Oktober 2019 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 766 miljoner kronor i oktober, vilket är 197 miljoner kronor högre än utfallet för oktober 2018. Det högre utfallet avser främst anslagen 1:1 Barnbidrag samt 1:2 Föräldraförsäkring.

För perioden januari- oktober uppgår utfallet för utgiftsområdet till 81 513 miljoner kronor. Det är 1 891 miljoner kronor (2,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår till 27 617 miljoner kronor för perioden januari-oktober, vilket är 1 356 miljoner kronor (5,2 procent) högre än samma period föregående år. Det beror på att det allmänna barnbidraget höjdes med 200 kronor (19,0 procent) till 1 250 kronor per månad och barn från och med den 1 mars 2018 samt ett ökat antal barn i åldrarna 0-16 år.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 37 505 miljoner kronor för perioden januari-oktober, vilket är 455 miljoner kronor (1,2 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 496 miljoner kronor (1,8 procent) medan utgifterna för tillfällig föräldrapenning är 81 miljoner kronor (1,3 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2018.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 766 197 81 513 1 891 97 332
1:1 Barnbidrag 2 825 122 27 617 1 356 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 330 85 37 505 455 44 454
1:3 Underhållsstöd 231 8 2 242 107 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 1 12 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 80 - 2 829 43 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 316 - 14 3 362 - 48 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 6 086 - 53 7 303
1:8 Bostadsbidrag 374 3 3 860 31 4 547
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt