Augusti 2018 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 151 miljoner kronor i augusti. Det är 40 miljoner kronor högre än i augusti 2017. Ökningen avser främst utgifter för anslagen 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer respektive 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. 

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-augusti till 1 464 miljoner kronor. Det är 529 miljoner kronor (56,7 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande är 320 miljoner kronor (162,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2017. Vidare har utgifterna för anslaget 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer ökat med 146 miljoner kronor (271,1 procent) jämfört med samma period 2017.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 151 40 1 464 529 7 062
1:4 Boverket 19 4 172 39 308
1:6 Lantmäteriet 48 4 362 3 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 9 9 200 146 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 53 23 518 320 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 1 4 4 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 1 1 75
Övriga anslag 20 - 1 206 16 470
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 7 3 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 3 - 1 28 - 1 47
2:1 Konsumentverket 12 0 104 5 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 28 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 1 0 13 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 23 9 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt