Januari 2019 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i januari 1 884 miljoner kronor, vilket är 840 miljoner kronor lägre än i januari 2018. Det är främst utgifterna under anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande som minskat. De ersättningar kommunerna får för ensamkommande barn och unga har minskat 456 miljoner kronor då antalet ensamkommande, som kommunerna får ersättning för, har blivit färre.

Kommunmottagna m.m. januari-december 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna december 3 379 4 954 -1 575 -31,8
- varav ens. barn och ungdomar *** 1 712 980 732 74,7
Antal kommunmottagna jan-december 43 745 68 442 -24 697 -36,1
- varav män 24 059 39 253 -15 194 -38,7
- varav kvinnor 19 686 29 189 -9 503 -32,6
- varav ens. barn och ungdomar *** 6 568 8 601 -2 033 -23,6
- varav pojkar 5 953 7 489 -1 536 -20,5
- varav flickor 615 1 112 -497 -44,7

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för januari redovisas antalet kommunmottagna till och med december.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 844 - 840 1 844 - 840 17 967
1:1 Etableringsåtgärder 8 9 8 9 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 298 - 610 1 298 - 610 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 365 - 238 365 - 238 3 708
1:4 Hemutrustningslån 8 - 6 8 - 6 166
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 113 3 113 3 391
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 1 5 1 41
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 14 - 1 14 - 1 28
Övriga anslag 32 3 32 3 309
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 2 10 2 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 21 0 21 0 73
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 100
4:2 Delegationen mot segregation 2 1 2 1 11
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt