December 2019 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Avgiften till Europeiska unionen blev 1 908 miljoner kronor i december, vilket är 1 443 miljoner kronor lägre än i december 2018.  

Avgiften för 2019 uppgår preliminärt till 37 683 miljoner kronor. Det är 2 723 miljoner kronor (7,8 procent) högre än samma period föregående år. Jämförelsen mellan åren påverkas av att EU under 2018 återbetalade ett överskott till Sverige om 3 700 miljoner kronor, vilket reducerade den ordinarie avgiften för 2018.

Jämfört med statens budget för 2019 blev utgifterna preliminärt 3 231 miljoner kronor (7,9 procent) lägre än beräknat.

Nettoflödet till EU, det vill säga skillnaden mellan vad Sverige betalar i EU-avgift och bidragen som Sverige får från EU (se 6000 Bidrag från EU), blev 2019 preliminärt 25 126 miljoner kronor. Det är ökning med 2 533 miljoner kronor jämfört med 2018. Av ökningen förklaras 3 700 miljoner kronor av återbetalningarna av överskott från EU.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
27 Avgiften till Europeiska unionen 1 908 - 1 443 37 683 2 723 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 1 908 - 1 443 37 683 2 723 40 914
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt