November 2019 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 970 miljoner kronor i november, vilket är 108 miljoner kronor högre än utfallet för november 2018. Det högre utfallet avser främst anslagen 1:1 Barnbidrag samt 1:2 Föräldraförsäkring.

För perioden januari- november uppgår utfallet för utgiftsområdet till 89 484 miljoner kronor. Det är 1 999 miljoner kronor (2,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår till 30 396 miljoner kronor för perioden januari-november, vilket är 1 401 miljoner kronor (4,8 procent) högre än samma period föregående år. Det beror på att det allmänna barnbidraget höjdes med 200 kronor (19,0 procent) till 1 250 kronor per månad och barn från och med den 1 mars 2018 samt ett ökat antal barn i åldrarna 0-16 år.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 41 078 miljoner kronor för perioden januari-november, vilket är 537 miljoner kronor (1,3 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 596 miljoner kronor (2,0 procent) medan utgifterna för tillfällig föräldrapenning är 105 miljoner kronor (1,6 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2018.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 970 108 89 484 1 999 97 866
1:1 Barnbidrag 2 779 44 30 396 1 401 33 337
1:2 Föräldraförsäkring 3 573 82 41 078 537 44 454
1:3 Underhållsstöd 234 5 2 475 112 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 13 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 83 1 912 44 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 309 - 22 3 671 - 70 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 6 695 - 58 7 303
1:8 Bostadsbidrag 383 3 4 243 33 4 547
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt