September 2018 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i september 1 807 miljoner kronor, vilket är 93 miljoner kronor lägre än i september 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första nio månaderna till 17 107 miljoner kronor. Det är 104 miljoner kronor (0,6 procent) lägre än samma period föregående år. Hittills i år motsvarar utfallet 65,3 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Antalet kommunmottagna minskade de första åtta månaderna* med 18 792 (39,1 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet ensamkommande barn och unga** minskade med 2 868 (50,5 procent). Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under de åta första månaderna utan avser det totala antalet mottagna som kommunerna får ersättning för dvs. de som kommunerna tagit emot under de senaste 24 månaderna. I september uppgår dessa till 138 866, varav 15 897 bedömts som ensamkommande.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 807 - 93 17 107 - 104 26 202
1:1 Etableringsåtgärder 2 - 5 173 24 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 336 64 12 493 1 674 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 385 - 40 3 798 - 179 5 179
1:4 Hemutrustningslån 9 - 7 107 - 73 203
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 53 55 273 88 389
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 7 54 54 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 4 4 28 28 28
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 174 - 1 774
Övriga anslag 12 2 180 54 272
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 4 86 10 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 - 1 69 20 73
4:1 Åtgärder mot segregation 0 - 2 15 13 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 11 11 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt