December 2019 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 150,4 miljarder kronor i december. Det är 6,2 miljarder kronor (4,3 procent) högre än i december 2018.

De preliminära utgifterna för 2019 uppgår till 943,3 miljarder kronor. Det är 48,7 miljarder kronor (4,9 procent) lägre än 2018. Minskningen beror på att utgifterna för Riksgäldens nettoutlåning har minskat med 68,9 miljarder kronor. Även utgifterna för Migration har minskat med 7,8 miljarder kronor och utgifterna för Jämställdhet och nyanländas etablering har minskat med 5,3 miljarder kronor jämfört med föregående år. Utgifterna för Allmänna bidrag till kommunerna har ökat med 8,6 miljarder kronor, utgifterna för Statsskuldsräntor har ökat med 8,6 miljarder kronor, utgifterna för Försvar och samhällets krisberedskap har ökat med 5,8 miljarder kronor och utgifterna för Rättsväsendet har ökat med 3,4 miljarder kronor jämfört med föregående år.

De preliminära utgifterna för 2019 blev 79,2 miljarder kronor lägre än beräknat i den ursprungliga budgeten och 85,3 miljarder lägre totalt anvisat, inklusive ändringsbudgetar.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 326 - 70 14 644 356 14 773
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 1 145 5 145
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 58 0 966 51 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 90 - 5 821 5 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 21 2 117 19 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 - 2 105 8 102
3:1 Sametinget 7 - 5 54 1 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 733 - 33 7 755 101 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 290 - 23 3 046 80 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 42 - 38 459 - 77 517
6:2 Justitiekanslern 5 0 52 2 50
6:3 Datainspektionen 9 0 100 15 94
6:4 Valmyndigheten 0 - 1 20 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 168 - 3 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 5 - 1 117 - 5 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 1 14 0 15
8:1 Mediestöd 40 37 640 148 652
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 6 1 40 4 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 3 - 4 26 2 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 648 172 16 927 935 17 292
1:1 Statskontoret 12 0 93 0 98
1:2 Kammarkollegiet 12 9 80 10 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 15 2 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 274 110 13 371 353 13 651
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 10 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 63 - 1 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 20 4 164 - 6 166
1:9 Statistiska centralbyrån 65 10 575 24 566
1:10 Bidragsfastigheter 49 - 1 250 2 269
1:11 Finansinspektionen 59 3 610 12 604
1:12 Riksgäldskontoret 32 6 286 10 325
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 9 - 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 230 23 231
1:15 Riksrevisionen 28 - 5 331 - 5 333
1:16 Finansmarknadsforskning 14 8 31 - 57 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 10 - 2 95 1 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 28 - 4 155 20 178
1:19 Statens servicecenter 36 34 558 550 562
3 Skatt, tull och exekution 1 154 - 31 11 571 125 11 509
1:1 Skatteverket 698 - 79 7 547 - 86 7 569
1:2 Tullverket 263 40 2 043 147 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 192 8 1 981 64 1 960
4 Rättsväsendet 5 194 563 49 309 3 372 49 602
1:1 Polismyndigheten 2 977 564 26 543 2 776 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 154 - 16 1 547 74 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 178 21 1 602 96 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 78 6 692 18 694
1:5 Sveriges Domstolar 554 - 2 5 883 119 5 989
1:6 Kriminalvården 800 - 44 8 965 4 9 547
1:7 Brottsförebyggande rådet 24 6 152 16 150
1:8 Rättsmedicinalverket 44 - 4 448 21 429
1:9 Gentekniknämnden 0 - 1 4 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 6 - 4 47 - 9 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 1 105 13 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 320 12 3 063 214 3 021
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 9 0 95 11 95
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 13 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 7 1 47 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 1 17 2 21
1:17 Domarnämnden 1 1 8 1 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 28 23 78 17 108
5 Internationell samverkan 277 47 2 338 445 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 171 86 1 671 463 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 18 - 4 192 5 193
1:3 Nordiskt samarbete 1 - 30 13 - 31 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 2 1 10 1 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 - 1 41 1 44
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 5 52 - 1 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 28 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 19 0 19
1:9 Svenska institutet 24 4 126 6 125
1:10 Information om Sverige i utlandet 4 0 15 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 45 - 4 172 1 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 15 427 5 758 59 330 5 843 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 6 574 659 35 912 1 454 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 181 - 88 971 - 66 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 7 234 4 876 13 194 2 466 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 236 9 655 20 692
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 10 1 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 9 - 10 198 26 206
1:7 Officersutbildning m.m. 21 - 4 226 18 221
1:8 Försvarets radioanstalt 166 60 1 217 158 1 234
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 18 0 228 43 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 6 0 6
1:11 Försvarets materielverk 255 245 1 538 1 456 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 2 1 10 1 9
2:1 Kustbevakningen 144 27 1 266 62 1 258
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 26 4 130 55 130
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 13 - 44 174 - 180 191
2:4 Krisberedskap 286 17 1 367 115 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 381 76 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 183 3 1 347 123 1 372
2:7 Statens haverikommission 5 0 44 0 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 65 2 397 15 397
4:1 Elsäkerhetsverket 7 0 59 0 58
7 Internationellt bistånd 5 522 - 1 098 44 236 1 423 44 458
1:1 Biståndsverksamhet 5 353 - 1 076 42 747 1 355 42 960
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 145 - 4 1 279 60 1 288
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 2 0 15 - 1 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 13 - 16 124 3 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 6 1 52 4 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 3 - 2 18 0 18
8 Migration 981 - 852 11 829 - 7 795 12 418
1:1 Migrationsverket 477 - 59 4 534 - 655 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 327 - 759 5 055 - 6 669 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 1 - 2 114 25 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 80 - 20 948 - 9 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 23 - 11 278 - 21 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 22 - 13 294 - 277 422
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 32 11 292 23 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 21 1 119 - 12 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 195 - 201 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 480 1 630 79 553 1 134 81 545
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 5 1 37 2 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 10 4 81 2 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 6 - 4 142 0 145
1:4 Tandvårdsförmåner 593 16 6 644 187 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 28 428 1 361 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 269 54 8 773 1 062 8 949
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 117 97 518 26 519
1:8 Bidrag till psykiatri 6 - 4 2 038 404 2 113
1:9 Läkemedelsverket 17 5 138 3 137
1:10 E-hälsomyndigheten 16 - 40 88 - 53 118
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 280 1 280 1 610 1 610 1 620
2:1 Folkhälsomyndigheten 47 4 406 24 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 26 16 88 1 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 2 - 1 73 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 8 - 1 60 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer - 1 - 1 188 - 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 4 2 25 2 25
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 6 1 594 - 130 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 14 9 143 44 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 075 - 43 24 175 - 1 133 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 68 50 1 070 - 1 740 1 367
4:6 Statens institutionsstyrelse 121 11 1 098 52 1 132
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 3 - 9 833 - 652 926
5:1 Barnombudsmannen 3 1 27 3 26
5:2 Barnets rättigheter 0 0 22 0 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 7 - 1 159 - 22 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 6 3 35 - 1 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 97 - 21 633 57 632
8:1 Socialstyrelsen 98 10 663 - 8 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 105 32 723 33 771
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 212 - 58 97 873 - 1 808 97 789
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 119 - 37 37 246 - 298 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 619 - 141 44 108 - 1 697 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 105 - 2 1 304 - 39 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 220 - 5 2 677 - 133 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 38 - 1 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 95 - 41 2 445 - 204 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 169 168 1 090 136 1 092
2:1 Försäkringskassan 877 6 8 897 429 8 638
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 4 - 6 67 - 1 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 876 10 34 468 - 303 34 900
1:1 Garantipension till ålderspension 1 098 8 13 175 33 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 847 - 35 10 382 - 487 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 784 25 9 196 57 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 101 9 1 167 86 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 46 3 548 8 602
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 832 108 97 315 2 107 97 866
1:1 Barnbidrag 2 779 51 33 175 1 452 33 337
1:2 Föräldraförsäkring 3 470 97 44 548 634 44 454
1:3 Underhållsstöd 224 - 6 2 700 107 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 14 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 85 2 997 46 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 301 - 30 3 972 - 100 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 7 303 - 64 7 303
1:8 Bostadsbidrag 363 - 1 4 606 32 4 547
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 065 - 603 16 945 - 5 273 18 430
1:1 Etableringsåtgärder 4 - 1 228 - 25 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 740 - 481 11 884 - 4 283 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 259 - 115 3 563 - 1 362 3 704
1:4 Hemutrustningslån 5 - 4 75 - 63 166
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 15 - 3 124 - 2 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 7 7 74 2 77
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 18 - 3 456 93 481
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 8 - 6 73 - 8 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 6 6 28 0 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 - 6 420 373 421
4:2 Delegationen mot segregation 4 2 20 4 22
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 887 - 416 73 427 - 434 74 564
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 708 - 104 7 635 - 557 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 144 599 27 071 1 703 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 599 - 1 067 9 929 - 3 114 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 631 134 19 743 1 516 19 532
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 24 17 120 10 121
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 119 - 11 1 082 - 212 1 492
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 5 - 1 41 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 8 0 74 2 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 57 1 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 175 27 2 063 583 1 910
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 399 - 2 4 662 - 370 4 994
1:13 Lån till körkort 3 - 2 59 41 151
2:1 Arbetsmiljöverket 59 - 5 743 - 31 768
2:2 Arbetsdomstolen 3 - 1 31 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 52 0 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 2 0 - 22 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 1 24 13 33
15 Studiestöd 1 862 53 22 810 1 692 24 710
1:1 Studiehjälp 400 3 4 244 208 4 267
1:2 Studiemedel 1 218 95 15 289 1 437 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 154 3 1 816 - 9 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 166 - 4 168
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 5 0 53 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 6 3 25 1 29
1:7 Studiestartsstöd 6 - 12 325 71 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 72 - 39 877 - 14 891
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 2 0 15 0 15
16 Utbildning och universitetsforskning 7 218 - 130 78 583 2 581 80 465
1:1 Statens skolverk 158 - 52 1 037 - 110 1 103
1:2 Statens skolinspektion 46 6 410 - 2 417
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 90 - 15 710 - 33 733
1:4 Sameskolstyrelsen 2 - 4 51 - 1 50
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 558 45 2 806 - 498 3 536
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 - 2 245 6 305
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 34 36 4 583 153 4 595
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 24 2 189 9 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 31 14 103 5 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 17 - 21 145 - 9 307
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 14 - 2 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 2 119 5 117
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 1 2 205 72 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 239 43 2 437 244 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 2 1 970 - 320 1 971
1:17 Skolforskningsinstitutet 3 0 23 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 8 - 8 17 2 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 1 360 - 10 4 004 - 12 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 41 - 1 163 - 1 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 449 2 478 3 500
2:1 Universitetskanslersämbetet 19 1 152 10 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 19 - 5 182 4 194
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 150 4 1 790 34 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 184 6 2 182 50 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 176 4 2 104 37 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 190 7 2 249 56 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 175 80 2 151 110 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 600 36 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 77 18 1 696 43 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 5 1 668 38 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 119 3 1 421 24 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 96 3 1 145 27 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 77 1 580 105 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 77 3 912 25 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 31 731 41 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 600 41 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 2 1 182 21 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 133 4 1 581 35 1 581
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 686 11 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 34 2 398 12 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 674 10 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 247 9 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 91 17 1 073 21 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 1 345 9 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 - 3 803 8 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 23 1 273 8 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 564 9 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 251 7 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 80 2 951 15 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 244 7 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 - 8 242 - 4 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 100 3 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 12 627 19 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 121 7 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 - 1 203 2 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 51 1 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 106 2 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 36 2 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 43 3 509 10 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 80 6 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 437 5 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 81 4 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 1 463 7 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 102 4 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 400 6 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 73 4 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 404 6 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 66 2 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 5 314 9 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 53 3 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 371 7 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 69 5 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 - 3 165 - 1 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 65 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 11 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 134 2 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 428 7 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 87 4 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 36 6 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 21 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 279 7 3 366 85 3 424
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 13 - 164 561 - 5 655
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 422 4 422
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 219 4 2 624 41 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 46 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 637 - 151 5 997 - 52 5 984
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 357 25 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 0 173 5 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 164 - 136 1 161 199 1 123
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 5 2 35 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 6 0 56 1 56
3:7 Kungl. biblioteket 37 4 378 7 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 2 63 31 49
3:9 Sunet 0 - 11 43 - 6 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 5 0 7
3:11 Etikprövningsmyndigheten 9 9 38 38 45
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 4 2 99 3 100
4:1 Internationella program 13 7 80 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 31 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 0 10 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 23 3 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 28 - 759
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 19
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 11 - 39
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 521 - 239 15 799 - 210 15 853
1:1 Statens kulturråd 8 - 2 55 1 56
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 9 - 19 482 - 102 481
1:3 Skapande skola 3 3 168 - 16 177
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 - 8 42 - 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 3 9 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 7 - 12 1 496 10 1 495
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 - 1 15 0 15
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 1 1 082 11 1 082
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 9 1 213 0 214
2:3 Statens musikverk 19 0 116 2 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 13 - 67 155 - 44 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 13 - 4 129 7 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 7 0 68 2 68
4:1 Statens konstråd 6 - 3 31 6 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 11 - 2 43 2 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 12 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 4 - 1 40 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 4 - 2 22 0 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 31 1 467 15 467
6:1 Riksarkivet - 7 - 39 384 - 33 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 25 - 2 280 14 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård - 2 - 89 269 - 1 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 121 - 6 1 344 65 1 340
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 263 4 263
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 76 0 76
8:4 Forum för levande historia 6 1 46 0 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 - 1 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 2 0 12 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 2 - 1 82 - 2 82
10:1 Filmstöd 0 0 562 - 5 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 3 0 22 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 8 0 38 - 9 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 3 43 - 1 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 8 5 239 - 3 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 - 4 9 - 67 10
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 954 - 9 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 17 - 3 49 0 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 6 6 171 20 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 4 298 - 60 4 298
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 1 47 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 162 - 28 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 46 5 190 8 190
15:1 Spelinspektionen 12 3 70 10 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 1
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 538 38 3 052 - 1 564 3 988
1:1 Bostadspolitisk utveckling 3 1 15 2 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 3 3 3 3 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:4 Boverket 47 - 4 311 15 319
1:5 Statens geotekniska institut 8 4 48 6 47
1:6 Lantmäteriet 114 57 615 54 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 22 - 4 55 - 466 240
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 - 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 308 55 1 676 236 2 250
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 - 3 32 18 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 1 - 71 27 - 48 60
2:1 Konsumentverket 21 2 167 3 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 0 50 5 48
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 1 25 5 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 - 2 22 - 3 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 - 1 4
19 Regional tillväxt 604 62 3 315 - 261 3 568
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 348 - 6 1 577 - 402 1 675
1:2 Transportbidrag 30 2 440 12 472
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 226 65 1 298 128 1 421
20 Allmän miljö- och naturvård 1 756 - 418 9 407 - 1 031 11 253
1:1 Naturvårdsverket 74 5 568 22 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 182 1 380 - 19 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 103 1 861 - 386 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 50 1 871 99 891
1:5 Miljöforskning 3 - 9 79 0 79
1:6 Kemikalieinspektionen 38 - 2 278 15 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 20 4 296 - 6 298
1:8 Klimatbonus 102 102 1 280 1 280 1 340
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 22 - 6 252 13 248
1:10 Klimatanpassning 29 3 172 39 246
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 151 18 1 128 208 1 270
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 117 - 18 190 - 8 287
1:13 Internationellt miljösamarbete 8 - 3 45 1 46
1:14 Skydd av värdefull natur 327 37 976 - 444 978
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 18 - 6 254 11 247
1:16 Klimatinvesteringar 269 - 442 569 - 1 119 1 508
1:17 Elbusspremie 9 - 22 79 30 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 2 - 23 32 - 67 33
1:19 Elfordonspremie 0 - 5 1 - 421 40
1:20 Industriklivet 22 - 49 41 - 82 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 12 - 5 97 10 97
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 198 19 955 114 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 20 - 322
21 Energi - 294 - 1 037 2 214 - 1 290 3 945
1:1 Statens energimyndighet 32 - 5 321 10 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 29 - 16 213 - 1 228
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 - 1 8 - 1 10
1:4 Energiforskning 282 61 1 481 41 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 1 - 1 14 - 70 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 15 - 3 125 6 123
1:7 Energiteknik - 720 - 1 077 - 297 - 1 331 1 335
1:8 Elberedskap 65 24 235 57 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 2 0 25 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 1 - 17 89 - 1 90
22 Kommunikationer 6 241 - 192 58 862 2 268 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 304 - 698 24 563 1 123 25 577
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 174 - 554 23 515 516 23 618
1:3 Trafikverket 160 34 1 425 7 1 397
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 77 68 148 70 183
1:7 Trafikavtal 95 37 999 38 1 036
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 54 1 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 5 5 114 11 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 449 419 2 898 575 1 753
1:12 Transportstyrelsen 198 9 2 209 89 2 189
1:13 Trafikanalys 11 0 71 6 69
1:14 Trängselskatt i Göteborg 515 486 616 - 272 837
1:15 Sjöfartsstöd 125 5 1 564 132 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 42
2:1 Post- och telestyrelsen 6 - 1 53 6 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 21 1 126 - 12 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 13 4 25 4 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 5 - 1 70 5 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 78 - 6 131 - 34 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 9 052 255 20 779 1 182 22 023
1:1 Skogsstyrelsen 44 - 16 444 - 22 450
1:2 Insatser för skogsbruket 159 - 29 343 - 277 432
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 - 4 145 1 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 109 1 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 2 9 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 19 - 1 112 - 3 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 7 1 42 2 53
1:8 Statens jordbruksverk 72 - 16 629 3 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 5 0 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 7 091 275 7 362 - 31 8 018
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 14 8 168 91 226
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 6 3 30 - 13 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 46 40 193 - 64 199
1:14 Livsmedelsverket 34 - 2 255 4 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 0 - 8 158 - 47 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 48 4 51
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 263 - 243 4 704 723 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 818 501 3 068 959 2 798
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 165 - 167 180 - 167 180
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 23 12 110 - 1 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 6 1 947 35 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 98 - 52 603 37 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 - 52 107 - 52 107
24 Näringsliv 1 058 - 327 7 361 - 104 7 408
1:1 Verket för innovationssystem 27 4 247 11 240
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 563 - 64 3 060 178 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 747 7 747
1:4 Tillväxtverket 28 1 276 4 281
1:5 Näringslivsutveckling 152 40 704 - 163 799
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 - 2 61 1 62
1:7 Turistfrämjande 10 10 125 10 125
1:8 Sveriges geologiska undersökning 36 - 5 245 15 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 6 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 - 2 12 - 2 14
1:11 Bolagsverket 6 1 47 1 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 16 3 156 13 153
1:14 Konkurrensforskning 8 0 13 - 1 13
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 6 4 8 - 7 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 - 400 150 - 250 151
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 24 8 24
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 32 7 279 - 30 279
1:21 Patent- och registreringsverket 26 - 3 325 6 315
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 12 7 31 8 36
2:2 Kommerskollegium 15 2 92 3 90
2:3 Exportfrämjande verksamhet 94 57 434 64 434
2:4 Investeringsfrämjande 18 13 85 17 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 004 762 120 052 8 643 120 052
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 9 212 894 110 539 10 731 110 539
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 375 34 4 506 412 4 506
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 0 7 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 417 - 167 5 000 - 2 000 5 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 - 500
26 Statsskuldsräntor m.m. - 343 459 22 176 8 574 25 155
1:1 Räntor på statsskulden - 344 460 22 129 8 593 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 11 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 48 - 8 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 1 908 - 1 443 37 683 2 723 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 1 908 - 1 443 37 683 2 723 40 914
Förändring av anslagsbehållningar - 11 289
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 11 181
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 108
Summa utgiftsområden 105 004 3 003 1 011 855 23 328 1 025 022
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 105 347 2 544 989 678 14 754 999 975
Riksgäldskontorets nettoutlåning 45 546 8 984 - 66 892 - 68 870 3 628
Kassamässig korrigering - 173 - 5 818 - 1 613 - 3 165 0
Totala utgifter 150 377 6 169 943 349 - 48 707 1 028 650
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt