December 2019 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 832 miljoner kronor i december, vilket är 108 miljoner kronor högre än utfallet för december 2018. Det högre utfallet avser främst anslagen 1:1 Barnbidrag samt 1:2 Föräldraförsäkring.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 97 315 miljoner kronor. Det är 2 107 miljoner kronor (2,2 procent) högre än föregående år. Jämfört med vad som anvisades i statens budget för 2019 är det preliminära årsutfallet 17 miljoner kronor lägre.

Utfallet för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår preliminärt till 33 175 miljoner kronor för 2019, vilket är 1 452 miljoner kronor (4,6 procent) högre än föregående år. Det beror dels på att det allmänna barnbidraget höjdes med 200 kronor (19,0 procent) till 1 250 kronor per månad och barn från och med den 1 mars 2018, dels på ett ökat antal barn i åldrarna 0-16 år.

Det preliminära årsutfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 44 548 miljoner kronor, vilket är 634 miljoner kronor (1,4 procent) högre än föregående år. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 663 miljoner kronor (2,1 procent) medan utgifterna för tillfällig föräldrapenning är 84 miljoner kronor (1,1 procent) lägre jämfört med 2018.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 832 108 97 315 2 107 97 866
1:1 Barnbidrag 2 779 51 33 175 1 452 33 337
1:2 Föräldraförsäkring 3 470 97 44 548 634 44 454
1:3 Underhållsstöd 224 - 6 2 700 107 2 765
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 301 - 30 3 972 - 100 4 472
Övriga anslag 1 058 - 5 12 921 14 12 838
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 14 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 85 2 997 46 965
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 7 303 - 64 7 303
1:8 Bostadsbidrag 363 - 1 4 606 32 4 547
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt