November 2019 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Avgiften till EU uppgår för det första elva månaderna till 35 776 miljoner kronor, vilket är 4 166 miljoner kronor (13,2 procent) högre än samma period 2018. Det beror främst på att Sverige i januari 2018 fick en återbetalning från EU för tidigare inbetalda avgifter. Eftersom återbetalningen reducerade den ordinarie avgiften blev utfallet i januari 2018 ovanligt lågt.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
27 Avgiften till Europeiska unionen 1 587 - 1 865 35 776 4 166 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 1 587 - 1 865 35 776 4 166 40 914
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt