Augusti 2018 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i augusti 1 215 miljoner kronor, vilket är 526 miljoner kronor lägre än i augusti 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första åtta månaderna till 15 301 miljoner kronor. Det är 11 miljoner kronor (0,1 procent) lägre än samma period föregående år.

Antalet kommunmottagna minskade de första sju månaderna med 16 998 (38,9 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet ensamkommande barn och unga minskade med 2 464 (48,1 procent). Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under de sju första månaderna utan avser det totala antalet mottagna som kommunerna får ersättning för dvs. de som kommunerna tagit emot under de senaste 24 månaderna.

Kommunmottagna m.m. jan-juli 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna juli 3 058 6 189 -3 131 -50,6
- varav ens. barn och ungdomar *** 287 661 -374 -56,6
Antal kommunmottagna jan-juli 26 650 43 648 -16 998 -38,9
- varav män 14 104
- varav kvinnor 12 546
- varav ens. barn och ungdomar *** 2 658 5 122 -2 464 -48,1
- varav pojkar 2 246
- varav flickor 412

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för augusti redovisas antalet kommunmottagna till och med juli.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 215 - 526 15 301 - 11 26 202
1:1 Etableringsåtgärder 1 - 3 171 29 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 793 - 258 11 157 1 610 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 388 - 50 3 413 - 139 5 179
1:4 Hemutrustningslån 11 - 7 99 - 66 203
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 6 4 221 32 389
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 5 47 47 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 24 24 28
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 222 - 1 600
Övriga anslag 11 3 168 51 272
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 2 75 6 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 1 69 21 73
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 15 15 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 9 9 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt