Augusti 2018 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 542 miljoner kronor i augusti. Det är 297 miljoner kronor högre än i augusti 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 5 766 miljoner kronor. Det är 1 229 miljoner kronor (27,1 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst högre utgifter för 1:3 Åtgärder för värdefull natur för bland annat skötsel av skyddade områden.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
20 Allmän miljö- och naturvård 542 297 5 766 1 229 10 828
1:1 Naturvårdsverket 25 14 315 33 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 20 12 152 32 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 18 1 1 005 541 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 9 - 6 603 20 868
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 17 4 233 24 315
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 140 139 644 130 950
1:14 Skydd av värdefull natur 32 18 618 - 141 1 418
1:16 Klimatinvesteringar 26 16 426 170 1 640
1:19 Elfordonspremie 52 52 287 287 395
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 49 2 453 15 841
Övriga anslag 154 46 1 029 118 2 194
1:5 Miljöforskning 16 16 67 13 79
1:6 Kemikalieinspektionen 18 - 1 161 - 4 275
1:8 Supermiljöbilspremie 31 - 12 230 13 250
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 13 - 3 148 3 246
1:10 Klimatanpassning 5 - 2 59 2 214
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 2 - 5 39 - 28 245
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 22 6 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 15 3 155 6 244
1:17 Elbusspremie 0 0 14 11 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 8 8 34 34 100
1:20 Industriklivet 39 39 49 49 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 6 2 49 16 96
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt