November 2019 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev 1 116 miljoner kronor i november, vilket är 294 miljoner kronor lägre än i november 2018. För de första elva månaderna har utgifterna minskat med 4 669 miljoner kronor (22,7 procent).

Antalet nyanlända som kommunerna tog emot under januari-oktober* har minskat med 13 409 (37,3 procent) jämfört med samma period 2018. Antalet mottagna kvinnor och flickor minskade med 7 223 medan antalet män och pojkar minskade med 6 186. Antalet ensamkommande barn och unga ökade med 1 048 (32,2 procent). Cirka 94 procent av de ensamkommande är pojkar. Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under året utan avser det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för. Jämfört med oktober 2018 så har det totala antalet mottagna för vilka kommunerna fick ersättning minskat med cirka 39 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med knappt 18 procent.

Antal kommunmottagna oktober 2019*
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna oktober 2019 1 350 3 207 -1 857 -57,9
= varav ens. barn och ungdomar** 164 323 -159 -49,2
Kommunmottagna m.m. januari-oktober* 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-oktober 22 567 35 976 -13 409 -37,3
- varav män 12 666 18 852 -6 186 -32,8
- varav kvinnor 9 901 17 124 -7 223 -42,2
=varav ens. barn och ungdomar** 4 302 3 254 1 048 32,2
- varav pojkar 4 033 2 714 1 319 48,6
- varav flickor 269 540 -271 -50,2
Andel pojkar 93,7% 83,4%
Andel flickor 6,3% 16,6%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för november redovisas antalet kommunmottagna till och med oktober.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i november 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 77 663 127 446 -49 783 -39,1
-varav ensamkommande 12 915 15 715 -2 800 -17,8

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 116 - 294 15 880 - 4 669 18 430
1:1 Etableringsåtgärder 57 9 224 - 24 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 774 - 195 11 144 - 3 803 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 246 - 108 3 303 - 1 247 3 704
1:4 Hemutrustningslån 6 - 6 70 - 60 166
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 13 7 438 95 481
Övriga anslag 20 - 1 701 370 755
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 - 2 110 1 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 0 67 - 5 77
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 1 66 - 2 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 22 - 6 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 1 420 379 421
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 16 2 22
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt