December 2019 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i december 1 065 miljoner kronor, vilket är 603 miljoner kronor lägre än i december 2018.  

Utfallet för 2019 uppgår preliminärt till 16 945 miljoner kronor. Det är 5 273 miljoner kronor (23,7 procent) lägre än samma period föregående år. Kommunersättningarna till kommunerna för flyktingmottagande har minskat med 4 283 miljoner kronor, vilket beror på att antalet mottagna som kommunerna får ersättning för minskat med cirka 35 procent jämfört med 2018.

Jämfört med statens budget för 2019 blev utgifterna preliminärt 1 023 miljoner kronor (5,7 procent) lägre än beräknat.

Antal kommunmottagna november 2019*
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna november 2019 1 422 3 701 -2 279 -61,6
= varav ens. barn och ungdomar** 242 1 408 -1 166 -82,8
Kommunmottagna m.m. januari-november* 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-november 24 197 39 811 -15 614 -39,2
- varav män 13 560 21 242 -7 682 -36,2
- varav kvinnor 10 637 18 569 -7 932 -42,7
=varav ens. barn och ungdomar** 4 556 4 694 -138 -2,9
- varav pojkar 4 255 4 116 139 3,4
- varav flickor 301 578 -277 -47,9
Andel pojkar 93,4% 87,7%
Andel flickor 6,6% 12,3%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för december redovisas antalet kommunmottagna till och med november.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 065 - 603 16 945 - 5 273 18 430
1:1 Etableringsåtgärder 4 - 1 228 - 25 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 740 - 481 11 884 - 4 283 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 259 - 115 3 563 - 1 362 3 704
1:4 Hemutrustningslån 5 - 4 75 - 63 166
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 18 - 3 456 93 481
Övriga anslag 39 - 1 740 369 755
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 15 - 3 124 - 2 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 7 7 74 2 77
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 8 - 6 73 - 8 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 6 6 28 0 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 - 6 420 373 421
4:2 Delegationen mot segregation 4 2 20 4 22
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt