September 2018 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Avgiften till Europeiska unionen blev 3 350 miljoner kronor i september, vilket är 415 miljoner kronor högre än i september 2017.  

Avgiften för de första nio månaderna uppgick till 24 885 miljoner kronor. Det är 9 497 miljoner kronor (61,7 procent) högre än samma period föregående år.  Den stora skillnaden beror dels på att EU återbetalade ett stort överskott till Sverige i januari 2017. Det gjordes även i januari 2018, men inte lika mycket. Dels har årsavgiften till EU för 2018 ökat med cirka 10 miljarder jämfört med 2017.

Hittills i år motsvarar utfallet 63,0 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 350 415 24 885 9 497 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 350 415 24 885 9 497 39 511
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt