Januari 2019 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 182 miljoner kronor i januari. Det är 412 miljoner kronor (5,3 procent) högre än i januari 2018. Ökningen avser främst anslag 1:1 Barnbidrag.

För januari uppgår utgifterna för anslag 1:1 Barnbidrag till 2 737 miljoner kronor, vilket är en ökning med 449 miljoner kronor (19,6 procent) jämfört med januari 2018. Ökningen beror främst på att barnbidraget har höjts med 200 kronor per månad och barn från och med mars 2018.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår i januari till 3 808 miljoner kronor. Det är en minskning med 31 miljoner kronor (0,8 procent) jämfört med januari 2018. Utgifterna för föräldrapenning har minskat med 50 miljoner kronor (1,7 procent). Däremot uppvisar utgifterna för tillfällig föräldrapenning en ökning på 15 miljoner kronor (2,7 procent).

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 182 412 8 182 412 97 332
1:1 Barnbidrag 2 737 449 2 737 449 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 808 - 31 3 808 - 31 44 454
1:3 Underhållsstöd 220 2 220 2 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 2 0 2 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 82 4 82 4 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 341 - 1 341 - 1 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 609 - 5 7 303
1:8 Bostadsbidrag 384 - 5 384 - 5 4 547
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt