Januari 2019 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 85,7 miljarder kronor i januari. Det är 6,6 miljarder kronor (7,1 procent) lägre än i januari 2018.

Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 6,6 miljarder kronor lägre och Avgiften till Europeiska unionen blev 3,9 miljarder kronor högre. Vidare har även utgifterna för Utbildning och universitetsforskning, Hälsovård, sjukvård och social omsorg, Jämställdhet och nyanländas invandrares etablering samt Migration blivit lägre jämfört med januari 2018.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 370 108 1 370 108 14 594
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 77 0 77 0 141
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 137 21 137 21 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 58 7 58 7 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 4 3 4 3 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 0 7 0 102
3:1 Sametinget 3 1 3 1 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 672 37 672 37 7 807
5:1 Länsstyrelserna m.m. 271 47 271 47 3 017
6:1 Allmänna val och demokrati 14 - 17 14 - 17 473
6:2 Justitiekanslern 4 0 4 0 50
6:3 Datainspektionen 7 4 7 4 94
6:4 Valmyndigheten 2 1 2 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 - 1 42 - 1 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 1 - 1 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 15
8:1 Mediestöd 67 6 67 6 622
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 3 0 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 2 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 340 89 1 340 89 17 319
1:1 Statskontoret 5 1 5 1 98
1:2 Kammarkollegiet 7 3 7 3 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 9 0 9 0 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 886 15 886 15 13 651
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 1 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 6 0 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 0 13 0 166
1:9 Statistiska centralbyrån 44 4 44 4 568
1:10 Bidragsfastigheter 12 4 12 4 269
1:11 Finansinspektionen 47 6 47 6 604
1:12 Riksgäldskontoret 17 2 17 2 331
1:13 Bokföringsnämnden 0 0 0 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 228 23 228 23 203
1:15 Riksrevisionen 26 1 26 1 333
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 2 8 2 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 11 10 11 10 232
1:19 Statens servicecenter 21 21 21 21 562
3 Skatt, tull och exekution 883 48 883 48 11 523
1:1 Skatteverket 585 24 585 24 7 569
1:2 Tullverket 144 11 144 11 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 154 13 154 13 1 973
4 Rättsväsendet 3 690 364 3 690 364 48 384
1:1 Polismyndigheten 1 938 243 1 938 243 26 339
1:2 Säkerhetspolisen 112 11 112 11 1 566
1:3 Åklagarmyndigheten 116 9 116 9 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 54 4 54 4 686
1:5 Sveriges Domstolar 475 35 475 35 5 815
1:6 Kriminalvården 728 41 728 41 9 012
1:7 Brottsförebyggande rådet 9 - 1 9 - 1 150
1:8 Rättsmedicinalverket 37 6 37 6 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 0 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 3 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 3 10 3 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 195 9 195 9 2 356
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 6 1 6 1 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 2 2 2 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 1 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 1 0 19
1:17 Domarnämnden 0 0 0 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 2 1 2 1 108
5 Internationell samverkan 365 278 365 278 2 362
1:1 Avgifter till internationella organisationer 332 274 332 274 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 6 2 6 2 193
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 2 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 1 1 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 2 - 1 2 - 1 44
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 2 5 2 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 2 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 2 0 19
1:9 Svenska institutet 11 - 1 11 - 1 125
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 0 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 2 1 2 1 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 199 - 356 2 199 - 356 60 067
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 1 715 - 300 1 715 - 300 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 35 - 9 35 - 9 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar - 1 - 8 - 1 - 8 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 0 3 0 3 692
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 1 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 15 2 15 2 206
1:7 Officersutbildning m.m. 13 0 13 0 221
1:8 Försvarets radioanstalt 89 3 89 3 1 234
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 8 0 8 0 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 0 0 6
1:11 Försvarets materielverk 101 95 101 95 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 1 0 9
2:1 Kustbevakningen 91 15 91 15 1 258
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor - 16 - 16 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 20 20 20 20 21
2:4 Krisberedskap 7 - 8 7 - 8 1 356
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal - 153 - 153 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 73 2 73 2 1 372
2:7 Statens haverikommission 3 0 3 0 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 23 - 3 23 - 3 397
4:1 Elsäkerhetsverket 4 0 4 0 59
7 Internationellt bistånd 4 481 895 4 481 895 44 945
1:1 Biståndsverksamhet 4 365 893 4 365 893 43 459
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 104 0 104 0 1 276
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 1 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 2 9 2 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 1 - 1 1 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 1 0 18
8 Migration 1 232 - 803 1 232 - 803 12 112
1:1 Migrationsverket 340 - 50 340 - 50 4 327
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 733 - 717 733 - 717 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 0 3 0 58
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 80 11 80 11 691
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 19 1 19 1 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 33 - 49 33 - 49 432
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 21 1 21 1 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 3 1 3 1 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. - 1 - 1 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 434 - 926 5 434 - 926 81 277
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 - 1 3 - 1 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 1 7 1 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 0 11 0 145
1:4 Tandvårdsförmåner 449 29 449 29 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 156 2 315 156 27 789
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 22 5 22 5 8 949
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 37 13 37 13 476
1:8 Bidrag till psykiatri 31 - 1 410 31 - 1 410 2 203
1:9 Läkemedelsverket 12 1 12 1 137
1:10 E-hälsomyndigheten 7 0 7 0 118
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 620
2:1 Folkhälsomyndigheten 32 - 9 32 - 9 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 7 0 89
2:3 Bidrag till WHO 41 4 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 17 11 17 11 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 4 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 2 0 25
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 55 2 55 2 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 18 8 18 8 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 004 278 2 004 278 24 837
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 29 - 5 29 - 5 1 677
4:6 Statens institutionsstyrelse 81 2 81 2 1 132
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 47 7 47 7 1 081
5:1 Barnombudsmannen 2 0 2 0 26
5:2 Barnets rättigheter 0 - 3 0 - 3 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 14 - 21 14 - 21 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 0 - 2 0 - 2 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 45 3 45 3 632
8:1 Socialstyrelsen 46 5 46 5 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 49 0 49 0 771
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 340 - 65 9 340 - 65 97 657
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 291 42 3 291 42 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 760 - 140 3 760 - 140 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 110 - 3 110 - 3 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 226 - 14 226 - 14 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 3 0 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 1 248 17 1 248 17 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 2 1 2 1 957
2:1 Försäkringskassan 696 33 696 33 8 641
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 4 - 1 4 - 1 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 895 - 32 2 895 - 32 34 881
1:1 Garantipension till ålderspension 1 111 - 3 1 111 - 3 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 891 - 42 891 - 42 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 756 8 756 8 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 94 6 94 6 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 43 - 2 43 - 2 583
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 182 412 8 182 412 97 332
1:1 Barnbidrag 2 737 449 2 737 449 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 808 - 31 3 808 - 31 44 454
1:3 Underhållsstöd 220 2 220 2 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 2 0 2 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 82 4 82 4 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 341 - 1 341 - 1 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 609 - 5 7 303
1:8 Bostadsbidrag 384 - 5 384 - 5 4 547
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 844 - 840 1 844 - 840 17 967
1:1 Etableringsåtgärder 8 9 8 9 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 298 - 610 1 298 - 610 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 365 - 238 365 - 238 3 708
1:4 Hemutrustningslån 8 - 6 8 - 6 166
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 2 10 2 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 21 0 21 0 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 113 3 113 3 391
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 1 5 1 41
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 14 - 1 14 - 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 100
4:2 Delegationen mot segregation 2 1 2 1 11
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 332 194 6 332 194 73 940
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 582 - 21 582 - 21 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 403 - 31 2 403 - 31 27 014
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 003 168 1 003 168 10 311
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 644 168 1 644 168 19 532
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 1 9 1 121
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 46 - 31 46 - 31 1 492
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 3 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 5 0 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 5 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 1 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 148 46 148 46 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 392 - 114 392 - 114 4 914
1:13 Lån till körkort 6 6 6 6 151
2:1 Arbetsmiljöverket 49 0 49 0 768
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 2 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 32 2 32 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 1 0 60
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 1 25
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 2 2 2 33
15 Studiestöd 2 433 105 2 433 105 24 731
1:1 Studiehjälp 444 77 444 77 4 267
1:2 Studiemedel 1 623 48 1 623 48 16 977
1:3 Avsättning för kreditförluster 198 - 21 198 - 21 1 894
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 33 - 42 33 - 42 152
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 11 0 11 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 2 1 29
1:7 Studiestartsstöd 43 28 43 28 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 78 14 78 14 894
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 1 0 15
16 Utbildning och universitetsforskning 7 967 - 925 7 967 - 925 80 846
1:1 Statens skolverk 62 5 62 5 1 154
1:2 Statens skolinspektion 32 1 32 1 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 62 2 62 2 733
1:4 Sameskolstyrelsen 7 6 7 6 50
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 118 13 118 13 3 185
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 34 0 34 0 305
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 536 - 3 536 - 3 4 595
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 0 0 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 1 2 - 1 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 0 0 327
1:11 Bidrag till vissa studier 0 0 0 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 8 1 8 1 117
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 045 - 958 1 045 - 958 2 712
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 189 7 189 7 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 493 3 493 3 1 971
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 2 0 24
1:18 Praktiknära skolforskning 9 9 9 9 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 500
2:1 Universitetskanslersämbetet 9 - 1 9 - 1 149
2:2 Universitets- och högskolerådet 16 4 16 4 199
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 2 148 2 1 779
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 180 2 180 2 2 158
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 174 2 174 2 2 093
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 185 2 185 2 2 221
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 179 2 179 2 2 153
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 1 132 1 1 579
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 147 2 147 2 1 761
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 138 2 138 2 1 651
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 118 1 118 1 1 414
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 94 1 94 1 1 133
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 2 131 2 1 572
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 75 1 75 1 898
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 61 1 730
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 132 2 1 579
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 98 1 98 1 1 175
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 2 130 2 1 565
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 57 1 682
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 0 33 0 390
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 0 55 0 673
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 20 0 241
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 90 90 90 1 080
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 28 28 28 340
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 67 1 807
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 22 0 268
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 47 1 561
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 21 0 247
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 79 1 947
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 20 0 240
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 21 0 250
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 8 0 98
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 1 51 1 617
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 10 0 115
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 17 0 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 4 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 9 0 105
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 3 0 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 1 42 1 508
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 6 0 75
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 36 0 436
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 6 0 78
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 38 0 460
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 8 0 99
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 0 33 0 398
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 6 0 70
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 0 34 0 402
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 5 0 64
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 26 0 313
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 4 0 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 31 0 369
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 5 0 64
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 14 0 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 5 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 1 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 11 0 133
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 36 0 426
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 7 0 85
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 3 0 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 310 10 310 10 3 395
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 137 32 137 32 1 278
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 3 35 3 439
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 218 3 218 3 2 619
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 38 1 38 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 953 73 953 73 6 068
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 314 40 314 40 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 14 3 14 3 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 31 - 314 31 - 314 962
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 3 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 4 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 31 1 31 1 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 2 - 1 2 - 1 49
3:9 Sunet 11 3 11 3 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 7
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 2 2 2 42
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 62 1 62 1 100
4:1 Internationella program 0 - 23 0 - 23 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 27 0 27 0 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 0 2 0 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 3 - 3
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 1 - 1
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 3 415 - 64 3 415 - 64 15 782
1:1 Statens kulturråd 7 4 7 4 56
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 10 - 57 10 - 57 431
1:3 Skapande skola - 3 - 3 - 3 - 3 187
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 1 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 6 - 20 6 - 20 1 501
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 1 0 15
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 101 - 1 101 - 1 1 085
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 72 - 17 72 - 17 214
2:3 Statens musikverk 8 0 8 0 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 20 1 20 1 161
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 1 9 1 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 1 5 1 68
4:1 Statens konstråd 2 1 2 1 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 2 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 3 2 3 2 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 12 0 12 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 2 0 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 115 10 115 10 467
6:1 Riksarkivet 39 2 39 2 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 - 2 19 - 2 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 21 18 21 18 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 90 5 90 5 1 241
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 22 0 263
8:3 Bidrag till vissa museer 11 0 11 0 76
8:4 Forum för levande historia 3 0 3 0 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 1 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 7 - 11 7 - 11 82
10:1 Filmstöd 558 10 558 10 562
11:1 Sändningar av TV Finland 10 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 0 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0
11:4 Statens medieråd 1 0 1 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 2 2 - 2 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 1 7 1 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 106 1 106 1 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 35
13:1 Stöd till idrotten 488 0 488 0 1 974
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 6 4 6 4 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 48 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 0 1 0 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 074 - 14 1 074 - 14 4 298
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 2 3 2 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 45 0 45 0 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 190
15:1 Spelinspektionen 4 1 4 1 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 193 76 193 76 4 742
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 1 1 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 43
1:4 Boverket 22 3 22 3 319
1:5 Statens geotekniska institut 3 - 1 3 - 1 47
1:6 Lantmäteriet 45 4 45 4 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 6 6 6 6 240
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 53 24 53 24 3 000
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 2 2 2 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 23 23 23 23 60
2:1 Konsumentverket 14 0 14 0 168
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 3 0 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 2 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 21 14 21 14 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4
19 Regional tillväxt 134 25 134 25 3 497
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 54 - 2 54 - 2 1 675
1:2 Transportbidrag 26 13 26 13 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 54 13 54 13 1 421
20 Allmän miljö- och naturvård 344 84 344 84 9 737
1:1 Naturvårdsverket 45 10 45 10 575
1:2 Miljöövervakning m.m. 1 0 1 0 360
1:3 Åtgärder för värdefull natur 1 3 1 3 648
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 2 - 17 2 - 17 856
1:5 Miljöforskning 0 0 0 0 79
1:6 Kemikalieinspektionen 29 12 29 12 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 17 - 5 17 - 5 288
1:8 Klimatbonus 69 69 69 69 1 240
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 20 - 4 20 - 4 248
1:10 Klimatanpassning 5 2 5 2 317
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 1 0 1 0 1 150
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 1 - 10 1 - 10 335
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 10 1 - 10 46
1:14 Skydd av värdefull natur 18 16 18 16 678
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 3 22 3 247
1:16 Klimatinvesteringar 2 11 2 11 750
1:17 Elbusspremie 0 0 0 0 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 28 28 28 28 33
1:19 Elfordonspremie - 1 - 1 - 1 - 1 40
1:20 Industriklivet 0 0 0 0 300
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 50
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 3 8 3 97
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 77 - 7 77 - 7 1 044
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 18 - 18
21 Energi 97 - 29 97 - 29 3 150
1:1 Statens energimyndighet 28 6 28 6 318
1:2 Insatser för energieffektivisering 12 11 12 11 228
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 10
1:4 Energiforskning 26 - 54 26 - 54 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 3 1 3 1 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 9 0 9 0 123
1:7 Energiteknik 0 - 3 0 - 3 535
1:8 Elberedskap 20 10 20 10 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 0 0 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 0 0 90
22 Kommunikationer 3 027 335 3 027 335 58 968
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 308 370 1 308 370 25 577
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 039 119 1 039 119 23 572
1:3 Trafikverket 109 17 109 17 1 397
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 126
1:7 Trafikavtal 106 12 106 12 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 5 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 11 - 53 11 - 53 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 91 - 130 91 - 130 1 753
1:12 Transportstyrelsen 171 8 171 8 2 189
1:13 Trafikanalys 4 0 4 0 69
1:14 Trängselskatt i Göteborg 8 0 8 0 837
1:15 Sjöfartsstöd 109 - 9 109 - 9 1 563
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 0 0 50
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 1 - 8 1 - 8 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 0 0 0 0 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 3 8 3 8 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 831 39 831 39 20 900
1:1 Skogsstyrelsen 45 10 45 10 450
1:2 Insatser för skogsbruket 5 - 9 5 - 9 282
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 2 12 2 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 0 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 0 - 3 0 - 3 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 0 0 53
1:8 Statens jordbruksverk 63 10 63 10 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 1 0 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 93 - 33 93 - 33 7 168
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 30 23 30 23 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 2 4 2 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 41 38 41 38 194
1:14 Livsmedelsverket 27 4 27 4 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 2 - 10 2 - 10 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 42 4 42 4 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 140 - 5 140 - 5 5 587
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 74 - 6 74 - 6 2 657
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 0 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 2 2 2 2 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 - 3 4 - 3 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 161 1 1 930
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 86 13 86 13 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien - 1 - 1 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 0 0 107
24 Näringsliv 892 100 892 100 7 437
1:1 Verket för innovationssystem 20 0 20 0 240
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 49 15 49 15 3 060
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 374 3 374 3 747
1:4 Tillväxtverket 24 2 24 2 275
1:5 Näringslivsutveckling 23 11 23 11 909
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 1 4 1 62
1:7 Turistfrämjande 29 0 29 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 25 5 25 5 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 2 1 2 1 14
1:11 Bolagsverket 3 - 1 3 - 1 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 13 1 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 158 5 158 5 158
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 0 0 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 60 60 60 60 61
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 5 - 6 5 - 6 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 22 - 3 269
1:21 Patent- och registreringsverket 30 4 30 4 321
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 3 1 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 7 0 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 36 9 36 9 389
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 6 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen - 8 - 8 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 30
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 008 766 10 008 766 119 993
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 9 212 894 9 212 894 110 539
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 376 34 376 34 4 446
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 5 5 5 5 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 417 - 167 417 - 167 5 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0
26 Statsskuldsräntor m.m. - 953 179 - 953 179 25 155
1:1 Räntor på statsskulden - 958 178 - 958 178 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 5 1 5 1 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 414 3 863 3 414 3 863 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 414 3 863 3 414 3 863 40 914
Förändring av anslagsbehållningar - 11 289
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 11 181
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 108
Summa utgiftsområden 81 392 3 918 81 392 3 918 1 018 923
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 82 346 3 739 82 346 3 739 993 876
Riksgäldskontorets nettoutlåning 279 - 6 619 279 - 6 619 3 628
Kassamässig korrigering 4 066 - 3 898 4 066 - 3 898 0
Totala utgifter 85 737 - 6 598 85 737 - 6 598 1 022 551
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt