet 13 0 24 - 1 125
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 1 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 4 0 7 1 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 382 118 5 581 - 239 60 067
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 659 136 4 375 - 164 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 74 - 3 110 - 12 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 0 - 297 - 1 - 306 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 1 1 1 4 692
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 0 0 1 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 0 31 2 206
1:7 Officersutbildning m.m. 25 16 38 16 221
1:8 Försvarets radioanstalt 92 5 181 8 1 234
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 15 - 1 23 - 1 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 0 - 1 6
1:11 Försvarets materielverk 53 46 154 142 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 1 0 9
2:1 Kustbevakningen 98 - 1 189 14 1 258
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor - 4 - 20 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 32 32 53 53 21
2:4 Krisberedskap 30 12 37 4 1 356
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 153 153 153 0 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 97 18 169 20 1 372
2:7 Statens haverikommission 3 0 7 0 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 28 5 51 2 397
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 9 0 59
7 Internationellt bistånd 4 461 - 61 8 942 833 44 945
1:1 Biståndsverksamhet 4 348 - 82 8 713 812 43 459
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 98 19 201 20 1 276
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 2 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 1 19 2 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 0 5 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 2 0 18
8 Migration 985 - 873 2 217 - 1 676 12 112
1:1 Migrationsverket 395 - 69 735 - 119 4 327
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 427 - 572 1 160 - 1 290 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 3 0 58
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 82 6 162 17 691
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 27 2 46 3 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 25 - 50 58 - 99 432
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 23 3 44 4 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 6 3 9 3 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. - 195 - 196 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 4 613 - 1 689 10 047 - 2 615 81 277
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 - 2 5 - 3 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 - 2 13 - 1 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 2 24 2 145
1:4 Tandvårdsförmåner 543 67 992 96 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 1 196 - 681 3 511 - 525 27 789
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 20 - 299 42 - 294 8 949
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 14 - 3 51 10 476
1:8 Bidrag till psykiatri 50 36 82 - 1 373 2 203
1:9 Läkemedelsverket 12 0 24 1 137
1:10 E-hälsomyndigheten 8 1 14 0 118
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 620
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 3 63 - 5 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 14 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 - 13 18 - 2 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 - 1 9 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 1 0 3 0 25
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 13 5 68 8 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 9 2 27 10 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 130 - 262 4 135 16 24 837
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 43 - 651 72 - 655 1 677
4:6 Statens institutionsstyrelse 87 6 168 7 1 132
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 241 94 289 101 1 081
5:1 Barnombudsmannen 2 0 4 1 26
5:2 Barnets rättigheter 1 - 13 1 - 16 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 23 20 37 - 1 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 5 2 5 0 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 43 5 88 8 632
8:1 Socialstyrelsen 50 - 2 96 2 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 55 - 2 103 - 3 771
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 140 - 194 17 480 - 258 97 657
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 196 34 6 487 76 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 751 - 125 7 511 - 265 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 110 - 3 220 - 7 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 226 - 16 453 - 30 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 7 0 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 98 - 130 1 346 - 113 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 1 3 2 957
2:1 Försäkringskassan 749 47 1 444 80 8 641
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 9 - 2 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 878 - 44 5 773 - 76 34 881
1:1 Garantipension till ålderspension 1 103 - 3 2 214 - 6 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 883 - 44 1 774 - 86 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 752 2 1 508 10 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 95 7 188 13 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 45 - 5 88 - 7 583
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 392 609 16 574 1 021 97 332
1:1 Barnbidrag 2 766 463 5 503 912 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 766 120 7 574 89 44 454
1:3 Underhållsstöd 234 4 454 6 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 2 1 3 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 86 5 168 9 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 346 3 687 2 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 1 217 - 11 7 303
1:8 Bostadsbidrag 583 19 967 14 4 547
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 191 - 222 3 035 - 1 062 17 967
1:1 Etableringsåtgärder - 1 - 10 7 - 1 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 834 - 229 2 133 - 839 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 326 25 691 - 213 3 708
1:4 Hemutrustningslån 6 - 7 15 - 13 166
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 1 20 2 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 0 22 0 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 8 1 121 4 391
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 - 2 10 - 2 41
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 14 - 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 0 0 100
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 3 1 11
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 262 97 12 595 291 73 940
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 719 - 30 1 301 - 52 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 320 182 4 723 150 27 014
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 001 - 213 2 004 - 45 10 311
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 566 131 3 210 299 19 532
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 1 19 1 121
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 105 27 150 - 4 1 492
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 0 7 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 7 2 12 2 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 10 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 1 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 131 55 279 101 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 335 - 58 727 - 172 4 914
1:13 Lån till körkort 5 5 11 11 151
2:1 Arbetsmiljöverket 48 - 3 97 - 3 768
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 5 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 32 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 2 0 60
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 2 25
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 2 3 3 33
15 Studiestöd 2 279 278 4 713 384 24 731
1:1 Studiehjälp 442 76 886 153 4 267
1:2 Studiemedel 1 536 177 3 159 225 16 977
1:3 Avsättning för kreditförluster 178 - 3 376 - 24 1 894
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 33 - 42 152
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 15 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 3 1 29
1:7 Studiestartsstöd 41 23 84 51 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 76 6 154 20 894
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 2 0 15
16 Utbildning och universitetsforskning 4 670 - 172 12 637 - 1 097 80 846
1:1 Statens skolverk 64 - 2 126 4 1 154
1:2 Statens skolinspektion 33 0 66 2 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten - 28 - 10 35 - 8 733
1:4 Sameskolstyrelsen 0 - 3 6 3 50
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 51 - 2 169 11 3 185
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 88 88 121 88 305
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 536 - 3 4 595
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 29 - 8 29 - 8 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 12 4 - 14 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 - 1 0 0 327
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 1 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 1 18 2 117
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 133 1 045 - 1 091 2 712
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 178 17 367 25 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 493 3 1 971
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 4 0 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 0 0 3 500
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 - 1 20 - 1 149
2:2 Universitets- och högskolerådet 7 - 6 23 - 2 199
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 2 296 4 1 779
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 180 2 360 4 2 158
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 174 2 349 4 2 093
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 185 2 370 5 2 221
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 179 2 359 5 2 153
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 1 263 2 1 579
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 147 2 293 4 1 761
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 138 2 275 3 1 651
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 118 1 236 3 1 414
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 94 1 189 2 1 133
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 2 262 4 1 572
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 75 1 150 2 898
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 122 2 730
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 263 3 1 579
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 98 1 196 2 1 175
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 2 261 3 1 565
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 114 1 682
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 0 65 1 390
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 0 110 - 1 673
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 40 1 241
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 - 88 180 2 1 080
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 - 28 57 1 340
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 134 2 807
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 45 1 268
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 93 1 561
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 41 1 247
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 158 2 947
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 40 0 240
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 42 0 250
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 16 0 98
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 1 103 1 617
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 19 0 115
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 34 0 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 9 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 18 0 105
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 6 0 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 1 85 1 508
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 13 0 75
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 73 1 436
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 13 0 78
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 77 1 460
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 17 0 99
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 0 66 1 398
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 12 0 70
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 0 67 1 402
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 11 0 64
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 52 0 313
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 9 0 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 62 1 369
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 11 0 64
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 27 0 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 3 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 11 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 2 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 22 0 133
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 3 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 71 1 426
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 14 0 85
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 6 1 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 4 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 261 4 571 14 3 395
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 6 - 8 144 24 1 278
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 - 2 70 1 439
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 218 3 437 6 2 619
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 38 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 422 - 14 1 375 59 6 068
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 - 21 314 19 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 0 30 3 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 28 8 60 - 305 962
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 5 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 9 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 33 3 64 4 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 1 5 - 1 49
3:9 Sunet 2 - 1 12 3 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 7
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 3 5 5 42
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 6 - 6 68 - 5 100
4:1 Internationella program 30 22 30 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 1 1 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 3 - 1 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 15 - 18
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder 0 - 1
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 104 149 4 519 85 15 782
1:1 Statens kulturråd 2 - 1 9 3 56
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 85 38 94 - 19 431
1:3 Skapande skola 1 1 - 1 - 2 187
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 11 10 13 11 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 390 24 396 3 1 501
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 3 1 15
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 85 - 1 186 - 2 1 085
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 60 1 132 - 16 214
2:3 Statens musikverk 8 1 16 1 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 9 0 28 1 161
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 2 19 3 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 11 1 68
4:1 Statens konstråd 1 0 3 2 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 4 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 - 2 3 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 21 2 33 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 2 3 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 32 0 146 9 467
6:1 Riksarkivet 39 - 1 78 1 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 24 5 42 2 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 58 55 79 73 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 115 15 204 19 1 241
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 44 1 263
8:3 Bidrag till vissa museer 4 - 2 15 - 2 76
8:4 Forum för levande historia 3 0 6 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 2 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 12 10 19 - 1 82
10:1 Filmstöd 0 0 558 10 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 1 0 3 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 1 4 - 2 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1 - 5 8 - 3 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 1 107 2 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 2 2 2 2 35
13:1 Stöd till idrotten 0 - 1 488 - 1 1 974
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 8 8 - 4 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 2 3 - 2 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 075 - 14 4 298
14:2 Bidrag till tolkutbildning 11 0 14 2 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 45 0 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 71 2 71 2 190
15:1 Spelinspektionen 5 1 9 2 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 181 - 19 375 56 4 742
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 2 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 43
1:4 Boverket 23 2 44 5 319
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 7 0 47
1:6 Lantmäteriet 42 - 1 87 3 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 3 - 19 9 - 13 240
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 86 11 138 35 3 000
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 3 5 5 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 23 23 60
2:1 Konsumentverket 13 - 1 27 0 168
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 7 1 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 3 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 - 14 21 - 1 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter - 1 - 1 4
19 Regional tillväxt 168 - 10 301 15 3 497
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 79 6 133 4 1 675
1:2 Transportbidrag 38 - 9 64 4 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 51 - 7 105 6 1 421
20 Allmän miljö- och naturvård 660 106 1 004 190 9 737
1:1 Naturvårdsverket 39 - 2 83 8 575
1:2 Miljöövervakning m.m. 4 - 3 5 - 3 360
1:3 Åtgärder för värdefull natur 24 7 25 10 648
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 48 - 76 50 - 93 856
1:5 Miljöforskning 7 - 21 7 - 21 79
1:6 Kemikalieinspektionen 19 - 5 47 8 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 0 33 - 5 288
1:8 Klimatbonus 46 46 115 115 1 240
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 19 2 39 - 2 248
1:10 Klimatanpassning 7 2 12 3 317
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 152 144 153 144 1 150
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 5 3 6 - 6 335
1:13 Internationellt miljösamarbete 14 12 15 1 46
1:14 Skydd av värdefull natur 65 - 27 83 - 11 678
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 2 44 4 247
1:16 Klimatinvesteringar 99 16 102 28 750
1:17 Elbusspremie 0 0 0 0 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 0 28 28 33
1:19 Elfordonspremie 0 0 - 1 - 1 40
1:20 Industriklivet 0 0 0 0 300
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 50
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 6 16 8 97
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 65 21 142 14 1 044
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 19 - 38
21 Energi 170 23 268 - 7 3 150
1:1 Statens energimyndighet 24 0 52 6 318
1:2 Insatser för energieffektivisering 4 0 16 11 228
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 10
1:4 Energiforskning 118 20 144 - 34 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 1 1 4 2 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 7 - 2 16 - 1 123
1:7 Energiteknik 0 0 1 - 3 535
1:8 Elberedskap 13 0 33 11 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 2 2 2 2 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 0 0 90
22 Kommunikationer 4 676 290 7 703 625 58 968
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 601 210 2 908 580 25 577
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 234 37 3 274 156 23 572
1:3 Trafikverket 122 - 5 231 12 1 397
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 126
1:7 Trafikavtal 78 1 184 14 960
1:8 Viss internationell verksamhet 28 28 28 28 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 9 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 11 - 53 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 229 31 320 - 99 1 753
1:12 Transportstyrelsen 188 - 44 360 - 36 2 189
1:13 Trafikanalys 4 - 1 8 - 1 69
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 - 3 18 - 4 837
1:15 Sjöfartsstöd 150 41 259 33 1 563
2:1 Post- och telestyrelsen 7 2 8 2 50
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 12 2 12 - 6 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 1 1 1 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 6 3 7 3 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation - 1 - 14 3 - 6 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 887 21 1 718 60 20 900
1:1 Skogsstyrelsen 35 - 1 80 9 450
1:2 Insatser för skogsbruket 7 - 11 12 - 20 282
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 1 24 3 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 17 0 17 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 - 1 1 - 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 15 - 9 15 - 12 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 14 14 14 14 53
1:8 Statens jordbruksverk 37 - 17 100 - 7 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 1 0 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 47 - 156 141 - 188 7 168
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 39 37 68 60 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 1 5 1 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 2 46 40 194
1:14 Livsmedelsverket 22 2 49 6 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 2 - 35 4 - 45 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 4 42 0 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 275 139 415 134 5 587
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 126 48 200 42 2 657
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 4 0 4 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 - 2 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 5 3 9 1 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 322 3 1 930
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 42 8 128 21 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 1 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 18 0 18 0 107
24 Näringsliv 318 - 12 1 210 88 7 437
1:1 Verket för innovationssystem 21 1 41 1 240
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 86 - 6 136 8 3 060
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 374 3 747
1:4 Tillväxtverket 25 3 49 5 275
1:5 Näringslivsutveckling 13 - 30 36 - 19 909
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 9 1 62
1:7 Turistfrämjande 0 0 29 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 16 1 41 6 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 3 1 14
1:11 Bolagsverket 5 1 8 0 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 11 - 1 24 1 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 1 0 - 1 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 60 60 61
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 10 5 16 - 1 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 45 - 7 269
1:21 Patent- och registreringsverket 27 2 56 6 321
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 6 2 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 14 1 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 32 6 67 15 389
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 11 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 19 1 19 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 8 8 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 30
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 004 757 20 012 1 523 119 993
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 9 212 894 18 423 1 788 110 539
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 376 34 751 68 4 446
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 - 5 5 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 417 - 167 833 - 333 5 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0
26 Statsskuldsräntor m.m. - 74 518 - 1 028 697 25 155
1:1 Räntor på statsskulden - 110 520 - 1 069 698 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 36 - 2 41 - 1 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 8 156 2 865 11 570 6 728 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 8 156 2 865 11 570 6 728 40 914
Förändring av anslagsbehållningar - 11 289
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 11 181
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 108
Summa utgiftsområden 81 388 2 999 162 780 6 918 1 018 923
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 81 462 2 481 163 808 6 221 993 876
Riksgäldskontorets nettoutlåning 9 795 9 981 10 074 3 362 3 628
Kassamässig korrigering - 455 - 1 979 3 610 - 5 876 0
Totala utgifter 90 728 11 001 176 465 4 403 1 022 551
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt