September 2018 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 71,8 miljarder kronor i september. Det är 5,3 miljarder kronor (8,0 procent) högre än september 2017. Det beror bland annat på att utgifterna för Hälsovård, sjukvård och omsorg blev 1,2 miljarder kronor högre och att utgifterna för Utbildning och universitetsforskning blev 1,2 miljarder kronor högre. Även utgifterna för Energi blev högre, de ökade med 0,7 miljarder kronor i september.   

De totala utgifterna för de första nio månaderna uppgår till 688,0 miljarder kronor. Det är 34,6 miljarder kronor (5,3 procent) högre än motsvarande period föregående år. Bland annat är utgifterna för Hälsovård, sjukvård och social omsorg 9,0 miljarder kronor (10,1 procent) högre och utgifterna för Ekonomisk trygghet för familjer och barn 5,1 miljarder kronor (8,7 procent) högre. Utgifterna för Migration har däremot minskat med 12,9 miljarder kronor (48,2 procent).

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 085 49 10 456 452 14 571
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 - 2 123 25 139
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 130 12 730 5 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 62 2 584 23 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 3 62 - 3 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 - 1 70 0 97
3:1 Sametinget 3 - 2 32 1 54
4:1 Regeringskansliet m.m. 547 20 5 547 - 87 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 246 18 2 124 157 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 17 3 391 323 556
6:2 Justitiekanslern 4 1 36 5 50
6:3 Datainspektionen 6 0 60 20 85
6:4 Valmyndigheten 2 0 13 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 129 0 167
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 4 - 1 111 16 123
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 3 3 9 1 15
8:1 Presstöd 38 - 7 395 - 36 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 25 3 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 14 3 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 092 30 11 792 438 16 356
1:1 Statskontoret 6 - 2 65 1 98
1:2 Kammarkollegiet 6 2 51 10 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 2 10 - 2 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 871 19 9 664 303 13 227
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 47 0 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 3 126 15 175
1:9 Statistiska centralbyrån 50 - 19 400 - 13 557
1:10 Bidragsfastigheter 13 4 146 24 269
1:11 Finansinspektionen 48 4 439 44 606
1:12 Riksgäldskontoret 22 8 204 11 328
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 7 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 0 207 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 30 5 247 5 330
1:16 Finansmarknadsforskning 3 1 17 - 4 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 1 64 12 92
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 10 2 86 51 177
1:19 Statens servicecenter 1 1 4 2 8
3 Skatt, tull och exekution 925 52 8 282 - 10 11 474
1:1 Skatteverket 617 18 5 556 - 23 7 594
1:2 Tullverket 145 16 1 340 31 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 162 18 1 386 - 19 1 947
4 Rättsväsendet 3 394 290 33 136 1 437 46 239
1:1 Polismyndigheten 1 766 206 17 071 605 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 121 13 1 021 60 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 121 11 1 096 8 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 52 - 2 480 4 697
1:5 Sveriges Domstolar 394 17 4 185 232 5 612
1:6 Kriminalvården 680 29 6 612 326 8 649
1:7 Brottsförebyggande rådet 9 3 94 17 148
1:8 Rättsmedicinalverket 33 1 308 14 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 3 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 1 32 2 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 11 5 60 - 8 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 186 0 2 019 141 2 555
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 4 3 56 17 66
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 0 11 1 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 0 26 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 12 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 5 - 1 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 7 6 45 17 81
5 Internationell samverkan 124 - 22 1 475 - 35 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 80 - 20 1 077 - 80 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 19 5 120 37 192
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 10 3 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 2 1 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 27 3 43
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 1 37 6 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 21 2 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 14 2 19
1:9 Svenska institutet 9 1 80 2 124
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 9 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 3 - 9 78 - 10 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 120 - 1 190 31 315 - 316 53 945
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 273 - 995 21 569 - 253 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 68 - 14 588 18 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 266 - 429 4 323 - 872 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 9 - 64 245 - 51 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 7 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 13 130 111 169
1:7 Officersutbildning m.m. 18 - 10 148 2 218
1:8 Försvarets radioanstalt 76 5 768 56 1 106
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 19 0 131 9 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 5 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 8 1 54 6 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 6 0 9
2:1 Kustbevakningen 89 0 877 34 1 143
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 2 52 20 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 35 35 87 81 21
2:4 Krisberedskap 93 68 823 147 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 305 66 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 107 16 873 128 1 176
2:7 Statens haverikommission 4 0 31 1 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 33 0 252 - 5 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 1 42 1 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 185 185
7 Internationellt bistånd 1 612 - 310 29 937 5 058 42 970
1:1 Biståndsverksamhet 1 512 - 310 28 951 5 030 41 563
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 88 1 856 22 1 199
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 11 2 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 1 81 2 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 1 - 2 30 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 - 1 9 2 18
8 Migration 1 205 - 1 823 13 810 - 12 862 21 275
1:1 Migrationsverket 356 - 58 3 808 - 479 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 697 - 1 722 7 877 - 12 610 13 014
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 - 2 83 - 261 93
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 65 5 687 77 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 20 1 211 45 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 27 - 48 466 - 36 670
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 27 6 196 16 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 13 - 5 87 - 10 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 396 396 395
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 055 1 214 59 507 9 046 79 843
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 - 1 24 0 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2 3 59 3 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 - 1 107 6 143
1:4 Tandvårdsförmåner 601 85 4 551 430 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 156 20 123 994 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 14 - 42 6 211 4 090 7 696
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 26 0 299 18 465
1:8 Bidrag till psykiatri 21 2 1 607 499 1 755
1:9 Läkemedelsverket 11 - 7 99 3 135
1:10 E-hälsomyndigheten 5 - 11 71 - 50 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 4 284 7 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 62 - 2 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 15 2 69 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 1 41 1 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 47 189 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 1 18 1 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 55 50 702 382 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 9 - 1 74 - 56 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 439 743 18 514 1 372 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 191 181 2 597 474 2 877
4:6 Statens institutionsstyrelse 83 0 753 31 1 083
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 17 - 11 1 469 769 1 533
5:1 Barnombudsmannen 0 - 3 16 - 4 25
5:2 Barnets rättigheter 1 1 21 6 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 19 7 142 - 11 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 1 27 4 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 45 8 356 6 607
8:1 Socialstyrelsen 42 1 482 71 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 31 0 504 29 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 938 20 74 997 - 2 068 102 621
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 2 954 49 28 007 - 450 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 792 - 150 34 482 - 1 426 46 909
1:3 Handikappersättning 112 - 1 1 014 0 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 231 - 15 2 130 - 126 2 876
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 30 2 42
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 111 8 2 281 - 42 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 0 946 141 901
2:1 Försäkringskassan 730 129 6 060 - 167 8 729
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 47 - 1 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 888 18 26 152 103 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 088 - 15 9 888 - 150 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 894 - 54 8 210 - 471 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 771 81 6 844 660 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 91 5 803 57 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 44 1 407 9 555
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 841 476 72 052 5 056 94 586
1:1 Barnbidrag 2 719 431 23 557 3 148 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 491 26 33 806 1 885 42 959
1:3 Underhållsstöd 226 23 1 912 35 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 11 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 77 4 703 11 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 330 10 3 080 132 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 5 525 - 76 7 367
1:8 Bostadsbidrag 382 - 9 3 457 - 79 4 526
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 807 - 93 17 107 - 104 26 202
1:1 Etableringsåtgärder 2 - 5 173 24 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 336 64 12 493 1 674 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 385 - 40 3 798 - 179 5 179
1:4 Hemutrustningslån 9 - 7 107 - 73 203
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 4 86 10 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 - 1 69 20 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 53 55 273 88 389
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 7 54 54 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 4 4 28 28 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 - 2 15 13 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 11 11 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 174 - 1 774
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 060 196 55 012 1 802 74 121
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 775 55 5 959 - 211 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 103 - 101 19 650 - 1 166 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 930 234 9 212 2 909 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 462 32 13 481 713 19 197
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 0 83 - 5 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 116 31 935 191 1 524
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 1 29 2 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 1 51 6 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 42 1 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 128 33 1 073 125 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 457 - 46 3 798 - 768 5 262
1:13 Lån till körkort 1 1 1 1 151
2:1 Arbetsmiljöverket 55 - 11 580 13 788
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 22 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 - 30 31 0 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 - 7 33 - 8 58
2:5 Arbetslivspolitik 4 3 16 - 7 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 2 2 7 7 19
15 Studiestöd 2 685 579 14 871 584 24 450
1:1 Studiehjälp 357 61 2 796 392 4 170
1:2 Studiemedel 1 970 456 9 763 232 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 248 35 1 317 - 61 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor - 1 - 1 138 - 144 141
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 39 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 14 - 3 29
1:7 Studiestartsstöd 33 29 169 163 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 70 0 625 5 875
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 10 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 7 082 1 156 56 601 4 676 78 110
1:1 Statens skolverk 87 - 9 746 101 1 144
1:2 Statens skolinspektion 35 5 304 18 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten - 60 - 34 474 - 1 723
1:4 Sameskolstyrelsen 4 5 39 8 55
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 110 55 2 234 523 3 725
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 9 7 226 94 297
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 639 75 4 392 30 4 436
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 2 - 5 108 - 4 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 65 3 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 5 6 71 15 269
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 12 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 0 84 4 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 37 37 2 124 1 365 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 214 61 1 459 81 2 205
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 94 69 464 365 680
1:16 Fler anställda i lågstadiet 711 711 2 292 646 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 15 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 6 - 2 2 020 - 23 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 40 1 121 7 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 0 99 3 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 3 126 13 175
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 1 317 54 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 1 599 49 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 1 550 63 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 1 645 55 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 1 593 63 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 1 173 45 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 1 304 52 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 1 223 37 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 1 047 45 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 839 27 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 1 162 49 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 665 25 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 541 19 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 1 170 40 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 871 59 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 1 159 35 1 546
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 506 23 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 289 12 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 498 22 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 179 8 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 801 29 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 251 9 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 598 23 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 199 8 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 416 22 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 183 7 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 702 31 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 178 73 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 3 186 8 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 72 3 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 458 20 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 85 6 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 152 4 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 38 1 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 78 5 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 26 2 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 376 18 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 56 5 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 324 18 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 58 11 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 342 17 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 74 4 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 295 14 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 52 4 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 298 18 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 47 7 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 232 10 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 38 2 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 273 16 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 47 11 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 122 3 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 15 8 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 48 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 8 4 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 99 3 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 15 8 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 316 19 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 63 19 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 23 4 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 16 8 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 252 - 1 2 453 79 3 345
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 13 - 8 370 13 732
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 313 13 432
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 1 937 47 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 42 42 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 422 27 4 376 135 6 008
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 325 - 21 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 17 6 134 22 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 37 27 586 276 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 24 4 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 41 1 55
3:7 Kungl. biblioteket 25 0 265 12 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 1 - 1 26 - 5 48
3:9 Sunet 2 - 2 37 8 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 3 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 3 - 1 22 - 1 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 - 1 90 - 2 100
4:1 Internationella program 0 - 1 65 - 6 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 7 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 12 2 21
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer - 19 - 24 - 19 - 456
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 397 - 308 12 133 745 16 067
1:1 Statens kulturråd 4 2 31 7 55
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 1 - 1 462 177 589
1:3 Skapande skola 0 0 190 11 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 - 1 25 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 2 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 4 - 318 1 126 - 268 1 486
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 10 1 15
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 809 48 1 071
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 200 20 214
2:3 Statens musikverk 8 1 81 - 8 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 7 0 103 0 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 0 84 0 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 - 1 48 1 67
4:1 Statens konstråd 1 1 11 5 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 1 1 20 4 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 8 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 9 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 13 - 2 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 21 - 23 267 28 459
6:1 Riksarkivet 31 9 318 16 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 1 194 27 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 14 1 68 0 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 8 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 107 17 930 112 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 194 4 259
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 60 14 76
8:4 Forum för levande historia 4 0 32 - 6 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 9 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 0 62 1 82
10:1 Filmstöd 0 0 552 5 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 14 - 1 22
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 1 30 - 1 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 - 4 31 - 5 44
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 1 239 0 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 13 12 50 22 85
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 476 22 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 0 22 - 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 4 3 140 126 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 273 385 4 358
14:2 Bidrag till tolkutbildning 12 2 41 5 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 148 16 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 141 24 188
15:1 Lotteriinspektionen 5 1 38 6 70
8:4 (2017) Riksutställningar - 15 - 38
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 28
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 279 163 1 743 692 7 062
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 - 3 8 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 22 5 194 43 308
1:5 Statens geotekniska institut 3 0 31 - 1 47
1:6 Lantmäteriet 48 - 1 409 2 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 12 11 213 158 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 173 149 691 470 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 1 5 5 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 1 1 75
2:1 Konsumentverket 13 1 117 7 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 32 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 1 - 1 14 - 1 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 23 9 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1
19 Regional tillväxt 212 - 48 1 831 210 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 101 - 15 805 40 2 100
1:2 Transportbidrag 50 5 273 8 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 60 - 37 753 162 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
20 Allmän miljö- och naturvård 627 - 98 6 393 1 131 10 828
1:1 Naturvårdsverket 43 3 359 37 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 28 6 180 38 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 19 - 257 1 025 284 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 38 34 641 54 868
1:5 Miljöforskning 0 - 9 67 5 79
1:6 Kemikalieinspektionen 19 3 180 - 1 275
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 19 4 251 28 315
1:8 Supermiljöbilspremie 28 - 2 258 12 250
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 18 3 166 5 246
1:10 Klimatanpassning 6 - 1 65 1 214
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 15 - 72 659 59 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 11 5 50 - 23 245
1:13 Internationellt miljösamarbete 4 2 26 7 46
1:14 Skydd av värdefull natur 90 12 708 - 128 1 418
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 21 7 176 13 244
1:16 Klimatinvesteringar 99 52 525 221 1 640
1:17 Elbusspremie 1 0 15 12 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 10 10 44 44 100
1:19 Elfordonspremie 72 72 359 359 395
1:20 Industriklivet 0 0 50 50 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 2 56 18 96
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 80 25 532 41 841
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 3
21 Energi 813 654 2 259 434 3 761
1:1 Statens energimyndighet 23 - 2 219 6 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 10 2 134 - 19 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 - 1 1 - 4 10
1:4 Energiforskning 155 57 950 22 1 478
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 1 - 2 79 69 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 8 - 1 81 1 121
1:7 Energiteknik 603 602 633 393 1 145
1:8 Elberedskap 12 - 1 111 8 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 19 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 - 1 31 10 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 51
22 Kommunikationer 5 199 730 38 107 3 258 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 283 651 15 327 1 392 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 945 - 63 15 631 1 624 21 347
1:3 Trafikverket 110 14 1 011 105 1 387
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 68 0 167
1:7 Trafikavtal 115 31 672 39 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 40 4 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 16 104 - 68 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 308 24 1 617 193 1 529
1:12 Transportstyrelsen 188 45 1 552 27 2 144
1:13 Trafikanalys 5 1 44 5 68
1:14 Trängselskatt i Göteborg 77 61 530 - 46 900
1:15 Sjöfartsstöd 134 - 19 1 069 - 60 1 518
2:1 Post- och telestyrelsen 5 3 32 11 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 16 2 97 0 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 3 4 - 5 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 1 42 32 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 - 2 49 5 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 705 69 6 370 - 138 19 627
1:1 Skogsstyrelsen 40 6 309 27 472
1:2 Insatser för skogsbruket 43 14 275 113 580
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 2 104 17 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 81 2 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 2 7 - 5 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 5 - 15 80 - 14 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 1 1 34 - 2 53
1:8 Statens jordbruksverk 60 15 436 20 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 4 2 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 6 - 68 493 - 652 6 695
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 9 - 11 29 - 50 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 0 33 26 25
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 8 2 133 121 283
1:14 Livsmedelsverket 8 - 8 164 - 71 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 13 - 1 177 93 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 44 - 2 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 176 69 1 323 119 4 356
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 105 53 676 19 2 458
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 - 3 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 0 - 2 93 9 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 1 434 69 1 912
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 38 - 1 348 - 57 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 80 80 107
24 Näringsliv 433 - 12 4 781 583 7 371
1:1 Verket för innovationssystem 19 4 173 8 238
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 234 - 43 1 456 48 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 741 111 741
1:4 Tillväxtverket 29 8 202 4 272
1:5 Näringslivsutveckling 12 6 655 322 1 081
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 1 41 6 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 86 - 4 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 1 157 6 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 8 1 14
1:11 Bolagsverket 5 3 35 20 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 11 1 105 - 2 146
1:14 Konkurrensforskning 3 3 5 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 30 153
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 10 - 1 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 16 - 3 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 232 0 309
1:21 Patent- och registreringsverket 26 0 233 12 317
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 15 - 2 25
2:2 Kommerskollegium 7 1 62 5 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 27 2 271 21 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 51 2 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 242 445 83 683 4 507 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 74 856 3 864 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 341 16 3 071 144 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 5 250 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0 500 500 500
26 Statsskuldsräntor m.m. - 528 1 125 4 857 - 1 324 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 541 1 113 4 792 - 1 330 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 11 11 11 11 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 1 54 - 5 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 350 415 24 885 9 497 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 350 415 24 885 9 497 39 511
Förändring av anslagsbehållningar - 8 479
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 8 469
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 10
Summa utgiftsområden 75 642 3 778 703 545 32 853 1 002 262
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76 170 2 653 698 687 34 177 990 917
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 4 376 1 459 - 24 792 5 607 6 548
Kassamässig korrigering 518 109 9 231 - 3 902 0
Totala utgifter 71 783 5 347 687 984 34 558 1 008 810
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt